Du är här

2017-09-13

Sectra: Kommuniké från Sectras årsstämma 2017 och tidplan för inlösenprogram med överföring av 4,50 kr till aktieä...

Linköping den 13 september 2017 - Aktieägarna i medicinteknik- och
cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (http://www.sectra.com/) (STO:
SECTB) höll den 13 september 2017 årsstämma i Linköping. Tomas
Puusepp och Ulrika Hagdahl nyvaldes som ledamöter till styrelsen och
stämman beslutade bland annat att överföra 4,50 kronor per aktie till
aktieägarna genom ett inlösenprogram. Beslutet innebär att cirka
170,7 Mkr överförs till aktieägarna.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs
från aktieägaren. Det kommer dock att vara möjligt att handla med
inlösenaktier av serie B (ISIN SECT IL B: SE0010133835) på Nasdaq
Stockholm.

Tidplan för inlösenförfarandet 2017:

· 29 sep: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split,
inklusive inlösenaktier.

· 2 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split,
exklusive inlösenaktier.

· 3 okt: Avstämningsdag för aktiesplit. Aktien delas upp i en
inlösenaktie och en ordinarie aktie.

· 4-13 okt: Handel i inlösenaktier.
· 17 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.
· 20 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av
inlösenlikvid.

Ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till finns
tillgänglig på Sectras hemsida www.sectra.com/inlosen. Där finns även
uppgifter om ISIN-koder för ordinarie aktier före och efter split.

Ytterligare stämmobeslut
Vid stämman fattades även följande beslut:

· Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt
beviljade styrelseledamöterna och vd ansvarsfrihet. Beslutades i
enlighet med styrelsens föreslag att vinstmedlen ska balanseras i ny
räkning.

· Till styrelseledamöter omvaldes Jan-Olof Brüer, Torbjörn
Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson, Carl-Erik Ridderstråle
och Jakob Svärdström samt nyvaldes Tomas Puusepp och Ulrika Hagdahl.
Till styrelseordförande omvaldes Carl-Erik Ridderstråle.

· Att arvode ska utgå med 225 000 kronor till extern styrelseledamot
och med 450 000 kronor till styrelsens ordförande. För
revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med 40 000 kronor till
styrelsens externa ledamöter och med 80 000 kronor till
revisionsutskottets ordförande. För ersättningsutskottsarbete utgår
inget separat arvode.

· Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB.
· Att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav
en ledamot ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska
representera bolagets till röstetalet största aktieägare.
Valberedningen utses med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget
per den 31 oktober 2017.

· Att anta oförändrade principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.

· Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av högst 3 700
000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning
eller apportegendom och att vid kvittning och apportegendom kunna
avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

· Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv respektive
överlåtelse av egna aktier. Vid avyttring av egna aktier ska
aktieägarna äga företrädesrätt till förvärv av aktierna i enlighet
med bolagsordningens bestämmelser om företrädesrätt vid nyemission,
dock att styrelsen ska kunna avvika från företrädesrätten då aktierna
ska betalas genom kvittning eller tillskjutande av apportegendom
eller om syftet med försäljningen är att säkra kostnader som uppstår
med anledning av bolagets incitamentsprogram. Bemyndigandet är
begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något
tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns
tillgängliga på Sectras hemsida www.sectra.com/arsstamma.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande
den 13 september 2017, kl 18:30.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems
(http://www.flickr.com/photos/sectramedicalsystems)

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och
myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga
information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare
samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i
Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 15 länder och säljer genom
samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick
helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida:
www.sectra.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sectra/r/kommunike-fran-sectras-arsstamma-2017...
http://mb.cision.com/Main/1263/2344789/722375.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.