Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Searchlight Capital Partners: Ograi BidCo AB förklarar erbjudandet till aktieägarna i Opus Group AB (publ) ovillkorat och ...

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller
indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt
lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara
förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i
Sverige och som önskar acceptera erbjudandet måste genomföra närmare
undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga
skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de
erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som
publicerats på Ograi BidCos webbplats www.ograioffer.com. Aktieägare
i USA hänvisas även till avsnittet "Särskild information till
aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

Den 2 december 2019 offentliggjorde Ograi BidCo AB ("Ograi BidCo") ett
offentligt erbjudande till aktieägarna i Opus Group AB (publ)
("Opus"), att överlåta samtliga sina aktier i Opus till Ograi BidCo
för 7,75 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet reviderades
till 8,50 kronor per aktie den 20 december 2019 och acceptperioden
förlängdes samtidigt från den 9 januari 2020 till den 13 januari
2020. Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes den
4 december 2019.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den förlängda
acceptperioden den 13 januari 2020 uppgår, tillsammans med aktierna
som på annat sätt kontrolleras av Ograi BidCo och dess närstående
parter, till totalt 230 574 223 aktier i Opus, motsvarande cirka 79,4
procent[1] av aktiekapitalet och rösterna i Opus.[2]

Ograi BidCo förklarar härmed att samtliga villkor för Erbjudandets
fullföljande har uppfyllts. Erbjudandet förklaras följaktligen
ovillkorat i alla hänseenden och Ograi BidCo kommer att fullfölja
förvärvet av de aktier som lämnats in i Erbjudandet. Redovisning av
likvid för aktier som lämnats in i Erbjudandet under den förlängda
acceptperioden som avslutades den 13 januari 2020 kommer att ske
enligt tidigare kommunicerad tidplan, det vill säga omkring den 21
januari 2020.

För att ge de återstående aktieägarna i Opus som inte lämnat in sina
aktier tid att acceptera Erbjudandet kommer acceptperioden förlängas,
till och med den 13 februari 2020 klockan 17.00 (CET). Redovisning av
likvid för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den tillkommande
acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 20 februari 2020. Ograi
BidCo förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden
för Erbjudandet.

Ograi BidCo innehar inte några finansiella instrument som ger
finansiell exponering mot Opus aktie och har inte förvärvat några
sådana aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet. Ograi
BidCo kan komma att förvärva aktier i Opus under den nu förlängda
acceptfristen, dock ej till ett pris överstigande priset i
Erbjudandet om 8,50 kronor per aktie.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har aktieägare som redan har
accepterat Erbjudandet, eller aktieägare som accepterar Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen, inte någon rätt att återkalla sina
accepter.

Ograi BidCo kommer att lämna in en begäran till Opus styrelse om
kallelse till extra bolagsstämma, att hållas den 20 februari 2020,
för att behandla frågor om val av nya styrelseledamöter i Opus.
Styrelsen i Opus kommer att utfärda en kallelse till extra
bolagsstämma.

Ograi BidCo kommer att fortsätta sträva efter att uppnå ett ägande om
mer än 90 procent i Opus och därefter initiera
tvångsinlösenförfarande avseende de återstående aktierna i Opus såväl
som verka för att aktierna i Opus avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Oliver Haarmann, partner och grundare av Searchlight, kommenterar:

"Vårt reviderade erbjudande har fått enhetligt stöd av styrelsen, båda
medgrundarna, den största aktieägaren RWC och Aktiespararna. Vi är
övertygade om att det skulle vara det bästa för Opus och dess
medarbetare att ha ett koncentrerat ägarskap utanför en noterad
miljö. Searchlight har nu erhållit accepter om 79,4 procent av de
utestående aktierna och har bestämt oss för att förklara erbjudandet
ovillkorat och fullfölja det. Vårt mål är fortfarande att nå ett
innehav om mer än 90 procent av aktierna och för att ge alla
kvarstående aktieägare möjligheten att lämna in sina aktier så
förlänger vi acceptperioden till den 13 februari 2020."

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet och det reviderade
erbjudandet, hänvisas vänligen till erbjudandehandlingen och
tilläggshandlingarna som är och kommer att vara tillgängliga på Ograi
BidCos webbplats www.ograioffer.com.

För förfrågningar, vänligen kontakta:

Birgitta Henriksson, Partner, Fogel & Partners

Tel: +46 708 12 86 39, e-post: birgitta.henriksson@fogelpartners.se

För administrativa frågor om Erbjudandet och det reviderade
erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller
förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg. Informationen lämnades för offentliggörande
den 16 januari 2020, kl. 08:30 (CET).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska.

Erbjudandet (vilket i detta avsnitt "Viktig information" avser såväl
erbjudandet som det reviderade erbjudandet) lämnas inte, vare sig
direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel
(inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon
och internet) som används vid nationell eller internationell handel
eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet
kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant
kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska
inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med
registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och
andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra
till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt
och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt,
men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms",
"avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck.
Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker
och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende
av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera
faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Ograi BidCos
kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte
väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den
framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast för den dag den förmedlas och Ograi BidCo
har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att
uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny
information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet
med gällande lagar och bestämmelser.

Jefferies International Ltd ansvarar inte gentemot någon annan än
Ograi BidCo för rådgivning i samband med Erbjudandet.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i
Opus, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska
offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de
regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med
Section 14(e) och Regulation 14E i U.S. Securities Exchange Act från
1934, såsom uppdaterad ("U.S. Exchange Act"), enligt undantaget i
Rule 14d - 1(d) ("Tier II-undantaget") i U.S. Exchange Act och i
övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet
regleras således av andra offentliggörande- och förfaranderegler,
innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för
Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för
betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende
offentliga uppköpserbjudanden, och vissa regler tillämpliga på
amerikanska offentliga uppköpserbjudanden lämnade i USA är inte
tillämpliga. Innehavare av aktier i Opus som är bosatta i USA
("Amerikanska Aktieägare") uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare
gällande Erbjudandet.

Bolagets finansiella rapporter, och all finansiell information som
inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är
eller kommer upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras
med finansiella rapporter för bolag i USA eller andra bolag vars
finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i
allmänhet accepterade redovisningsprinciper.

Såsom tillåtet enligt Tier II-undantaget baseras utbetalningen av
vederlag i Erbjudandet på tillämplig svensk lag, vilken skiljer sig
från det sedvanliga förfarandet för utbetalning av vederlag i USA,
särskilt avseende tidpunkten för utbetalning. Erbjudandet, vilket är
föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i
enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de
tillämpliga undantagen därtill, särskilt Tier II-undantaget. I den
utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk
värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på
Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för
några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att
priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering
kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Amerikanska Aktieägare att genomdriva sina
rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt
amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med
anledning av Erbjudandet, eftersom Bolaget och Ograi BidCo är belägna
utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande
befatt...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.