Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Seamless Distribution AB: Rapport för tredje kvartalet 2017

Sammanfattning juli - september 2017
Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet

· Nettoomsättningen uppgick till 31,5 Mkr (37,8)
· Rörelseresultatet för perioden utan engångsposter hänförliga till
omstrukturering uppgick till -12 932 Mkr

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -33,5 Mkr (-10,8)
· Resultat efter skatt uppgick till -63 Mkr (-11)
· Resultat per aktie -1,07 kr (-0,20)
· Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till -40,7
Mkr (-22,4)

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Översikt |jul-sept|jul-sept|jan-sept|jan-sept| helår|
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Alla siffror och nyckeltal hör | | | | | |
|till kvarvarande verksamhet | | | | | |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|tkr | 2017| 2016| 2017| 2016| 2016|
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Nettoomsättning | 31 541| 37 782| 97 996| 107 469|141 533|
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Rörelseresultat utan | -12 932| -10 795| -35 986| -27 254|-31 391|
|engångsposter hänförliga till | | | | | |
|omstrukturering | | | | | |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Rörelseresultat | -33 500| -10 795| -58 555| -27 254|-31 391|
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Finansiella poster, skatt | -29 321| -246| -32 564| -1 431| -3 396|
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Resultat från avyttrad verksamhet| 115 127| -9 989| 80 043| -35 226|-52 141|
|och verksamhet under försäljning | | | | | |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Periodens resultat | -62 659| -11 041| -90 957| -28 685|-34 787|
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Balansomslutning | 188 195| 262 472| 188 195| 262 472|251 284|
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | | | | | |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Resultat per aktie, före och | -1,07| -0,20| -1,55| -0,57| -0,67|
|efter utspädning* | | | | | |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Rörelsemarginal | neg| neg| neg| neg| neg|
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Soliditet | 69%| 59%| 69%| 59%| 54%|
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | | | | | |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Balanserade utvecklingskostnader | 262| -| 1 922| -| -|
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Avskrivningar | -12 829| -621| -14 161| -1 964| -2 644|
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Engångsposter hängförliga till | -20 568| - | -22 568| - | - |
|omstrukturering | | | | | |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+

VD-ORD

Under Q3 inleddes omvandlingen av Seamless efter avyttringen av det
före detta dotterbolaget SDS. Ändringarna på VD-posten och i den
operativa ledningen utlöste en rad åtgärder inom bolagets olika
verksamhetsområden.

I linje med vad som nyligen har meddelats har styrelsen och ledningen
initierat en process för att skifta bolagets fokus från B2C- till
B2B-aktiviteter. Genom skiftet kommer B2C-erbjudandet inom SEQR att
avvecklas, helst i form av försäljning, och i framtiden kommer
bolaget att fokusera på B2B-verksamheten inom MeaWallet och
eProducts. Denna rapport är uppbyggd för att stödja bolagets nya
fokus på B2B.

Genom övergången till B2B kan vi fokusera på de aktiviteter som vi
bedömer kan ge en stark vinsttillväxt under den kommande perioden.
Avyttringen av B2C-erbjudandet kommer också att resultera i viktiga
kostnadsbesparingar. Aktiviteter relaterade till avvecklingen har
resulterat i betydande omstruktureringskostnader under Q3.

Operativt innebar Q3 ett betydande fokus på kostnader, med minskningar
av antalet anställda i de flesta verksamhetsgrenarna, med målet att
åstadkomma betydande kostnadsbesparingar. Eftersom kostnader
relaterade till övertalighet stadigt minskar, bedömer vi att
resultatet av dessa kostnadsbesparingar kommer vara tydliga från och
med Q1 2018.

Inom vår B2B-verksamhet visade både MeaWallet och eProducts framsteg.
MeaWallet fortsatte att expandera sin pipeline av potentiella order,
och eProducts vidtog kraftfulla åtgärder för att åtgärda
förlustaffärer och affärer med låg marginal.

Som nyligen meddelats i kallelse till extra bolagsstämma (vilken
kommer äga rum den 24 november), är det avgörande att vi slutför den
ekonomiska och operativa stabiliseringen av bolaget. Till följd av
avyttringen av SDS har bolaget stora finansiella tillgångar kopplade
till SDS; bolaget äger fortfarande 23,3 % av aktierna i SDS, och
bolaget har också en fordran mot SDS om 50 MSEK baserat på ett
låneavtal som ger en räntesats om 8 % per år. Trots att aktierna och
lånet utgör väsentliga finansiella tillgångar för bolaget, bedömer
styrelsen och ledningen att en realisering av dessa tillgångar för
närvarande inte är optimal, delvis på grund av befintliga
lock-up-avtal. Den nyemission som föreslås i kallelsen till den
kommande bolagsstämman är avsedd att ge finansiell stabilitet, något
som bolaget behöver för att nå målet att förflytta sig mot hållbar
vinst under 2018.

