Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Seafire AB: Seafire beslutar om riktad emission om 13,45 MSEK

Styrelsen i Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 28 april 2021, idag den 1 november 2021 beslutat om en riktad nyemission av 461 534 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen är riktad till som dellikvid vid förvärvet av Bara Mineraler AB. Teckningskursen uppgick till 29,14 kronor per aktie.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SEAFIRE AB (PUBL).

Sammanfattning

Som tidigare kommunicerats förvärvades Bara Mineraler AB den 1 november 2021. I samband med tillträdet betalade Bolaget 13,45 miljoner kronor av köpeskillingen för Bara Mineraler  genom revers som kvittas genom en emission av 461 534 aktier till kursen 29,14 kronor per aktie. Aktiekursen på 29,14 kr baseras på den genomsnittliga volymvägda aktiekursen, WVAP, 20 handelsdagar före den 27 oktober 2021. Emissionen riktades till säljarna av Bara Mineraler AB som har ingått ett 6 månaders lock-up avtal.

Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 19735 851. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om ca 2,3 procent i förhållande till totala antalet aktier och kapital efter emissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2021 kl. 12:00 (CET).

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Seafire i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Seafire har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen.

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har efter förvärvet en portfölj med åtta bolag och omsättning på 550 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08684211 00 och info@eminova.se.

Författare Cision