Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

SealWacs: SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger
härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2017.

Sammanfattning perioden januari - september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 856 kSEK (-1 842)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,60 SEK (-0,60)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 448 kSEK (2 760)
· SealWacs Sensor CE-märkt
· Första sensorn installeras hos svensk plastpåstillverkare

Sammanfattning perioden juli - september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -424 kSEK (-730)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,14 SEK (-0,24)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Patentansökan inlämnad till svenska patentverket, PRV
· Lyckad test av prototyplarm hos kund
· Extra bolagsstämma fattade beslut om företrädesemission
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter
rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

- Sammanfattning

Under de tre första kvartalen av 2017 har vår verksamhets präglats av
stora framgångar. Vi har uppnått flera betydande milstolpar inför
kommersialiseringen av SealWacs Sensor. Sedan årsskiftet tecknades en
första order om leverans av sensorn i en produktionslinje hos en av
landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle, varpå en stegvis
installation påbörjades. Under våren CE-märktes sensorn, en väsentlig
kvalitetsstämpel inom industrisektorn och som möjliggör försäljning
av sensorn till medlemmar inom EES vilket vi avser påbörja under
våren 2018. Under hösten har sensorn patentsökts. Nu har själva
larmsystemet tagits fram och vi kan konstatera att sensorn är på väg
in på den svenska marknaden. Vi avser fortsätta ha nära dialog med
kunden i syfte att optimera larmnivåer och skräddarsy systemet till
kundens behov. Enligt den aktuella tidsplanen ska installationen vara
genomförd i november.

Under våren har vi träffat ytterligare ett antal av de svenska
tillverkarna och fått klara besked om deras behov av en lösning på
problemet med undermåliga svetsar. De höga kassationskostnaderna som
uppstår som en konsekvens av att man inte vet hur länge svetsen
håller måttet, är det största problemet man brottas med inom
plastpåsindustrin. De svenska aktörerna har lämnat tydliga besked om
att man önskar få en första sensor installerad när väl den pågående
installationen fullföljts. De inser de stora fördelarna med en
sensor, som monteras direkt i produktionslinjen för omedelbart larm
när svetsprocessen inte längre fungerar tillfredställande. Tiden för
produktionsstopp, utredningsarbete, kassationshantering och omgörning
och kostnaderna för kassation på grund av undermåliga bottensvetsar,
minimeras därigenom och uttrycks i ren vinst för producenterna.

Framöver ska vi fortsätta arbeta tätt inpå ytterligare tillverkare med
ett liknande upplägg som med den första kunden. På så sätt kan vi
samla underlag för att optimera funktioner och kodifiera
standardiserbara inställningar. Detta kommer att resultera i att
installationer flyter på snabbare och inlärningstakten hos kunderna
kortas ner avsevärt.

Med små undantag har SealWacs produktutveckling sedan starten i början
av 2015 löpt planenligt. Kostnaderna för utvecklingsprojektet har
också följt plan. Genom den valda marknadsstrategin, som går ut på
att enbart bearbeta det fåtal företag som levererar svetsstationer
till plastpåstillverkarna (något tiotal sådana företag försörjer den
globala marknaden och tusentals plastpåstillverkare med
svetsmaskiner) räknar vi med att kunna nå marknaden och de framtida
användarna av SealWacs sensor till låga kostnader. En säljare med
lång internationell branscherfarenhet kommer att leda
marknadsintroduktionen.

SealWacs produkt är unik och bevisligen eftertraktad av en global
marknad. Efter ett omfattande utvecklingsarbete som nu gått i mål
står vi på startlinjen för nästa etapp, den kommersiella fasen. Vi
önskar därför välkomna er att investera i SealWacs offensiva skede.

- Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av
utvecklingsarbetet för cirka 2,5 år sedan, har samtliga besvarats på
ett positivt sätt. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har
varit den största utmaningen i arbetet. Utvecklingsarbetet under
hösten 2015 och våren 2016 ledde fram till en innovativ teknisk
lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunde mötas.
Signalkvaliteten och stabiliteten är till och med betydligt bättre än
vad som någonsin uppnåddes med den ursprungliga versionen i
laboratoriemiljö.

Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att
utvecklingsarbetet har lett fram till ny teknologi och en innovation
med verklig uppfinningshöjd, som nu har patentsökts. Under 2017 har
följande viktiga steg tagits i projektet:

· Sensorn marknadsintroduceras genom en lansering riktad till
svenska tillverkare. Syftet är att få in viktig feedback och att
fastställa optimala larmnivåer för olika material.

· Ett första avtal om installation tecknas i mars månad
· Installation påbörjas en månad senare. Stabilitetsproblem noteras
hos den seriemässiga sensorn, vilket försenar installationen.
Problemen avhjälps. Den seriemässiga sensorn är nu bättre än
funktionsprototypen

· Sensorn CE-märks
· Installationen fortsätter efter sommaren
· Patentansökan inlämnad i oktober 2017
· Ett prototyplarm tas fram och testas med lyckade resultat
· När väl den första installationen är avklarad i november 2017,
önskar ett flertal ytterligare svenska tillverkare få sin första
sensor installerad

· Endast 6 MSEK har förbrukats från våren 2014 till hösten 2017 för
att utveckla en seriemässig sensor som bygger på helt ny och
patentsökt teknologi

- SealWacs marknadsstrategi

På den europeiska marknaden fanns 2011 över 500 tillverkare av
plastpåsar på rulle (enligt uppgifter som bekräftats av leverantörer
till industrin). Enligt styrelsens beräkningar är idag antalet
tillverkare på den globala marknaden minst 1 500. De mindre aktörerna
har en eller ett par produktionslinjer medan de allra största
producenterna har över 100 produktionslinjer. Denna marknad är med
andra ord synnerligen fragmenterad.

