Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Sdiptech AB: Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2018

Pressmeddelande
12 februari 2019, 08:30

Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2018

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på företagets hemsida:
www.sdiptech.com

Fortsatt vinsttillväxt och åtgärdsprogram för hiss avslutat med framgång

FJÄRDE KVARTALET 2018

* Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 419,2 Mkr (331,0).
* Rörelseresultatet EBITA* ökade med 19 procent till 56,5 Mkr (47,5).
Åtgärdsprogrammet inom hiss har avslutats med goda resultat och
förvärvade enheter har bidragit till resultatutvecklingen.
* Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter
uppgick till 35,0 Mkr (67,1). Föregående år inkluderade en positiv
nettoeffekt från omvärderingen av villkorade köpeskillingar och
goodwill om 45,6 MSEK, medan det i år var en negativ effekt om 10,8
MSEK.
* Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 25,1 Mkr
(59,6), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 22,9 Mkr
(57,9).
* Resultat per stamaktie för koncernen efter avdrag för minoritet och
utdelning till preferensaktier uppgick till 0,64 SEK (1,80).
* Under perioden slutförde Sdiptech AB två förvärv: den 5 november
förvärvades samtliga aktier i Vera Klippan AB och den 18 december
förvärvades samtliga aktier i Pure Water Scandinavia AB.
* Efter periodens slut, den 24 januari, förvärvades samtliga aktier i
RedSpeed International Ltd.

JANUARI – DECEMBER 2018

* Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 1 496,2 Mkr (1 045,1).
* Rörelseresultatet EBITA* ökade med 45 procent till 177,2 Mkr (122,5).
* Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter ökade
med 6 procent till 126,8 Mkr (119,4), inkluderande en nettoeffekt
från omvärdering villkorade köpeskillingar och goodwill om -10,8 MSEK
(45,6).
* Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 96,3 Mkr
(94,9), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 92,1 Mkr
(91,3).
* Resultat per stamaktie för koncernen efter avdrag för minoritet och
utdelning till preferensaktier uppgick till 2,58 kr (2,93), i vilket
resultat från försäljningen av InsiderLog ingår med 25,8 Mkr.
* Kassaflöde från den löpande kvarvarande verksamheten upp­gick till
88,6 Mkr (69,8).
* Under perioden januari till december slutfördes åtta förvärv;
Multitech Site Services Limited, Optyma Security Systems Limited,
Aviolinx Communication and Services AB, Centralmontage i Nyköping AB
och KSS Klimat- & Styrsystem AB, Rogaland Industri Automasjon AS,
Vera Klippan AB och Pure Water Scandinavia AB.

VD KOMMENTAR:

Fortsatt vinsttillväxt och åtgärdsprogram för hiss avslutat med framgång

Jag kan med glädje summera ett starkt 2018 för Sdiptech. Vår tillväxt
fortsätter och koncernens nettoomsättning uppgick under det gångna året
till 1 496 Mkr, en ökning med 43 procent. Den organiska tillväxten för
koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 5,4 procent, i linje
med våra finansiella mål.

Rörelseresultatet före förvärvskostnader (EBITA*) uppgick under 2018 till
177 Mkr, en ökning med 45 procent. För vår hissverksamhet avslutas nu
förbättringsprogrammet med goda resultat. Det fjärde kvartalet innebär
därmed en fortsatt positiv trend i koncernens lönsamhet och vinstmarginalen
för EBITA* har under årets fyra kvartal uppgått till i turordning 10.1,
11.7, 11,7 och slutligen 13,5 procent i det fjärde kvartalet.

KVARTALET

Årets fjärde kvartal understryker koncernens positiva trend och tillväxt.
Koncernens nettoomsättning steg i kvartalet med 27 procent till 419 Mkr
jämfört med föregående år och EBITA* ökade med 19 procent till 56,5 Mkr.

Tekniska installationer

För installationsverksamheten steg EBITA* under årets fjärde kvartal
markant från 2,7 Mkr till 22,4 Mkr jämfört med föregående år som ett
resultat av det åtgärdsprogram vi genomfört i vår hissverksamhet. Som
tidigare meddelats har vi undvikit temporära ’quick fixes’ och vi har
istället fokuserat på fundamentala justeringar i verksamheten för att uppnå
effekter som är bestående. Det ger resultat och vinstmarginalen för EBITA*
uppgick i kvartalet till 9,8 procent jämfört med 1,5 procent föregående år.

Produkter & Tjänster

Dotterbolagen i affärsområdet har starka nischade marknadspositioner och
bolag som förvärvas utvecklas väl i Sdiptechs regi. Som tidigare meddelats
uppvisade vårt andra affärsområde en mycket stark lönsamhet under slutet av
föregående år. I år uppvisar affärsområdet under fjärde kvartalet en mer
normal lönsamhet om 21,3 procent jämfört med 27,8 procent föregående år.
Som tidigare meddelats sker en normalisering successivt mot en marginalnivå
om cirka 20 procent och planenligt kan vi summera 2018 med en vinstmarginal
för helåret om 20,6 procent.

