Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-12

Sdiptech AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Pressmeddelande
12 november 2015

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till
extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2015 klockan 17.30 i bolagets
lokaler på Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skadels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4
december 2015,dels
anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Sdiptech AB, Stureplan 15,
111 45 Stockholm eller per e-post anmalan@sdip.se.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast klockan 12.00 måndagen den 7
december 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer samt
telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst
två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud
ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i
original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör
i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig
under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på bolagets webbplats, www.sdiptech.se.

Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera sina
aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan
omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen
den 4 december 2015. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före
detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Dagordningens godkännande

7. Beslut om riktad nyemission

8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås Ashkan Pouya.

Förslag under punkten 7; Förslag om riktad nyemission

Som meddelats arbetar bolaget med en större kapitalanskaffning riktad till
kapitalstarka investerare. Huvuddelen av emissionen avses beslutas av
styrelsen med stöd av det bemyndigande som lämnats av årsstämman. Vissa av de
teckningsberättigade utgörs dock av nyckelpersoner inom koncernen som faller
inom den s.k. "Leo-kretsen" och en riktad emission till dessa kräver beslut
på bolagsstämma. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om en
riktad nyemission av högst 272 906 stamaktier av serie B till en
teckningskurs av 65 kr per aktie. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledningspersoner i ett antal av
bolagets dotterbolag enligt nedanstående sammanställning.

----------------------------------------------------------------------------
| Teckningsberättigad Dotterbolag Högsta antal aktier |
| Powerboss AB Eurotech 90 000 |
| |
|(Magnus Sellin) |
| Medicvent Invest AB Medicvent 15 600 |
| |
|(Lars Svensson och Robert Lindqvist) |
| Aulus AB Medicvent 30 000 |
| |
|(Lars Svensson) |
| Tomislav Medic Metus 29 000 |
| Mikael Andersson ManKan Hiss 15 384 |
| MK Invest AB St Eriks Hiss 76 922 |
| |
|(Mikael Esmond och Kenneth Bergström) |
| Johan Rydberg Thors Trading 16 000 |
| Totalt 272 906 |
----------------------------------------------------------------------------
Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att bolaget vill ge dessa
nyckelpersoner ett större intresse i värdeutvecklingen i koncernen som
helhet, vilket anses vara till fördel för samtliga aktieägare. Om samtliga
aktier tecknas kommer bolagets aktiekapital att öka med 6 822,65 kr. Minsta
teckningspost är 100 000 euro, varför något prospekt inte kommer att
upprättas.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att beslutet
biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och
övriga handlingar enligt 13 kap aktiebolagslagen kommer att finnas
tillgängliga på bolagets webbplats, www.sdiptech.com, och på bolagets
huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med torsdagen den
26 november 2015. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär
det och uppger sin postadress samt framläggas på bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen (2005:551).

***
Stockholm i november 2015
Sdiptech AB (publ)

Styrelsen

Sdiptechs preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier under kortnamn
SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser är Erik
Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets webbplats:
www.sdiptech.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2015.

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)
http://hugin.info/167230/R/1966289/718052.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sdiptech AB via Globenewswire

HUG#1966289

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.