Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Searchlight Capital Partners: Ograi BidCo AB höjer vederlaget till 8,50 kronor per aktie i dess kontanterbjudande till akti...

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller
indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt
lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara
förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i
Sverige och som önskar acceptera det Reviderade Erbjudandet
(definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende
tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare
hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet
"Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den
erbjudandehandling som publicerats på Ograi BidCos webbplats
www.ograioffer.com. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet
"Särskild information till aktieägare i USA" i slutet av detta
pressmeddelande.

Den 2 december 2019 offentliggjorde Ograi BidCo AB ("Ograi BidCo") ett
offentligt erbjudande till aktieägarna i Opus Group AB (publ) ("Opus"
eller "Bolaget"), att överlåta samtliga aktier i Opus till Ograi
BidCo för 7,75 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Ograi BidCo har
beslutat att höja vederlaget i dess kontanterbjudande till
aktieägarna i Opus från 7,75 kronor till 8,50 kronor per aktie (det
"Reviderade Erbjudandet"). Vederlaget i det Reviderade Erbjudandet
kommer inte att höjas av Ograi BidCo.

Det Reviderade Erbjudandet i sammandrag

· Ograi BidCo höjer vederlaget i Erbjudandet från 7,75 kronor till
8,50 kronor kontant per aktie i Opus, vilket motsvarar ett totalt
värde av det Reviderade Erbjudandet om cirka 2 468 miljoner kronor
och förlänger acceptperioden till den 13 januari 2020.

· Det Reviderade Erbjudandet representerar en premie om: cirka 42
procent i förhållande till stängningskursen den 29 november 2019
(vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av
Erbjudandet); och cirka 54 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga betalkursen under de tre senaste månaderna före
offentliggörandet av Erbjudandet.

· Ograi BidCo kommer inte att höja vederlaget om 8,50 kronor i det
Reviderade Erbjudandet. Genom detta uttalande kan Ograi BidCo, i
enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler, inte höja vederlaget
i det Reviderade Erbjudandet.

· Opus styrelse kommer enhälligt att rekommendera det Reviderade
Erbjudandet.

· Aktieägare som redan lämnat in sina aktier för 7,75 kronor kontant
per aktie i Opus kommer automatiskt att få ta del av det höjda
vederlaget i det Reviderade Erbjudandet om 8,50 kronor kontant per
aktie utan att vidta någon ytterligare åtgärd.

Oliver Haarmann, partner och grundare av Searchlight, kommenterar:

"Sedan offentliggörandet av vårt ursprungliga erbjudande den 2
december har vi haft en konstruktiv dialog med Opus styrelse och
större aktieägare. Efter dessa diskussioner är Searchlight glada att
kunna presentera ett reviderat erbjudande om 8,50 kronor per aktie i
Opus, vilket är en höjning med 10 procent jämfört med vårt
ursprungliga erbjudande och vilket Opus styrelse kommer att
rekommendera. Vi anser att detta reviderade erbjudande är mycket
tilltalande för aktieägarna i Opus eftersom det ger den höga premien
om 54 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga
betalkursen under de tre senaste månaderna innan offentliggörandet,
vilket innebär en EBIT-multipel om 18x. Det reviderade erbjudandet
har fortsatt stöd av medgrundarna Magnus Greko och Jörgen Hentschel,
samt Opus VD Lothar Geilen och vi ser fram emot att samarbeta med
ledningen för att göra de investeringar i verksamheten som krävs för
att behålla Opus position som världsledande aktör inom bilprovning
och avancerad fordonsdiagnostik."

Det Reviderade Erbjudandet

Det höjda vederlaget och det Reviderade Erbjudandets totala värde

Den 2 december 2019 offentliggjorde Ograi BidCo ett offentligt
erbjudande till aktieägarna i Opus att sälja alla aktier i Opus till
Ograi BidCo för 7,75 kronor per aktie. Ograi BidCo har beslutat att
höja vederlaget i Erbjudandet till 8,50 kronor kontant per aktie. [1]
Ograi BidCo kommer inte att höja vederlaget om 8,50 kronor i det
Reviderade Erbjudandet. Genom detta uttalande kan Ograi BidCo, i
enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler, inte höja vederlaget
i det Reviderade Erbjudandet.

