Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Seamless Distribution AB: Bokslutskommuniké 2015

Fj?rde kvartalet 2015

? Nettooms?ttningen ?kade med 83 % till 78,9 Mkr (43,2)
? R?relseresultatet f?r perioden uppgick till -32,8 Mkr (-51,3), en
f?rb?ttring med 36 procent.

? Resultat f?re skatt uppgick till -33,3 Mkr (-50,6)
? Resultat efter skatt var f?r perioden -33,6 Mkr (-50,8)
? Resultat per aktie -0,80 kr (-1,21 kr)
Hel?r 2015 i sammandrag

? Nettooms?ttningen ?kade med 63 % till 280,0 Mkr (170,8)
? R?relseresultatet f?r perioden uppgick till -116,6 (-165), en
f?rb?ttring med 29 procent

? Aff?rsomr?det Transaktionsv?xel ?kade med 136 % i oms?ttning och
erh?ll sin st?rsta order n?gonsin och betalades i 2016

? Cash flow f?re f?r?ndring av r?relsekapitalet f?rb?ttrades med 48
MSEK till -97,9 (-147,3).

V?SENTLIGA H?NDELSER UNDER PERIODEN

? Seamless Distribution AB (publ) ("Seamless") har under december
m?nad genomf?rt en riktad nyemission om 31,8 Mkr. Antalet aktier och
r?ster i Seamless uppg?r per 30 december 2015 till 45 559 455.

? Eftersom SEQR b?r finansieras f?r l?ngsiktig tillv?xt, har
Seamless f?r avsikt att ta in en strategisk partner i dotterbolaget
SEQR som medinvesterare genom riktad nyemission. I avvaktan p?
genomf?randet av en s?dan transaktion avser Seamless att, i syfte att
t?cka det negativa kassafl?det och med st?d av befintligt
emissionsbemyndigande, genomf?rt en riktad nyemission om 31,8 MSEK.

V?SENTLIGA H?NDELSER EFTER PERIODENS UTG?NG

? Seamless ing?r partnerskap med Xpress Money. Genom Seamless mobila
betalningsplattform SEQR kan Xpress Money och Seamless erbjuda sina
kunder s?ker och snabb ?verf?ring av pengar fr?n ett land till ett
annat.

? Seamless har erh?llit en ny order fr?n en ledande afrikansk
mobiloperat?r i Elfenbenskusten f?r installation av bolagets
transaktionsv?xel till ett v?rde av 2 miljoner dollar.

VD ord

Fj?rde kvartalet utvecklades mycket tillfredst?llande - b?de vad
g?ller oms?ttning och resultat. Samtliga tre aff?rsomr?den visar en
stark tillv?xt och h?r ?r det v?rt att lyfta fram de tv?
aff?rsomr?dena Distribution och Transaktionsv?xeln, som ofta hamnar
lite i skymundan i relation till uppm?rksamheten f?r v?r mobila
betalningsplattform SEQR.

Aff?rsomr?det Transaktionsv?xeln tillhandah?ller internationella
telekomoperat?rer med en rad mobila produkter samt kompletta IT- och
logistikl?sningar f?r hela v?rdekedjan f?r mobila betalningar.
Aff?rsomr?det uppvisade en rekordsnabb och l?nsam tillv?xt under
kvartalet.

Oms?ttningen ?kade hela 136 procent j?mf?rt med fj?rde kvartalet i
fjol. V?rt att notera ?r att 40 procent av f?rs?ljningen kommer fr?n
produkter som lanserats under 2015. Detta ?r n?got som visar p?
aff?rsomr?dets f?rm?ga att konstant f?rnya sig och anpassa sig efter
krav fr?n marknaden sedan transaktionsv?xeln introducerades f?r 15 ?r
sedan. Den ?r i dag marknadens kanske starkaste l?sning f?r hantering
av kontantkort f?r mobiltelefoni och slussade i fjol 3,7 miljarder
transaktioner p? 18 nationella marknader till ett v?rde av cirka 51
miljarder svenska kronor.

Vi ser ocks? en mycket h?g tillv?xttakt f?r aff?rsomr?det
Distribution, som hanterar fysisk och elektronisk p?fyllnad av
kontantkort i Sverige, Lettland och den under ?ret lanserade
verksamheten i Danmark. P? den viktiga svenska marknaden ?kade
transaktionsvolymen med cirka 50 procent under fj?rde kvartalet
j?mf?rt med samma kvartal 2014.

F?r aff?rsomr?det SEQR var tillv?xttakten h?g under kvartalet med en
f?rdubbling av antalet registrerade anv?ndare och 50 procents uppg?ng
i transaktionsvolymen. Oms?ttningen ?kar inte i samma takt som
transaktionsvolymen av en rad aff?rsm?ssiga sk?l. Dock ser vi en
konstant ?kning av anv?ndandet och den upp?tg?ende trenden f?r
antalet transaktioner kommer ha ett starkt inslag p? oms?ttningen
under 2016.

