Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Seafire AB: Seafire AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF och första handelsdag är fastställd till den 16 ...

Pressmeddelande Stockholm den 13 november 2017, kl 11:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Seafire AB (publ) ("Seafire"
eller "Bolaget") för notering på Nordic MTF. Första handelsdag är
fastställd till den 16 november 2017. Seafire kommer handlas under
kortnamnet SEA MTF med ISIN-kod SE0009779796. Ett dokument som
redogör för förhållanden efter den spridningsemission som
registrerades hos Bolagsverket den 31 oktober 2017 finns bifogat till
detta pressmeddelande och tillgängligt på Seafires hemsida
www.seafireab.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749
56 59

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en
etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap
och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt
marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på
lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till
sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen
med fokus på långsiktigt värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas
till en låg grad och genererar medel för att finansiera fortsatt
tillväxt för Seafire-koncernen i form av tillväxtsatsningar och
ytterligare förvärv. För mer information, besök www.seafireab.com.
Augment Partners AB, tel. nr. +46 8 505 651 72 är Seafires Mentor.

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att
sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller
förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande har inte distribuerats, och kommer inte att
distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala
värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller
skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Kopior av detta
meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas
till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta meddelande skulle vara i strid med gällande
regler.

Detta meddelande är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA.
Värdepapper som omnämns häri får inte erbjudas eller säljas i USA
utan registrering hos United States Securities and Exchange
Commission eller utan tillämpning av ett undantag från registrering
enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933
("Securities Act"). Bolaget avser inte att registrera någon del av
Erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva
värdepapperna. Alla eventuella värdepapper som säljs i USA kommer
enbart att säljas till kvalificerade investerare (som definierat i
Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.

Detta meddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt
direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga
ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant
hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet").
Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet har
publicerats, och kan erhållas från Bolaget. Investerare bör inte
teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring
annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige eller Finland, som har
implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd
för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan
medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart
sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt
prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer
som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella
investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern")
eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som
detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii)
ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är
endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller
avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna
ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta
personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller
någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan innehålla uttalanden som
är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som
inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana
uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar",
"bedömer", "antar", "förutser", "kan", "vill", "ska", "bör", "enligt
uppskattning", "anser", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar",
"såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar
information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som
avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och
förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt
och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt
andra omständigheter som påverkar bolaget. Framåtriktade uttalanden
är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har
gjorts i enlighet med vad bolaget känner till. Sådana framåtriktade
uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som
kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive bolagets
finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika
väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger
till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de
förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för,
eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara
mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller
indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena.
Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter
som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en
uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska
därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade
informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att
läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad
beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet
och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som
återfinns i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta
meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/seafire-ab/r/seafire-ab--publ--har-godkants-fo...
http://mb.cision.com/Main/15787/2389374/750522.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.