Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

Seafire AB: Seafire genomför riktad emission om 7,1 MSEK

Styrelsen i Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") har med stöd
av årsstämmans bemyndigande från den 19 april 2018, idag den 18
februari 2019 genomfört riktad nyemission av 1 183 334 aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av
ett antal privata investerare. Teckningskursen uppgick till 6 SEK per
aktie.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG,
SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR
INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SEAFIRE AB (PUBL).

Sammanfattning

Bolaget tillförs ca 7,1 MSEK före transaktionskostnader om ca 50 000
SEK genom emissionen på 1 183 334 aktier till kursen 6 SEK per aktie.
Emissionen riktades till ett antal privata investerare och likviden
ska användas för Seafires framtida tillväxt.

Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i
Bolaget att uppgå till 8 699 433. Nyemissionen innebär en
aktieutspädning om ca 13,6 procent i förhållande till totala antalet
aktier och kapital efter emissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749
56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
februari 2019 kl. 13.00 (CET).

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Seafire i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får
inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien,
Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland
eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Seafire
har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier
eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med
Företrädesemissionen.

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i
Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess
förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential.
Seafire har en portfölj med fyra bolag och en omsättning på över 100
msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment
Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire
AB (publ):s Mentor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/seafire-ab/r/seafire-genomfor-riktad-emission-...
https://mb.cision.com/Main/15787/2743717/993216.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.