SealWacs strategi är emellertid att fokusera på ett fåtal större
leverantörer av svetsstationer till plastpåsindustrin (cirka ett
tiotal). Dessa återfinns framförallt i Europa, USA och Kina. Genom
att inrikta marknadsbearbetningen på ett mindre antal aktörer högre
upp i producentkedjan kan SealWacs hålla en mindre men kvalificerad
säljorganisation och istället dra nytta av den organisation som dessa
globala leverantörer redan byggt upp. Genom den valda strategin kan
marknadsföringsarbetet bedrivas till betydligt lägre kostnader än om
den skulle riktas direkt mot tillverkarna av plastpåsar. Lanseringen
på svenska marknaden har påbörjats och därefter avser SealWacs att
påbörja bearbetning av den internationella marknaden under 2018.
Arbetet kommer att ledas av en säljare med mångårig erfarenhet från
en framträdande aktör på den internationella marknaden.

- Patentansökan inlämnad till svenska patentverket

I oktober 2017 lämnade SealWacs in svensk patentansökan för att skydda
sin tekniska lösning på svetsproblematiken. För att hålla nere
bolagets kostnader och undvika informationsspridning har bolaget
tidigare valt att avvakta med att lämna in patentansökan till dess
att man i produktutvecklingen fattat vissa avgörande beslut som
påverkar patentansökans utformning. Nu har konstruktionen och de
tekniska alternativen låsts. Det bör understrykas att utvecklingen av
sensorn har krävt framtagning av helt ny teknik med verklig
uppfinningshöjd, vilket givetvis underlättar att få godkänt patent.

Att ansöka om patent är en process med flera strategiska överväganden
och bolaget bedömer sig ha en mycket god kompetens inom området.
Flera av styrelsens medlemmar har inom ramarna för andra uppdrag
hanterat en rad patentansökningar tidigare. Det är bolagets bedömning
att det inte kommer att vara ett problem att få patent när nu den
tekniska lösningen är väldefinierad.

- Tillverkning av plastpåsar på rulle

Tillverkning av plastpåsar har sedan 1950-talet utvecklats till att
bli en högautomatiserad industri. Det är en utveckling som skett inom
all verkstadsindustri och där fokus ligger på att "bygga bort"
kvalitetsproblem genom kontinuerlig processförbättring.

Många tusentals tillverkare och sammantaget cirka 18 000
produktionslinjer används när miljarder plastpåsar dagligen
produceras. Ur finansiell synvinkel kännetecknas plastpåsindustrin av
förhållandevis låga vinstmarginaler, normalt kring några enstaka
procent vilket har föranlett industrin att under lång tid eftersträva
en rationalisering av tillverkningsprocessen. En hög
automatiseringsgrad innebär att det fysiska flödet sker mycket
snabbt. Ofta kan en maskinoperatör ansvara för uppåt sju
produktionslinjer samtidigt.

Industrin saknar en teknisk lösning för att övervaka och kontrollera
kvaliteten av svetsfogar i realtid, dvs. löpande under
tillverkningens gång. Istället sker normalt kontrollen genom att
maskinoperatören på stickprovsbasis, cirka en gång i timmen, blåser
upp en plastpåse och därefter pressar ihop påsen tills den brister.
Maskinoperatörens känsla för svetsfogens kvalitet i förhållande till
presskraft på påsen avgör om den håller önskad kvalitet. Denna form
av kvalitetssäkring leder till omfattande och kostsam kassation, som
avsevärt påverkar vinstmarginalen. En felaktig svets kan resultera i
att hela den senaste timmens produktion måste kasseras. Tillverkarna
själva hävdar att kassationskostnaden kan utgöra hela 10 procent av
tillverkningskostnaden. De höga kassationskostnaderna är det
ojämförligt största problemet i en för övrigt väl fungerande
tillverkning.

SealWacs försöker nu minimera konsekvenserna av problemet genom att
övervaka svetsprocessen i realtid och larma eller slå stopp på
produktionen, så fort svetsfogen blir undermålig, vilket minimerar
kassationen.

-

Fördelar med SealWacs sensor
· SealWacs Sensor erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt
kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar på rulle
· Metoden upptäcker undermåliga svetsfogar i realtid
· Omfattande utredningsarbete, produktionsstopp och omgörningsarbete kan
reduceras till ett minimum
· Kassationskostnaderna minskar radikalt
· SealWacs produkt kommer vid normal marknadsprissättning erbjuda goda
täckningsbidrag
· Global marknadsföring kan riktas mot ett fåtal tillverkare av
svetsstationer

SealWacs sensor

S...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.