Kvartalet har ?ven pr?glats en fortsatt h?g aktivitet vad g?ller b?de
anslutna handlare och produktutveckling samt lanseringar av nya
l?sningar. V?rt att lyfta fram ?r att SEQR-anv?ndare redan i b?rjan
av detta ?r kommer att kunna betala genom s? kallad "contactless"
teknik hos handlare som har terminaler som st?djer denna teknik -
oavsett om dessa anslutit sig till SEQR eller ej. Globalt finns det
redan cirka 24 miljoner kortterminaler med denna l?sning och antalet
?kar snabbt d? samma teknik anv?nds vid kontaktl?sa kort.

Sammantaget utvecklades v?ra tre aff?rsomr?den starkt under 2015, med
en ?kning om 63% p? oms?ttningen, och en 30% f?rb?ttring av
resultatet j?mf?rt med 2014. N?got som g?r att vi med stor
tillf?rsikt kan se fram emot 2016 - ett ?r som har goda
f?ruts?ttningar att visa p? en fortsatt stark utveckling.

Peter Fredell, vd Seamless

AFF?RSOMR?DEN

Nettooms?ttning, Nettooms?ttningstillv?xt
tkr j?mf?rt med f?reg?ende
?r %
okt-dec okt hel?r hel?r okt-dec okt hel?r hel?r
-dec -dec
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Transaktionsv?xel 30 922 11 90 38 167% 15% 136% neg
581 486 415
eProducts/Distribu 45 898 29 181 124 54% neg 46% 11%
tion 722 982 571
SEQR 2 053 1 911 7 529 7 768 7% neg neg neg

Group functions - - - - - - - -
Seamless 78 873 43 279 170 83% neg 64% 6%
koncern 214 997 754

R?relsereslutat, tkr R?relsemarginal %
okt-dec okt-dec hel?r hel?r okt-dec okt-dec hel?r hel?r
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Transaktionsv?xel 5 180 6 932 27 254 9 741 17% 60% 30% 26%
eProducts/Distr -1 169 -6 191 -4 827 -11 763 neg neg neg neg
SEQR -30 567 -40 869 -119 888 -135 555 neg neg neg neg
Group functions -6 234 -11 184 -19 176 -27 420 neg neg neg neg
Seamless koncern -32 790 -51 312 -116 637 -164 997 neg neg neg neg

Fj?rde kvartalet

? Nettooms?ttningen ?kade med 83 % till 78,9 Mkr (43,2)
? R?relseresultatet uppgick till -32,8 Mkr (-51,3), en f?rb?ttring
med 36 procent.

? Resultat per aktie -0,80 kr (-1,21 kr)
? Transaktionsv?xelns nettooms?ttning ?kade med 167%
? eProducts/Distribution med 54%
? SEQR med 7%
Hel?r 2015 i sammandrag

? Nettooms?ttningen ?kade med 64 % till 280,0 Mkr (170,8)
? R?relseresultatet f?r hel?ret uppgick till -116,6 (-165), en
f?rb?ttring med 29 procent

? Transaktionsv?xelns nettooms?ttning ?kade med 136 %
? eProducts/Distribution ?kade med 46%
? SEQR of?r?ndrat
Aff?rsomr?de: Transaktionsv?xeln

Seamless Distribution Systems, ocks? kallad Transaktionsv?xeln,
levererar system f?r hantering av distributionsn?tverk av prim?rt
elektronisk p?fyllning av kontantkort samt eProdukter som str?cker
sig fr?n g?vokort till mobila banktj?nster. Systemet ?kar
?terf?rs?ljarens produktsortiment utan att ta v?rdefull hyllplats,
och m?jligg?r en snabb distribution i marknaden. Navet i verksamheten
?r den egenutvecklade ERS 360? plattformen som st?ndigt utvecklats
f?r att m?ta marknadens behov sedan den f?rsta installationen f?r 15
?r sedan. Kunder finns ?ver hela v?rlden men fr?mst i Afrika och
Mellan?stern d?r telekombolag utg?r den st?rsta kundgruppen. Idag
hanterar plattformen 3,7 miljarder transaktioner till ett v?rde av 6
miljarder USD p? 18 marknader.

Resultat
Aff?rsomr?det har god l?nsamhet och satte under kvartalet
oms?ttningsrekord med en tillv?xt om 136% under ?ret. 40 % av
f?rs?ljningen kom fr?n produkter som var nya f?r 2015.

