Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

SciBase: SciBase offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission av units bestående av aktier oc...

Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") har
upprättat ett prospekt i samband med den emission av units bestående
av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare om högst cirka 24,9 miljoner SEK ("Företrädesmissionen")
som offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 26 mars
2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIAN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEALAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I
STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Prospektets godkännande och publicering

Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats
av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida
(http://investors.scibase.se/sv) och på Vator Securities hemsida
(www.vatorsecurities.se). Prospektet kommer även att finnas
tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

7 maj 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt

11 - 22 maj 2020 Handel med uniträtter (handel med betalda tecknade units kommer påbörjas samma datum och pågå fram tills Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket)

11 - 26 maj 2020 Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)

Omkring 28 maj 2020 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Omkring 5 juni 2020 Företrädesemissionen är slutförd och registrerad

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå
är legal rådgivare till SciBase i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com

Certified Advisor:
Avanza
Tel: +46 409 421 20
Email: corp@avanza.s (simon.grant@scibase.com)e

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av SciBase
nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som
utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för
utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk
dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för
detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer.
Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som
ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och
inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och
i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion
av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av
metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA
(PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk
Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att
mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på
First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på
www.scibase.com .

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget
i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning
skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta
pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"),
och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de
registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion
som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns
häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana
värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14
juni 2017 ("Prospektförordningen"). Fullständig information avseende
företrädesemissionen kan endast fås genom det prospekt som har
offentliggjorts. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i
Prospektförordningen annonsering.

Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta
meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta
Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden.
Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta
och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar",
"väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör"
eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är
baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade
uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som
ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade
uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta
pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller
annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de
erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som
har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad
bestående av icke-professionella investerare och investerare som
uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara
motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för
spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II
("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör
distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och
investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att
Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende
avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets
aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av
garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med
hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att
utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som
har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan
investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte
andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska
försäljningsrestriktioner med anledning av emissionerna.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a)
en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som
avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare
eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta
någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen
Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om
lämpliga distributionskanaler.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scibase/r/scibase-offentliggor-prospekt-i-sam...
https://mb.cision.com/Main/12371/3107055/1244273.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.