Du är här

2017-10-03

SealWacs: SealWacs beslutar att genomföra företrädesemission villkorat av extra bolagsstämma

Igår, den 2 oktober 2017, beslutade styrelsen i SealWacs AB (publ) -
villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma - att
genomföra en företrädesemission av högst 3 080 270 aktier,
motsvarande 6 160 540 SEK. SealWacs har mottagit
teckningsförbindelser om 1,8 MSEK, samt erhållit garantier om
ytterligare 3,0 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 78 procent av
den totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna
aktier i nyemissionen.

Motiv för nyemissionen

För att få utväxling på den samlade erfarenheten och kunna
marknadsintroducera den nu färdigutvecklade "SealWacs Sensor" behöver
SealWacs kapitaliseras vilket även utgör grunden till förestående
nyemission. Bolaget bedöms idag vara mycket väl rustat vad gäller
teknisk kompetens, marknadskännedom och erfarenhet av att
kommersialisera forskningsprojekt. Flera av Bolagets nyckelpersoner
har dokumenterad erfarenhet och relevant kompetens från tidigare
verksamheter.

En person med många års branscherfarenhet är på väg att anställas för
att driva bolagets försäljningsverksamhet. Utöver ovan behöver
bolagets ägarkrets breddas för att skapa en ökad handel i SealWacs
aktie och därmed skapa en bättre förutsättning för ett större
intresse från investerare.

Erbjudandet i korthet

· Avstämningsdag: 26 oktober 2017. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 oktober 2017 och
första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25
oktober 2017.

· Teckningstid: 31 oktober - 14 november 2017.
· Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.
· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 26 oktober 2017 är
registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna
aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt
berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även
allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid
fulltecknad nyemission tillförs bolaget 6 160 540 SEK före
emissionskostnader.

· Antal aktier före nyemissionen: 3 080 270 stycken.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 31 oktober - 10 november 2017.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på AktieTorget från och med den 31 oktober 2017 fram till dess
att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av december 2017.

· Värdering: Cirka 6 MSEK (pre money).
· Teckningsförbindelser och garantier: SealWacs har erhållit
teckningsförbindelser om 1,8 MSEK, samt garantier om ytterligare 3,0
MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 78 procent av den totala
emissionslikviden.

· Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på AktieTorget.
· ISIN-kod: SE0006261038.
Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om
teckningsåtagande, samt memorandum och folder kommer att
offentliggöras på bolagets (www.sealwacs.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att
teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Sealwacs i
samband med den planerade företrädesemissionen.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i
samband med nyemissionen.

Göteborg den 3 oktober 2017

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 oktober 2017.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-beslutar-att-genomfora-for...
http://mb.cision.com/Main/11645/2359048/730854.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.