Ordering?ngen har varit i linje med v?ra f?rv?ntningar, fr?mst driven
av f?rnyelse av supportavtal f?r 2016. Flertalet strategiska
projektorder, drivet av den aff?rskritiska vikten som v?rt system har
i verksamheten, kom bland annnat i form av en komplett
reservanl?ggning till en av v?ra kunder till ett mycket
betydelsefullt v?rde. V?rt kassafl?de under kvartalet var en utmaning
p? grund av de m?nga stora best?llningar vi fick under kort tid och
som till stor del bestod av h?rdvara. Vi fann v?gar att hantera detta
utan att det fick n?mnv?rd p?verkan p? varken leveranstid eller
l?nsamhet.

Med tanke p? den fantastiska tillv?xten har vi av naturliga sk?l haft
ett ?kat behov av r?relsekapital. Resultatet p?verkas av att
kvartalets oms?ttning har en stor andel h?rdvara, vilken har en l?gre
bruttomarginal ?n systemf?rs?ljning vilket reflekteras p?
Q4-resultatet.

?rets exceptionella tillv?xt p?verkade l?nsamheten dels genom ?kad
m?ngd personal och dels genom f?r?ndringen i produktmixen.

Aktiviteter och marknadsutsikter
Produktmixen har ut?kats och f?r?ndrats d?r Seamless Wireless Point of
Sale Terminal (WiPOS) ?r den mest p?tagliga utvecklingen och
komplettering till k?rnaff?ren systemf?rs?ljning. WiPOS ?r en
integrerad del av transaktionsplattformen ERS 360 som kopplas upp mot
GSM-n?tet och ger anv?ndaren m?jlighet att skriva ut kvitton och
v?rdebevis f?r att ladda kontantkort samt andra v?rdetransaktioner.

Med en ut?kad teknisk kapacitet hanterar vi ocks? fler och mer
komplexa integrationer. Resultatet ?r ett mer aff?rskritisk system
och t?tt kopplad del till operat?rens f?rs?ljningsprocess av taltid.
En rad nya produkter ?r i planeringsstadiet och kommer att lanseras
under ?ret. Samtidigt forts?tter arbetet med att paketera och
standardisera grundkomponenter f?r att ?ka hastigheten och minska
kostnaden i leveransfasen.

I v?rt tj?nsteerbjudande ing?r fr?n 1 januari ett dedikerat 24/7
Network Operation Center som kommer att ?ka kapaciteten att ge
support till kunder och ?ven frig?ra kvalificerade resurser till
arbete med nya tj?nsteprodukter.

Det f?rsta kvartalet ?r normalt svagt vad g?ller oms?ttning efter
spurten inf?r ?rsslutet. I n?rtid ser vi dock positivt p? 2016 och
v?r orderbok fyller kapaciteten under huvuddelen av kvartalet. Efter
den extrema tillv?xten under 2015 kan man inte f?rv?nta samma
proportionella tillv?xt men vi f?rv?ntar oss att ?ret som helhet ska
visa forts?tt tillv?xt.

Aff?rsomr?de: eProducts/Distribution

Seamless eProducts Sweden (med dotterbolagen Seamless eProducts Latvia
och Seamless eProducts Denmark) innefattar fysisk och elektronisk
distribution av e-produkter s?som mobil TopUp (p?fyllnadskoder),
elektroniska presentkort och f?rbetalda telefonkort via handeln,
banker och digitala kanaler. Seamless knyter ihop alla
mobiloperat?rer och banker f?r att konsumenter skall kunna k?pa
p?fyllning av kontantkort via bankernas kanaler; mobilbank,
internetbank och telefonbank. Globalt finns tv?
distributionsteknologier f?r mobil top-up; eVoucher* och Direct
TopUp* d?r Seamless erbjuder b?da i samma tekniska plattform.

Resultat
Antalet nya kontrakterade butiker p? den svenska marknaden har
fortsatt ?ka och sker under Q4 genom organisk tillv?xt.
Transaktionsvolymen ?r 50% st?rre j?mf?rt med Q4/2014 och antalet
butiker har mer ?n f?rdubblats. Det danska dotterbolaget blev
driftsklart under Q1 och etableringen av Seamless distribution av
eProdukter fortl?per enligt plan. F?rhandlingar med flera kedjor
p?g?r och under ?ret tecknades bl.a. avtal med hemelektronikkedjan
Expert i Danmark.

Kundmigrationen, efter f?rv?rvet av Ingram Micros 2014, p?b?rjades
under 2015 och har p?verkat resultatet genom ?kat antal anslutna
butiker samt transaktionsvolym. F?rv?rvet skedde med utfallsf?rbeh?ll
och f?rv?rvet ?r en framg?ng marknadsm?ssigt med en odelat positiv
p?verkan p? balans och resultat. Ett antal namnkunniga kedjor samt
ett st?rre antal frist?ende butiker har nu ?verg?tt att bli kunder
hos Seamless.

Aktiviteter och marknadsutsikter

Samarbetet med mobiloperat?rer och banker p? den svenska marknaden har
under ?ret ut?kas med Danske Bank. Integration mot Danske Bank ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.