Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-08

Securitas: Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2015

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31
december 2014. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3
kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes
till den 12 maj 2015 och utbetalning från Euroclear Sweden AB
beräknas ske med början den 18 maj 2015.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av
bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet
med styrelsens förslag: Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, förvärv
får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman
2016, förvärv får ske av högst så många egna aktier av serie B att
det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av
samtliga aktier i bolaget, förvärv får ske till ett pris som faller
inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed
avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs,
betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, samt
styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet. Syftet med
den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen möjlighet att
justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärdet.
Om aktier återköps avser styrelsen därefter föreslå att bolagets
aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan
suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie
Ehrling, Annika Falkengren, Alf Göransson, Fredrik Palmstierna,
Melker Schörling och Sofia Schörling Högberg. Melker Schörling
omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna
bestämdes till ett sammanlagt belopp om 4 975 000 kronor (inklusive
ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller
1 200 000 kronor, vice ordföranden 750 000 kronor och de övriga
styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 500 000
kronor vardera. Ordföranden för revisionskommittén ska erhålla 250
000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor,
ledamot av revisionskommittén 125 000 kronor och ledamot av
ersättningskommittén 50 000 kronor.

Revisor

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2016 valdes
revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn
Patrik Adolfson som ansvarig revisor. Arvode till revisor utgår
enligt avtal.

Valberedning

Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael
Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder),
Johan Sidenmark (AMF) och Johan Strandberg (SEB Investment
Management) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2016.
Gustaf Douglas utsågs till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller
annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen
innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell
rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig
ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta
lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande
till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla
från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara
pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Styrelsen
ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade
på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2015

Incitamentsprogram

Årstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat
incitamentsprogram liknande det man antagit vid de fem senaste
årsstämmorna. Styrelsen noterar att programmet nu är väl etablerat i
organisationen och ger väntade resultat. Per mars 2015 har totalt 1
779 anställda tilldelats aktier genom incitamentsprogrammet. Motivet
för förslaget är styrelsens avsikt att fortsatt erbjuda den
omkonstruerade bonusstrukturen för att möjliggöra att ca 2 500 av
Securitas ledande befattningshavare på sikt blir aktieägare, och
därmed stärka Securitas anställdas delaktighet i Securitas framgångar
och utveckling, till förmån för samtliga aktieägare. Det är
styrelsens uppfattning att sådana fördelar kan uppnås genom att
fortsatt erbjuda en aktierelaterad del i de befintliga
prestationsbaserade kontantbonusprogrammen. Det är styrelsens
bedömning att det föreslagna incitamentsprogrammet också kommer att
öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Förslaget innebär i
huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus enligt de
prestationsbaserade kontantbonusprogrammen byts ut mot en rätt att
erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att
den anställde fortsatt är anställd i Securitas. Ytterligare
information finns publicerat på bolagets hemsida
www.securitas.com/arsstamma2015

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet
under 2014. Presentationen finns på www.securitas.com/arsstamma2015

Nedan återfinns några citat som berör den strategiska inriktningen:

"Säkerhetsbranschen genomgår en enorm omvandling, en utveckling som
sker snabbare än vad de flesta inser, och som kommer att gå ännu
snabbare under kommande år. Securitas går i bräschen för
förändringen."

"Under 2014 fortsatte den positiva trenden för den organiska
försäljningstillväxten. Den förstärktes av lyckade
försäljningssatsningar, vår strategi för säkerhetslösningar och
tekniska tjänster samt ett förbättrat makroekonomiskt klimat i USA.
Samtliga affärssegment förbättrades jämfört med 2013. På det stora
hela står Securitas väl rustat att accelerera processen mot
säkerhetslösningar."

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB,
email gisela.lindstrand@securitas.com eller mobil 070-287 8662
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, email
micaela.sjokvist@securitas.com eller mobil 076-116 7443

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt
breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska
lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi
skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den
enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser
- gör våra 320 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj
2015 kl.16.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/securitas/r/beslut-vid-arsstamman-i-securitas-...
http://mb.cision.com/Main/1062/9771790/377880.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.