Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Securitas: Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2016

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31
december 2015. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till
3,5 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning
bestämdes till den 9 maj 2016 och utbetalning från Euroclear Sweden
AB beräknas ske med början den 12 maj 2016.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv
av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i
enlighet med styrelsens förslag: Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm,
förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill
årsstämman 2017, förvärv får ske av högst så många egna aktier av
serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv får ske till ett pris
som faller inom det på börsen vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs, betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas
kontant, samt att styrelsen äger besluta om övriga villkor för
förvärvet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge
styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att
bidra till aktieägarvärdet. Om aktier återköps avser styrelsen
därefter föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning
av återköpta aktier.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan
suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie
Ehrling, Alf Göransson, och Sofia Schörling Högberg samt valde Anders
Böös till ny styrelseledamot. Marie Ehrling valdes till ny
styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till
ett sammanlagt belopp om 4 270 000 kronor (inklusive ersättning för
kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 1 300 000
kronor, vice ordföranden 775 000 kronor och de övriga
styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 515 000
kronor vardera. Ordföranden för revisionskommittén ska erhålla 250
000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor,
ledamot av revisionskommittén 125 000 kronor och ledamot av
ersättningskommittén 50 000 kronor.

Revisor

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2017 valdes
revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn
Patrik Adolfson som ansvarig revisor. Arvode till revisor utgår
enligt avtal.

Valberedning

Stämman valde Carl Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael Ekdahl
(Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Johan
Sidenmark (AMF) och Johan Strandberg (SEB Investment Management) till
ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2017. Carl Douglas
utsågs till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller
annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen
innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell
rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig
ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta
lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande
till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla
från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara
pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Styrelsen
ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade
på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2016

Incitamentsprogram

Årstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat
incitamentsprogram liknande det man antagit vid de fem senaste
årsstämmorna. Styrelsen noterar att programmet nu är väl etablerat i
organisationen och ger väntade resultat. Per mars 2016 har totalt 2
053 anställda tilldelats aktier genom incitamentsprogrammet. Motivet
för förslaget är styrelsens avsikt att fortsatt erbjuda den
omkonstruerade bonusstrukturen för att möjliggöra att ca 2 500 av
Securitas ledande befattningshavare på sikt blir aktieägare, och
därmed stärka Securitas anställdas delaktighet i Securitas framgångar
och utveckling, till förmån för samtliga aktieägare. Det är
styrelsens uppfattning att sådana fördelar kan uppnås genom att
fortsatt erbjuda en aktierelaterad del i de befintliga
prestationsbaserade kontantbonusprogrammen. Det är styrelsens
bedömning att det föreslagna incitamentsprogrammet också kommer att
öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Förslaget innebär i
huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus enligt de
prestationsbaserade kontantbonusprogrammen byts ut mot en rätt att
erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att
den anställde fortsatt är anställd i Securitas. Ytterligare
information finns publicerat på bolagets hemsida
www.securitas.com/arsstamma2016

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet
under 2015. Presentationen finns på www.securitas.com/arsstamma2016

Nedan återfinns några citat som berör den strategiska inriktningen:

" 2015 var ett bra år för Securitas. Vinsten per aktie var den högsta
hittills i bolagets historia, en uppgång med 8 procent, justerat för
valutakursförändringar och jämfört med 2014."

" Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen, från
traditionell bevakning till säkerhetstjänster, där vi kombinerar
stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning med
elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt
riskhantering för företag. Vi fortsätter att investera i och spela en
viktig roll när det gäller att kombinera bevakningstjänster med
elektronisk säkerhet, och ökar aktivt den organiska
försäljningstillväxten inom säkerhetslösningar och teknik. Vi drar
också nytta av förvärvsmöjligheter inom elektronisk säkerhet och har
nyligen förvärvat tillgångarna i Diebold Electronic Security i
Nordamerika, som är den tredje största leverantören av elektroniska
säkerhetstjänster i Nordamerika. Förvärvet stödjer vår strategi och
stärker vår ställning som den globala kunskapsledaren inom
säkerhetstjänster."

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com
Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB,
email gisela.lindstrand@securitas.com eller mobil 070-287 8662.

Micaela Sjökvist, Head of Investor Relations, Securitas AB, email
micaela.sjokvist@securitas.com eller mobil 076-116 7443.

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra
säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika
kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och
fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och
trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från
små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj
2016 kl.17.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/securitas/r/beslut-vid-arsstamman-i-securitas-...
http://mb.cision.com/Main/1062/2003163/511675.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.