Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

SciBase: Kommuniké från extra stämma i Scibase Holding AB (publ) den 15 november 2017

SciBase Holding AB (publ) höll extra bolagsstämma den 15 november 2017
i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades
vid stämman.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

För att möjliggöra Bolagets lanseringsstrategi för USA-marknaden och
dess uppdaterade tillväxtplan och för att tillgodose det kapitalbehov
som kommer uppstå i samband därmed föreslog styrelsen i Bolaget att
den extra bolagsstämman skulle besluta om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") på följande
villkor.

Antal aktier och aktiekapitalets ökning

Företrädesemissionen ska omfatta högst 9 468 304 aktier. Bolagets
aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i
förhållande till det antal aktier de förut äger. Vid full teckning av
samtliga aktier i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital
att öka med 35 032 724,8 kronor.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i
Företrädesemissionen ska vara onsdagen den 22 november 2017
("Avstämningsdagen").

Rätt att teckna aktier

Den som på Avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolagets
aktiebok förd av Euroclear Sweden AB äger rätt att teckna aktier i
Företrädesemissionen, varvid en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt
och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya
aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 9 kronor per aktie.

Teckning och betalning

Teckning av aktier i Företrädesemissionen ska äga rum genom samtidig
kontant betalning under tiden från och med den 27 november 2017 till
och med den 11 december 2017. Teckning utan stöd av teckningsrätter
ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 27
november 2017 till och med den 11 december 2017. Betalning för aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre
(3) bankdagar efter att avräkningsnota som utvisar besked om
tilldelning avsänts till tecknaren.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Tilldelning av aktier

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter
ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd
av teckningsrätter ska ske inom ramen för Företrädesemissionens
högsta belopp, varvid styrelsen ska besluta om tilldelning av aktier
i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på Avstämningsdagen
eller inte) och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras
teckning med stöd av teckningsrätter; i andra hand till de som
tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning
inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning; i tredje hand, under
förutsättning att sådan tilldelning krävs för att
Företrädesemissionen ska bli fulltecknad, till de som lämnat
emissionsgarantier avseende teckning av aktier (baserat på de ställda
garantiutfästelserna).

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya
aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och blivit införda
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Bolagsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om nyemission av aktier. Sådan nyemission av aktier får endast ske
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska endast
kunna ske kontant.

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:

Michael Colérus, CFO
Tel: +46 70 341 34 72 E-post: michael.colerus@scibase.com

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt Nasdaq First
Norths regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 15
november 2017 klockan 18.00.

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som
utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense
är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste
formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och
i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion
av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av
metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA).
Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk
Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att
mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på
Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer
information finns på www.scibase.com .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scibase/r/kommunike-fran-extra-stamma-i-scibas...
http://mb.cision.com/Main/12371/2392940/752730.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.