Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-28

Seafire AB: Seafire offentliggör prospekt för nyemission samt planerad notering på Nordic MTF

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") offentliggör prospekt
för nyemission samt planerad notering på NGM:s handelsplattform
Nordic MTF. Med anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt
som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och nu
finns tillgängligt på bland annat Bolagets webbplats,
www.seafireab.com.

Styrelsen för Seafire har beslutat att genom nyemission av Bolagets
aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Finland samt institutionella
investerare i Sverige, Finland och utomlands, att teckna aktier i
Bolaget ("Erbjudandet"). Vidare har styrelsen för Seafire ansökt om
notering av Bolagets aktier på Nordic MTF ("Noteringen"). Syftet med
Erbjudandet och Noteringen är att bland annat att sprida ägandet i
Bolaget, möjliggöra ytterligare förvärv samt accelerera befintliga
portföljbolags utveckling genom investeringar i produktutveckling och
marknadsexpansion.

Erbjudandet i korthet:

· Styrelsen har beslutat om en nyemission av högst 1 666 667 nya
aktier som tillför Bolaget högst cirka 20 MSEK före
emissionskostnader.

· Styrelsen har även beslutat om ytterligare en nyemission som
innebär att Bolaget vid stor efterfrågan på Erbjudandet i marknaden
kan tilldela högst 416 667 ytterligare aktier, motsvarande högst
cirka 5 MSEK.

· Erbjudandepriset uppgår till 12,00 SEK per aktie, vilket motsvarar
ett bolagsvärde om cirka 35,7 MSEK före Erbjudandet.

· Bolaget har från ett antal existerande och externa investerare
erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK samt från ett antal
externa investerare erhållit garantiåtaganden om cirka 10 MSEK.
Totalt har således teckningsförbindelser och garantiåtaganden
motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet inhämtats.

· Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med
den 2 oktober till och med den 13 oktober 2017. Leverans av
tilldelade aktier sker snarast efter att de nya aktierna har
registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 45.

· Styrelsen för Seafire har ansökt om att Bolagets aktier ska
noteras på Nordic MTF. Bolaget beräknar första dag för handel till
den 10 november 2017.

Bakgrund och motiv

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en
etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap
och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt
marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på
lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till
sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen
med fokus på långsiktigt värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas
till en låg grad och genererar medel för att finansiera fortsatt
tillväxt för Seafire-koncernen i form av tillväxtsatsningar och
ytterligare förvärv. Som en del av Bolagets affärsstrategi kan någon
ur Seafires team vid behov gå in som VD i portföljbolagen under en
interimsperiod. Seafire förvärvar normalt bolag med en omsättning upp
till cirka 100 MSEK, något som kräver en operationell ansats vilket
normalt inte ligger i investmentbolags eller riskkapitalbolags
strategi. Konkurrensen om förvärvsobjekt är således ofta begränsad
till entreprenörer eller industriella aktörer.

Seafire har sedan 2016 förvärvat samtliga utestående aktier i Hedén
Group AB och Followit Sweden AB.

Hedén Group AB

Grundades 1964 av personal med bakgrund från Hasselblad och levererar
egenutvecklade motorer och kontrollenheter för styrning av fokus,
bländare och zoom i filmkameror till den professionella film- och
medieindustrin. Hedén utvecklade de första externa motorerna för
filmkameror och grundaren Björn Hedén tilldelades en Oscarsplakett
avseende år 2009, Scientific or Technical Achievement Award. Hedén
Group AB har sedan Seafires övertagande utvecklat en produkt för
integration med Fujinons (Fujifilm Corporation) och Sonys produkter.
Första leveranserna beräknas ske under det fjärde kvartalet 2017.

Followit Sweden AB

Grundades 1974 och är en ledande specialist för positionering av djur
för forskning och boskapsövervakning men även positionering och
övervakning av transporter, fordon och stöldbegärlig egendom. Bolaget
levererar avancerad utrustning för spårning via GPS, GSM eller VHF i
utmanande miljöer och krav på lång batteritid. En nyutvecklad
produkt, ContactGPS3, för jakt och spårning av egendom, beräknas
lanseras under det fjärde kvartalet 2017.

Johan Bennarsten, grundare och VD för Seafire kommenterar:

"Nyemissionen och noteringen ger oss möjlighet att skapa den ledande
småbolagsutvecklaren på den svenska marknaden. Tillväxtsatsningarna i
dotterbolagen Hedén Group AB och Followit Sweden AB kommer ge
resultat under 2018. Lanseringen av Hedéns första produkt under
Seafires ägarskap, en zoom-kontroll för integrering med
marknadsledarna Fujinons och Sonys produkter, har tagits emot oerhört
väl och överträffar våra förväntningar. Med den stärka
investeringsorganisationen har Seafire en utmärkt plattform för en
framgångsrik utveckling".

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet som är upprättat av styrelsen i Seafire har idag godkänts
och registrerats av Finansinspektionen och har passporterats till
Finland genom anmälan till den finska finanstillsynsmyndigheten
(Finansinspektionen). Prospektet och anmälningssedel hålls
tillgängliga på Bolagets webbplats www.seafireab.com, Invesdor Oy:s
webbplats www.invesdor.com/seafire, samt på Aqurat Fondkommission
AB:s webbplats www.aqurat.se.

Rådgivare

Invesdor Oy är arrangör i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB
är finansiell rådgivare och DLA Piper Sweden är legal rådgivare
avseende svensk rätt i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB
kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic
MTF. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749
56 59

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en
etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap
och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt
marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på
lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till
sunda värderingar och Seafire vidareutvecklare de förvärvade bolagen
med fokus på långsiktigt värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas
till en låg grad och genererar medel för att finansiera fortsatt
tillväxt för Seafire-koncernen i form av tillväxtsatsningar och
ytterligare förvärv. För mer information, besök www.seafireab.com.

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att
sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller
förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande har inte distribuerats, och kommer inte att
distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala
värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller
skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Kopior av detta
meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas
till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta meddelande skulle vara i strid med gällande
regler.

Detta meddelande är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA.
Värdepapper som omnämns häri får inte erbjudas eller säljas i USA
utan registrering hos United States Securities and Exchange
Commission eller utan tillämpning av ett undantag från registrering
enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933
("Securities Act"). Bolaget avser inte att registrera någon del av
Erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva
värdepapperna. Alla eventuella värdepapper som säljs i USA kommer
enbart att säljas till kvalificerade investerare (som definierat i
Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.

Detta meddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt
direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga
ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant
hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet").
Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet har
publicerats, och kan erhållas från Bolaget. Investerare bör inte
teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring
annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige eller Finland, som har
implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd
för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan
medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart
sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt
prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer
som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella
investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern")
eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som
detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii)
ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är
endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller
avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna
ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta
personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller
någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan innehålla uttalanden som
är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som
inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana
uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar",
"bedömer", "antar", "förutser", "kan", "vill", "ska", "bör", "enligt
uppskattning", "anser", "får", "planerar", "potentiell", "beräkn...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.