Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

Seamless Distribution Systems: Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562 ("Bolaget" eller "SDS"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2017 klockan 11.00 på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill deltaga i extra bolagsstämman ska

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 november 2017,

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast tisdagen den 21 november 2017. Anmälan kan ske skriftligt till Seamless Distribution Systems AB, PO box 353, 101 27 Stockholm, eller via e-post: sds.info@seamless.se mailto:sds.info@seamless.se . Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 21 november 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, https://sds.seamless.se/ https://sds.seamless.se/ , och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 6 913 565 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2017 och emission av teckningsoptioner.
7. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman (ärende 1)
Styrelsen föreslår att Gunnar Jardelöv väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2017 och emission av teckningsoptioner (ärende 6)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom och konsulter till SDS-koncernen ("LTIP 2017") och emission av teckningsoptioner, i enlighet med punkterna 6 (a) - 6 (f) nedan. Besluten under punkterna 6 (a) - 6 (f) nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. LTIP 2017 föreslås omfatta maximalt 5 anställda inom och konsulter till SDS- koncernen.

Förslag till beslut om antagande av LTIP 2017 (punkt 6 (a))

Bakgrund och motiv
Styrelsen anser det vara i Bolagets och aktieägarnas intresse att ledande befattningshavare i SDS- koncernen görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till SDS-koncernen samt att öka motivationen hos de ledande befattningshavarna genom att få ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under den period som LTIP 2017 omfattar.

Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att LTIP 2017 enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Tilldelning, överlåtelse och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna
Sammanlagt högst 350 000 teckningsoptioner föreslås emitteras i LTIP 2017 som omfattar ledande befattningshavare (såväl anställda som konsulter) enligt vad som följer nedan. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTIP 2017. Teckningsoptionerna kommer emitteras i fem serier med en femtedel av det totala antalet teckningsoptioner i respektive serie. Rätten att teckna samtliga teckningsoptioner ska tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Goldcup 15500 AB (u.ä.t. SDS Fortuna AB), som i sin tur ska överlåta optionerna till ledande befattningshavare i SDS-koncernen. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Goldcup 15500 AB (u.ä.t. SDS Fortuna AB).

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (dvs. optionspremien) beräknat enligt den s.k. Monte Carlo metoden. Värderingen av optionerna utförs av oberoende värderingsinstitut. Överlåtelser av teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2017 får ske i enlighet med nedanstående fördelning.
+----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------+
| Kategori | Totalt max antal optioner (varav en femtedel i varje serie) | Antal personer i kategorin |
+----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------+
| VD och övriga ledande befattningshavare | 350 000 (varav ingen enskild deltagare kan erhålla fler än 175 000) | Fem personer |
+----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------+

Totalt kan inte fler än 350 000 optioner tilldelas inom ramen för LTIP 2017.

Lösenpris
Samtliga fem teckningsoptionsserier berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120% av det högre av i) det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktier på Nasdaq First North under perioden 10 handelsdagar räknat från och med den 27 november 2017; och ii) 30 SEK (i) respektive ii), såsom tillämpligt, "Jämförelsekursen").

Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

Exercise periods
Anmälan om teckning av aktier enligt samtliga fem teckningsoptionsserier kan äga rum i) under perioden två (2) handelsdagar räknat från och med den dag teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket ("Period 1"); samt ii) under perioden från och med den 1 februari 2021 till och med den 1 februari 2023 ("Period 2").

Syftet med uppdelningen i två perioder är att möjliggöra registrering hos Bolagsverket av teckningsoptioner med nedan angivna "prestationsparametrar" i villkoren. Under Period 1, då teckningsoptionerna alltjämt kommer att innehas av dotterbolaget Goldcup 15500 AB (u.ä.t. SDS Fortuna AB), är prestationsparametrarna inte tillämpliga, medan teckning av aktier under Period 2 endast kan äga rum under förutsättning att relevant prestationsparameter är uppfylld.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom SDS går upp i annat bolag.

Prestationsparametrar
De fem teckningsoptionsserierna har följande prestationsparametrar, vilka måste vara uppfyllda för att respektive teckningsoption ska få utnyttjas till teckning under Period 2:
Serie 1: Teckning av aktier kan endast äga rum om det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktier på Nasdaq First North under en period om minst trettio (30) sammanhängande handelsdagar under teckningsoptionernas löptid har överstigit Jämförelsekursen med 25%.
Serie 2: Teckning av aktier kan endast äga rum om det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktier på Nasdaq First North under en period om minst trettio (30) sammanhängande handelsdagar under teckningsoptionernas löptid har överstigit Jämförelsekursen med 45%.
Serie 3: Teckning av aktier kan endast äga rum om det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktier på Nasdaq First North under en period om minst trettio (30) sammanhängande handelsdagar under teckningsoptionernas löptid har överstigit Jämförelsekursen med 70%.
Serie 4: Teckning av aktier kan endast äga rum om det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktier på Nasdaq First North under en period om minst trettio (30) sammanhängande handelsdagar under teckningsoptionernas löptid har överstigit Jämförelsekursen med 90%.
Serie 5: Teckning av aktier kan endast äga rum om det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktier på Nasdaq First North under en period om minst trettio (30) sammanhängande handelsdagar under teckningsoptionernas löptid har överstigit Jämförelsekursen med 110%.

Det åligger SDS att underrätta innehavaren när respektive prestationsparametrar är uppfyllda. Med undantag för ovan angivna prestationsparametrar har samtliga teckningsoptionsserier identiska villkor.

Övriga villkor
Rätt att inneha och utnyttja teckningsoptionerna förutsätter att innehavaren är anställd inom eller konsult till (såsom tillämpligt) SDS-koncernen fram till dess att utnyttjande av optionerna kan ske. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna ska Goldcup 15500 AB (u.ä.t. SDS Fortuna AB) förbehålla sig rätten att återköpa optionerna om deltagarens anställning eller uppdrag i SDS- koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidare överlåta optionerna. Återköpsrätten gäller dock endast teckningsoptioner som ännu inte kan utnyttjas för teckning.

Utspädningseffekter och kostnader etc.
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner medför en högsta sammanlagd utspädning om cirka 4,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget räknat efter fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna.

Optionspremien vid överlåtelsen av teckningsoptionerna kommer att motsvara marknadsvärdet, varvid det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för Bolaget i samband med en sådan överlåtelse av teckningsoptioner. Samtliga kostnader för LTIP 2017 beräknas inte överstiga en miljon kronor under LTIP 2017:s löptid (ej beaktat eventuella kontantersättningar som ska betalas enligt de nedan beskrivna syntetiska optionerna vilka kan medföra en kostnad för Bolaget om maximalt 2,5 miljoner kronor).

Marknadsvärdet för teckningsoptionerna, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den under...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.