Genom de pågående och intensiva insatserna från ledningen och
styrelsen bedömer vi att vi kan börja leverera finansiella resultat
som är tillfredsställande för våra aktieägare.

Tomas Jalling

VD

Väsentliga händelser under kvartalet

· Seamless Distribution AB utser ny VD.
Styrelsen för Seamless Distribution AB ("Seamless") har den 10 juli
avslutat Peter Fredells anställning som VD för Seamless och Tomas
Jalling, som har varit anställd av Seamless som chefsjurist sedan
december 2012, tillträder med omedelbar verkan som ny VD.

· Seamless Distribution AB utser ny operativ ledning.
Den nya operativa ledningsgruppen som ska arbeta med och stödja Tomas
Jalling som VD består av: James Connelley, Head of SEQR; Lars
Sandtorv, Head of MeaWallet; Radoslaw Kozlowski, Head of Delivery;
Martin N. Larsson, Head of Treasury/IR; Martin Schedin, CFO/HR och
Geir Norlund, CIO.

· Den 21 juli slutfördes noteringen av SDS på Nasdaq First North
Premier. Genom avyttringen av SDS erhåller Seamless Distribution AB
191 MSEK. Seamless Distribution AB kvarstår med ett ägande om ca
23,3% i Seamless Distribution Systems AB motsvarande ett värde per 30
september 2017 om 36 MSEK.

· SEQR Payments AB, en del av Seamless koncernen, godkänns av
Mastercard som utgivare av Mastercard-produkter i Europa. Samarbetet
med Mastercard kommer göra det möjligt för SEQR, med stöd av bolagets
e-pengalicens, att öppna upp innovativa mobila betalningsscenarion på
den europeiska marknaden och att fortsätta driva bolagets
tillväxtagenda inom mobilbetalningsbranschen.

· Seamless levererar kontaktlösa betalningslösningar till ungersk
bank.

MeaWallet A/S ("MeaWallet"), en del av Seamless Distribution AB, har
tecknat avtal med en ungersk bank gällande leverans av MeaWallets
egenutvecklade teknologi för kontaktlösa kortbetalningar. Banken är
en av de största bankerna i Ungern, en marknad där mer än hälften av
de betalkort som används har kontaktlös kapacitet. Lösningen gör det
möjligt för bankens kunder att utföra kontaktlösa kortbetalningar via
bankens befintliga bankapp. Detta innebär att dotterbolaget MeaWallet
bryter ny geografisk mark. Vidare är avtalet ett bevis för att
marknaden för mobila betalningslösningar utvecklas i den riktning som
MeaWallet positionerat sig för.

Det totala ordervärdet utöver en avtalad up front fee om 1 MSEK är
idag ej känt, men beräknas uppgå till mellan 3 och 5 MSEK.

· Seamless vinner rättegång om patentintrång mot Accumulate AB.

· Förändring av ägande i Seamless Distribution AB.
Tikvah Management har efter en av Finansinspektionen godkänd
ägarprövning påkallat lösen av det optionsavtal som man i juni 2017
ingick med Fredell & Co. Efter transaktionen stärker Tikvah sitt
ägande i Seamless som därmed uppgår till 8 604 635 aktier eller 14,6%
av rösterna.

· Seamless bekräftar årliga besparingar överstigande 25 MSEK.
Efter de besparingsåtgärder som kommunicerades i samband med andra
kvartalets rapport är Seamless nöjda att bekräfta att identifierade
och genomförda åtgärder kommer att resultera i årliga besparingar på
över 25 MSEK mot tidigare kommunicerade 15 MSEK. Ledningen kommer att
fortsätta arbetet med att optimera bolagets struktur på ett sätt som
möjliggör en framgångsrik leverans av tillväxtstrategin men som
samtidigt reducerar kostnader inom ickekritiska områden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Seamless överväger åtgärder för hållbar tillväxt
Förslagen som övervägs är följande:
1. Avyttringen av B2C-erbjudandet SEQR och ett förnyat fokus på
B2B-erbjudanden, där resultaten är både starka och accelererande.
Avyttring av B2C-erbjudandet SEQR görs företrädesvis i form av
försäljning. I samband med detta kommer Seamless följa verksamheten
på ett nytt sätt, dvs på följande segment: SEQR B2C, SEQR B2B,
eProducts och Group functions.

2. För att finansiera tillväxten inom B2B och undanröja kostnaderna
inom B2C, överväger styrelsen att föreslå en nyemission för
genomförande före utgången av 2017, med målet att tillföra bolaget
100 MSEK på följande indikativa villkor:

- Aktieägare i bolaget erhåller 1 teckningsrätt för varje aktie i
bolaget som innehas.

- 1 teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna 1 aktie för 1,80
SEK.

Styrelsens överväganden grundar sig på följande:
- Övervägandet att avyttra SEQR bygger på en grundlig analys av
konkurrensfördelar och faktorer av betydelse för högsta sannolik...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.