FÖRVÄRV

I det fjärde kvartalet slutfördes två förvärv inom området vatten- och
avloppsrening. I början av november förvärvade vi Vera Klippan AB som är en
ledande producent i nischen rör och cisterner i stora dimensioner. Bolagets
produkter används för bland annat kemikalier, vatten och avlopp. Strax före
jul förvärvade vi Pure Water Scandinavia AB, som är ett ledande
produktbolag i nischen ultrarent vatten. Bolagets produkter används av
bland annat energibolag, sjukhus och laboratorier.

I januari 2019 förvärvade vi RedSpeed International Ltd. Bolaget som är en
ledande leverantör inom trafiksäkerhet, tillverkar digitala kameror för
hastighets- och trafikövervakning. RedSpeed har sitt primära fokus på den
brittiska marknaden där bolaget har en stark marknadsandel, och ser även
ett växande intresse för sina produkter hos kunder utanför EU. I och med
detta förvärv tar vi steget in mot lösningar för trafikövervakning vilket
blir allt viktigare i takt med att trafikflöden automatiseras i stigande
grad.

De tre förvärv vi gjort i Storbritannien de senaste 12 månaderna är alla
verksamma på den relativt sett stora inhemska brittiska marknaden för
infrastruktur. Utöver Norden, med ett huvudsakligt fokus på Sverige, utför
vi nu riktade aktiviteter i såväl Storbritannien, Benelux och andra delar
av norra Europa.

NYA MARKNADSINRIKTADE AFFÄRSOMRÅDEN

Infrastruktur är av många skäl i fokus runt om i världen. Det ingår i flera
av FN: s hållbarhetsmål Agenda 2030, det är en prioritet för
G20-konstellationen och en förenande fråga över politiska gränser.
Investeringsbehoven i västvärlden är stora då infrastrukturen som byggdes
ut under 50-, 60- och 70-talen är föråldrad och i takt med ökad konsumtion
tilltar kapacitetsbrister. Samtidigt strävar samhället efter mer hållbara,
mer effektiva och mer trygga samhällen, vilket driver på utvecklingen i
positiv riktning.

Exempel på områden som vi identifierat som särskilt viktiga för samhällets
utveckling är vatten, energi, kommunikation, transporter och säkerhet och
vi har en längre tid riktat vårt förvärvsarbete mot just dessa områden. Nu
har vi uppnått en kritisk massa av dotterbolag för att även organisera oss
i linje med detta och från och med 2019 etableras tre nya affärsområden;
Water & Energy, Special Infrastructure Solutions och Property Technical
Services.

* Water & Energy – Områdena är i fokus för den globala välfärden och
utgör bland annat två av huvudmålen i FN’s Agenda 2030. Marknaderna
förväntas växa genom flera starka trender bland annat ökad
digitalisering och automatisering samt ett gradvist införande av
striktare miljöregleringar. Under de senaste 15 månaderna har vi
genomfört sex förvärv till affärsområdet.
* Special Infrastructure Solutions – Segment som luft och
klimatkontroll, datakommunikation, transporter och säkerhet har vi
identifierat som särskilt viktiga för samhällets långsiktiga
utveckling. De senaste 15 månaderna har vi genomfört fyra förvärv
till affärsområdet.
* Property Technical Services – Sdiptech har sitt ursprung i tekniska
tjänster mot fastigheter exempelvis hiss- och takrenovering. I
storstäder dit befolkning och ekonomi koncentreras finns ett
långsiktigt behov av service, reparationer och modernisering av
fastigheter. Våra dotterbolag med denna inriktning har en affärslogik
som skiljer sig från produktbolag. Då Sdiptech alltmer inriktar sig
mot egna produkter har vi för närvarande inga planer om att utöka
detta affärsområde. 

UTSIKTER

Vår affärsmodell fungerar väl och skapar en stark vinsttillväxt. Under 2018
ökade EBITA* med 45 procent till 177 Mkr. Vår syn på kommande perioder är
oförändrad och vi ser goda förutsättningar för fortsatt vinsttillväxt, dels
genom att våra verksamhetsgrenar fortsätter att växa planenligt bra, dels
att nya förvärvade bolag ska bidra med fina resultat.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till alla våra dedikerade
medarbetare för ett fantastiskt arbete under 2018. Jag vill också varmt
välkomna alla nya aktieägare som tillkommit sedan senaste rapporten till
Sdiptech och hälsar samtidigt alla nya medarbetare välkomna till vårt
växande team inom Sdiptech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod
SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod
SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser
Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som
är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten
& sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport.
Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade
tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har
sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan info...

Författare Hugin