Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-07

SealWacs: SealWacs beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera validering av "SealWacs Sensor".

Vid styrelsesammanträde i Sealwacs AB (publ) idag den 7 januari 2020
beslutades, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj
2019, att genomföra en företrädesemission om cirka 2,5 MSEK. Syftet
med nyemissionen är att finansiera valideringen av "SealWacs Sensor"
och den inledande marknadsintroduktionen av systemet.

Motiv för nyemissionen

Från den tidpunkt, senhösten 2017, SealWacs hade färdigutvecklat
själva sensorn, vilken är baserad på en unik patentskyddad teknik,
har den fortsatta utvecklingen försenats avsevärt. Arbetet med att
anpassa och prova ut metoden hos svenska plastpåstillverkare visade
sig bli betydligt svårare än Bolaget hade räknat med. Erfarenheterna
visade att tillverkarna var beroende av korta och snabba
omställningar i produktionen med en omfattande variation av material,
påstyp, storlek, och så vidare. Kraven från tillverkarna var att
sensorsystemet måste klara dessa frekventa omställningar och stora
omfång av sortiment, snabbt och utan att belasta de berörda
operatörerna i produktionen.

Systemet har under de två senaste åren, vidareutvecklats genom att
lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och
kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram. Nu är
bedömningen från såväl SealWacs som den tillverkare, hos vilken det
kompletta systemet nu provas ut, att det fungerar helt enligt
önskemål. SealWacs har idag ett komplett väl fungerande sensorsystem
för att detektera undermåliga svetsar i tillverkningen av plastpåsar
på rulle.

Bolaget bedöms idag vara mycket väl rustat vad gäller teknisk
kompetens, marknadskännedom och erfarenhet av att kommersialisera
forskningsprojekt. Flera av Bolagets nyckelpersoner har dokumenterad
erfarenhet och relevant kompetens från tidigare verksamheter.

För att få möjlighet att slutföra validering och påbörja
kommersialisering av SealWacs kompletta sensors-system, bestående av
den sedan tidigare framtagna "SealWacs Sensor", och nu
färdigutvecklade larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt
datalogger, behöver SealWacs kapitaliseras. SealWacs styrelse har
därför fattat beslut om att genomföra nyemission med företräde för
befintliga aktieägare. Även allmänheten ges möjlighet att teckna
aktier i nyemissionen.

Sören Sandström, VD för SealWacs, kommenterar:

"Efter det framgångsrika arbetet med att utvecklas en helt unik sensor
för realtidsövervakning av svetskvaliteten i tillverkningen av
plastpåsar på rulle, då vi lyckats hålla tidsplan och budget i minsta
detalj, har vi haft två år som inneburit avsevärda förseningar men
som samtidigt lett fram till att vi lyckats lösa problem som vi
tidigare inte känt till. Vi förstod inte kundernas behov av enkla och
frekventa byten av tillverkningsparametrar som exempelvis påstyper,
storlekar och material och hade därför inte anpassat systemet för
detta. Nu har vi utvecklat ett komplett system bestående av sensor,
manöverpanel, larm och dataloggningsfunktion och därigenom lyckats
överkomma samtliga problem som dykt upp under arbetet med att anpassa
systemet efter kundernas behov.

Vi har nu påbörjat en slutlig validering av systemets funktion och
tillförlitlighet hos en stor svensk tillverkare av plastpåsar på
rulle. Om dessa utprovningar går bra, så vet vi att intresset finns
från ett antal framträdande företag i branschen. Vi hoppas att den
planerade företrädesemissionen ska inbringa det kapital bolaget
behöver för att slutföra valideringen och påbörja en
marknadsintroduktion av "SealWacs Sensor".

Villkor och utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i SealWacs beslutade den 7 januari 2020, med stöd av
bemyndigandet lämnat vid ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2019, om
en nyemission om högst 3 080 270 aktier envar med ett kvotvärde om
0,31 kronor till en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie. Det
totala emissionsbeloppet uppgår till högst 2 464 216 kronor.

Genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital från 1 909 767,40
SEK fördelat på 6 160 540 aktier med högst 954 883,7 kronor till 2
864 651,10 SEK fördelat på 9 240 810 aktier.

Erbjudandet i sammandrag

· Avstämningsdag: 14 januari 2020. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 januari 2020.

· Teckningstid: 16 januari 2020 - 30 januari 2020.
· Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie.
· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 14 januari 2020 är
registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna
aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt. Två
(2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i
nyemissionen.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid
fulltecknad nyemission tillförs bolaget 2 464 216 SEK före
emissionskostnader.

· Antal aktier före nyemissionen: 6 160 540 stycken.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske genom Spotlight Stockmarket under perioden 16 januari 2020 - 27
januari 2020.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på AktieTorget från och med den 16 januari 2020 fram till dess
att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske i slutet av februari 2020.

· Värdering: 4 928 432 MSEK (pre money).
· Teckningsförbindelser och garantier: SealWacs har erhållit
teckningsförbindelser om 0,15 MSEK, vilket motsvarar cirka 6 procent
av den totala emissionslikviden.

· Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på Spotlight Stockmarket.

Fullständiga villkor och anvisningar samt memorandum och folder kommer
att offentliggöras på bolagets (www.sealwacs.se), Spotlight
Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats
(www.aqurat.se) respektive hemsidor senast i samband med att
teckningstiden inleds.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i
samband med nyemissionen.

Göteborg den 7 januari 2020

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 januari 2020.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-beslutar-om-foretradesemi...
https://mb.cision.com/Main/11645/3002387/1170665.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.