Det totala värdet av det Reviderade Erbjudandet, baserat på de 270 690
114 aktier i Opus som inte direkt eller indirekt ägs av Ograi BidCo
eller dess närstående parter, uppgår till cirka 2 301 miljoner
kronor. Det Reviderade Erbjudandet värderar Opus, baserat på samtliga
290 318 246 utestående aktier i Opus, till cirka 2 468 miljoner
kronor.

Budpremie

Det Reviderade Erbjudandet representerar en premie om cirka 42 procent
i förhållande till stängningskursen om 5,98 kronor den 29 november
2019 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av
Erbjudandet); och cirka 54 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga betalkursen om 5,52 kronor under de tre senaste
månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet den 2 december 2019.
[2]

Förlängning av acceptperioden och tidplan

Ograi BidCo förlänger acceptperioden till kl. 17.00 CET den 13 januari
2020 för att ge aktieägare i Opus, som ännu inte lämnat in sina
aktier, tid att överväga och acceptera det Reviderade Erbjudandet.
Redovisning av likvid förväntas påbörjas omkring den 21 januari 2020.

Ograi BidCo förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom
att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Tilläggshandling till Erbjudandehandlingen

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet godkändes och registrerades
av Finansinspektionen den 4 december 2019 ("Erbjudandehandlingen")
och offentliggjordes av Ograi BidCo samma dag. En tilläggshandling
till Erbjudandehandlingen ("Tilläggshandlingen"), som återger
innehållet i detta pressmeddelande har getts in till
Finansinspektionen för godkännande och kommer att publiceras av Ograi
BidCo inom kort.

Rekommendation från Opus styrelse

Opus styrelse kommer enhälligt att rekommendera det Reviderade
Erbjudandet.

Åtaganden från aktieägare i Opus

Ograi BidCo har, genom oåterkalleliga åtaganden från aktieägare att
acceptera Erbjudandet, säkrat accepter från aktieägare som
representerar totalt 41 886 154 aktier, vilket motsvarar cirka 14,4
procent av aktierna och rösterna i Opus. Tillsammans med de aktier
som redan innehas av Ograi BidCo och dess närstående parter uppgår
detta till 61 514 286 aktier i Opus, vilket motsvarar cirka 21,2
procent av aktierna, aktiekapitalet och rösterna i Opus. Åtagandena
gäller fortsatt i det Reviderade Erbjudandet.

Viktig information till aktieägarna i Opus

Aktieägare som redan lämnat in sina aktier för 7,75 kronor kontant per
aktie i Opus kommer automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget
i det Reviderade Erbjudandet om 8,50 kronor kontant per aktie utan
att vidta någon ytterligare åtgärd.

Varken Ograi BidCo eller någon av dess närstående parter har förvärvat
aktier i Opus efter offentliggörandet av Erbjudandet eller under de
sex månader som föregått offentliggörandet av Erbjudandet.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet och det Reviderade
Erbjudandet, hänvisas vänligen till Erbjudandehandlingen och
Tilläggshandlingen som är och kommer att vara tillgängliga på Ograi
BidCos webbplats www.ograioffer.com.

För förfrågningar, vänligen kontakta:

Birgitta Henriksson, Partner, Fogel & Partners

Tel: +46 708 12 86 39, e-post: birgitta.henriksson@fogelpartners.se

För administrativa frågor om Erbjudandet och det Reviderade
Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller
förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg. Informationen lämnades för offentliggörande
den 20 december 2019, kl. 07.00 (CET).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska.

Erbjudandet (vilket i detta avsnitt "Viktig information" avser såväl
Erbjudandet som det Reviderade Erbjudandet) lämnas inte, vare sig
direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel
(inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon
och internet) som används vid nationell eller internationell handel
eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet
kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant
kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska
inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med
registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och
andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra
till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt
och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt,
men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms",
"avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck.
Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker
och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende
av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera
faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Ograi BidCos
kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte
väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den
framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast för den dag den förmedlas och Ograi BidCo
har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att
uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny
information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet
med gällande la...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.