Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Securitas: Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2014

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31
december 2013. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till
3,00 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 8 maj 2014
och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den
13 maj 2014.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av
bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet
med styrelsens förslag: Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm,
förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill
årsstämman 2015, förvärv får ske av högst så många egna aktier av
serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv får ske till ett pris
som faller inom det på börsen vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs, betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas
kontant, samt styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.
Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen
möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till
aktieägarvärdet. Om aktier återköps avser styrelsen därefter föreslå
att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta
aktier.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan
suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie
Ehrling, Annika Falkengren, Alf Göransson, Fredrik Palmstierna,
Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg. Melker Schörling
omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna
bestämdes till ett sammanlagt belopp om 4.975.000 kronor (inklusive
ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller
1.200.000 kronor, vice ordföranden 750.000 kronor och de övriga
styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 500.000
kronor vardera. Ordföranden i revisionskommittén ska erhålla 250.000
kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100.000 kronor, ledamot i
revisionskommittén 125.000 kronor och ledamot i ersättningskommittén
50.000 kronor.

Revisor
Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2015 valdes
revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn
Peter Nyllinge som ansvarig revisor. Arvode till revisor utgår
enligt avtal.

Valberedning
Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael
Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder),
Henrik Didner (Didner & Gerge) och Johan Strandberg (SEB Fonder) till
ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2015. Gustaf Douglas
utsågs till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller
annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen
innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell
rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig
ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta
lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande
till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla
från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara
pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Styrelsen
ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade
på bolagets hemsida
www.securitas.com/ersattning-ledande-befattningshavare

Incitamentsprogram
Årstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat
incitamentsprogram liknande det man antagit vid de fyra senaste
årsstämmorna. Styrelsen noterar att programmet nu är väl etablerat i
organisationen och ger väntade resultat. Per mars 2014 har totalt 1
524 anställda tilldelats aktier genom incitamentsprogrammet.

Motivet för förslaget är styrelsens avsikt att fortsatt erbjuda den
omkonstruerade bonusstrukturen för att möjliggöra att ca 2 500 av
Securitas ledande befattningshavare på sikt blir aktieägare, och
därmed stärka Securitas anställdas delaktighet i Securitas framgångar
och utveckling, till förmån för samtliga aktieägare. Det är
styrelsens uppfattning att sådana fördelar kan uppnås genom att
fortsatt erbjuda en aktierelaterad del i de befintliga
prestationsbaserade kontantbonusprogrammen. Det är styrelsens
bedömning att det föreslagna incitamentsprogrammet också kommer att
öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

Förslaget innebär i huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus
enligt de prestationsbaserade kontantbonusprogrammen byts ut mot en
rätt att erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under
förutsättning att den anställde fortsatt är anställd i Securitas.

Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida
www.securitas.com/arsstamma2014.

Koncernchefens kommentar:
VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet.
Presentationen finns på www.securitas.com/arsstamma2014. Nedan
återfinns några citat som berör den strategiska inriktningen:

" Säkerhetsbranschen genomgår för närvarande den mest spännande
förändring som den har ställts inför på länge, då traditionell
bevakning gradvis men i allt ökande utsträckning håller på att
omvandlas. Och vad som är ännu mer spännande är att Securitas leder
detta paradigmskifte.

Vår strategi är tydlig: att integrera stationära bevakningstjänster,
fjärrbevakning och mobila tjänster med tekniska lösningar för att
åstadkomma kostnadseffektivitet, mervärde, längre kundrelationer,
förbättrad lönsamhet och ett ökat värde för aktieägarna.

Lönsamheten i vår befintliga portfölj kommer inte bara att förbättras.
Vår strategi kommer även

att ge oss möjlighet att ta marknadsandelar, i synnerhet från mindre
och medelstora konkurrenter

som inte är tillräckligt starka för att investera i kompetens och
teknik. Sammantaget är vi förvissade om att denna strategi kommer att
hjälpa oss att uppnå vårt mål att öka vinst per aktie med 10 procent
per år."

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com
Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, email
gisela.lindstrand@securitas.com eller mobil 070-287 8662

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, email
micaela.sjokvist@securitas.com eller mobil 076-116 7443

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt
breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska
lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi
skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den
enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser
- gör våra 310 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj
2014 kl.18.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/securitas/r/beslut-vid-arsstamman-i-securitas-...
http://mb.cision.com/Main/1062/9579411/240725.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.