Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-06

SECTRA: Kallelse till årsstämma i Sectra AB

Aktieägarna i Sectra AB (STO: SECT B) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 8 september 2014 kl. 15:30 på Collegium, Teknikringen 7
i Linköping.

Anmälan m.m.

Aktieägare ska för att få delta vid årsstämman dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 september
2014, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 2 september
2014 kl. 16:00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 2 september 2014, genom förvaltares försorg, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid årsstämman.

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske skriftligen till adress
Sectra AB, Årsstämma 2014, Teknikringen 20, 583 30 Linköping, per
telefon 013 - 23 52 00, per fax 013 - 21 21 85 eller via e-post
info@sectra.se. Vid anmälan ska uppgift lämnas om aktieägares namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav
samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde (högst
två).

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med
anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att
finnas tillgängligt på bolagets webbplats, http://www.sectra.com
(http://www.sectra.com/corporate/investor/corporate_governance/annual_gen...),
och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Beställning kan även ske per telefon 013-23 52 00 eller
via e-post info@sectra.se.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut
(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, samt

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av
revisor.

12. Beslut om inrättande av valberedning.
13. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen.

14. Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande
innefattande

(a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
(b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen
av aktier, samt

(c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
av aktier.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelser av bolagets egna aktier.

17. Beslut om emission av konvertibler till anställda.
18. Beslut om emission av konvertibler till externa
styrelseledamöter.

19. Övriga frågor.
20. Årsstämmans avslutande.
Val av ordförande, punkt ‎2

Valberedningen bestående av styrelsens ordförande Carl-Erik
Ridderstråle, Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander och Ricard
Wennerklint representerande IF, föreslår att advokat Per Nyberg väljs
till ordförande vid årsstämman.

Utdelning, punkt 8‎(b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen ordinarie
utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013/2014. Styrelsen föreslår
istället ett inlösenprogram enligt vad som framgår av punkt 14 nedan.

Styrelse m.m., punkt ‎9-‎11

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av samtliga
ledamöter, Anders Persson, Carl-Erik Ridderstråle, Christer Nilsson,
Erika Söderberg Johnson, Jakob Svärdström, Torbjörn Kronander och
Jan-Olof Brüer. Carl-Erik Ridderstråle föreslås omväljas till
styrelsens ordförande. Valberedningens motiverade yttrande
beträffande förslaget till styrelse samt övrig information om de
föreslagna ledamöterna finns på http://www.sectra.com
(http://www.sectra.com/corporate/investor/corporate_governance/annual_gen...).

Valberedningen föreslår vidare att Grant Thornton Sweden AB väljs till
revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Arvode föreslås vara oförändrat och utgå med 185 000 kronor till envar
av styrelsens externa ledamöter och med 370 000 kronor till
styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet föreslås arvode
utgå med 20 000 kronor till envar av styrelsens externa ledamöter och
med 40 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Inget separat
arvode föreslås utgå för ersättningsutskottsarbete. Vidare föreslår
valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag stöds av aktieägare som företräder mer än 65
procent av samtliga röster i bolaget.

Inrättande av valberedning, punkt ‎12

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av en
valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska
senast den 24 oktober 2014 kontakta de till röstetalet tre största
aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot vardera till
valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin
rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning (vad avser röstetalet) beredas tillfälle att utse
ledamot till valberedningen. Därutöver ingår styrelsens ordförande i
valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till
valberedningens första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen bör utses den ägarrepresentant som
representerar den till röstetalet största aktieägaren.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Avgår ledamot i förtid från valberedningen ska
ersättare utses på motsvarande sätt. Valberedningens sammansättning
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i
bolaget per den 30 september 2014. Om väsentliga förändringar sker i
ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna
ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets
styrelse,

· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
samt eventuell ersättning för utskottsarbete,

· val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i
förekommande fall),

· beslut om principer för utseende av valberedning, samt
· ordförande vid årsstämma.
Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen, punkt ‎13

Styrelsen föreslår att de principer för ersättning och övriga
anställningsvillkor för bolagsledningen (varmed avses verkställande
direktören och övriga medlemmar av koncernledningsgruppen) som antogs
av årsstämman 2013 ska fortsätta att tillämpas.

Ersättningen till bolagsledningen ska utformas efter marknadsmässiga
villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. Ersättningen ska i
huvudsak bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga
förmåner, till exempel tjänstebil. Pensionsförmåner ska vara
premiebaserade.

Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn tagen till
befattningshavarens erfarenhet, ansvar och prestation och ska baseras
på marknadsmässiga förutsättningar. Den rörliga ersättningen ska stå
i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Därtill
ska den vara maximerad och baseras på uppfyllelse av mål som främjar
bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga delen ska, i
förekommande fall, vara kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier och ska även kunna utgöras av aktierelaterade instrument.
Bolagets kostnad för den rörliga delen för VD och övriga personer i
bolagsledningen, ska högst uppgå till 50 procent av den fasta
lönekostnaden.

Uppsägningstiden ska vara högst 12 månader från befattningshavarens
sida. Vid uppsägning från bolaget ska summan av uppsägningstid och
den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 24 månader.

Ordinarie pensionsålder ska vara 65 år. Pensionsvillkor ska vara
marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar.
Pensionspremien ska vara maximerad till 30 procent av den fasta och
rörliga lönen.

Styrelseledamot med särskild kompetens som utför tjänster för bolaget
utanför styrelseuppdraget ska kunna erhålla marknadsmässigt arvode
härför. Beslut om sådant arvode ska handläggas av styrelsen, där
berörd styrelseledamot ej får delta i handläggningen eller beslutet.

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande
direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av
styrelsen.

Styrelsen ska kunna avvika från de av årsstämman beslutade
riktlinjerna för ersättning, om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande, punkt ‎14

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett
obligatoriskt inlösenprogram i enlighet med vad som framgår av
punkterna ‎14 a - ‎14 c nedan. Samtliga beslut föreslås vara
villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För
giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt ‎14 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en
uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i
Sectra delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k.
inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för aktiesplit
ska vara den 29 september 2014.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av
aktier (punkt ‎14 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med 18 635 508,50 kronor genom indragning av sammanlagt
2 620 692 A-aktier och 34 650 325 B-aktier för återbetalning till
aktieägarna.

De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd
uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för
varje inlösenaktie ska vara 4,50 kronor. Den totala inlösenlikviden
uppgår därmed till högst 167 719 576,50 kronor. Styrelsen föreslår
att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 30
september 2014 ti...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.