Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

SelectImmune: Årsredovisning för SelectImmune Pharma AB

Årsredovisning för SelectImmune Pharma AB

Räkenskapsåret 2018-07-01 - 2019-06-30

Inledande ord från ordföranden och VD

Antibiotikaresistens är ett globalt och snabbt växande medicinskt
problem. En generös förskrivning av antibiotika inom vården och
användning av antibiotika i djurhållning har gjort att bakterier
utvecklat resistens för att överleva. Situationen är väsentligt värre
utanför Sverige men multiresistenta bakterier sprids även till länder
som aktivt arbetar på att begränsa problemet. Det blir allt svårare
att behandla vanliga bakteriella infektioner och vi riskerar att
hamna i en situation som liknar den som rådde när antibiotika inte
fanns, d.v.s. då även ganska harmlösa infektioner kunde få en dödlig
utgång.

SelectImmune Pharma fokuserar på immunoterapi som alternativ eller
komplement till antibiotika. Vi utvecklar läkemedel som förstärker
immunförsvaret mot infektioner så att kroppen själv kan hantera
infektioner på ett naturligt sätt.

Forskargruppen på Lunds universitet som SelectImmune Pharma samarbetar
med, har upptäckt precisa molekylära "targets" i immunsystemet och
utvecklat verktyg som stärker kroppens immunförsvar och stänger av
oönskade effekter, som leder till sjukdom. Substanserna har visat
goda effekter i prekliniska studier och skyddar mot infektion i
relevanta djurmodeller.

Denna forskning är utgångspunkten för bolagets utveckling av
läkemedel, som kan bli effektiv ersättning till antibiotika. I
stället för att döda bakterierna med antibiotika hjälper bolagets
produkter patienten att själv döda bakterierna och läka infektionen.
Genom detaljerade molekylära analyser är det möjligt att "trycka på
de rätta knapparna" i immunsystemet. Det goda immunsvaret stimuleras
och skadliga effekter hämmas.

De under räkenskapsåret genomförda emissionenerna på sammanlagt 40
MSEK har gjort det möjligt att påbörja läkemedelsutvecklingen och
arbetet med att förbereda kliniska prövningar inom akut och
recidiverande cystit. Vi gläder oss åt det stora antalet aktieägare i
bolaget och ser fram emot en gemensam resa mot nya
infektionsläkemedel. Vi vill också tacka de forskare och
internationella samarbetspartners som gjort denna utveckling möjlig.

Catharina Svanborg Fredrik Herslow

Styrelseordförande VD

SelectImmune Pharma i korthet

· SelectImmune Pharma är ett innovativt biotech-bolag som utvecklar
immunoterapi som alternativ till antibiotika.

· Bolagets affärsidé är att utveckla de nya läkemedlen till klinisk
proof-of-concept. Marknaderna för infektionsbehandling är oerhört
stora, nationellt och internationellt.

· Forskningen som utgör basen för SelectImmune Pharmas verksamhet
har bedrivits i över 20 år av Professor C Svanborg och medarbetare.
Resultaten har publicerats i ledande internationella tidskrifter.

· Läkemedelsprojekten har bred potential att adressera viktiga
medicinska behov i stora patientgrupper.

· Bolaget erbjuder fem väl dokumenterade strategier för
infektionsbekämpning. Där ingår immunmodulerande substanser, som nu
används som läkemedel mot andra indikationer, hämmare av smärta vid
infektion, molekyler från ''snälla'' bakterier som återställer
balansen i immunsystemet och molekyler som reglerar överdriven
inflammation och minskar risken för sepsis och njurskada .

· I framgångsrika djurförsök har bolagets läkemedelskandidater
visats skydda mot infektioner i urinvägarna, motverka uro-sepsis
(blodförgiftning) och cystit samt hämma inflammation.

· Bolagets upptäckter skyddas av fem patentfamiljer. De immateriella
rättigheterna omfattar både användning av befintliga läkemedel för
nya indikationer och utvecklingen av nya läkemedel. Patent är sökta i
USA, Europa, Asien och Australien och patent har beviljats bl.a. i
USA.

· Beslut har fattats om att inleda fas II-studier med redan
registrerade läkemedel rörande infektion, inflammation och kronisk
smärta i urinvägarna. Studierna syftar till att skapa ett underlag
för vidare utveckling av bolagets produkter till registrerade
läkemedel.

Året i korthet

Under räkenskapsåret 2018/19 har SelectImmune Pharma formerat sin
verksamhet för att accelerera utvecklingen av läkemedelskandidater
baserade på den forskning som bedrivits vid Lunds universitet.
SelectImmune Pharma är fortsatt ett forskarstyrt bolag, som
prioriterar förnyelse av terapier mot infektioner i stora
patientgrupper.

SelectImmune Pharma har under räkenskapsåret:

- Slutit avtal med Lunds universitet som etablerar samarbetet med
forskningen och säkrar tillgång till nödvändig kompetens och
teknologi för utveckling av läkemedelskandidaterna.

- Förvärvat patent och patentansökningar inom fem olika patentfamiljer
som skyddar läkemedelskandidater, som kan ersätta antibiotika.

- Rekryterat nya styrelseledamöter. Styrelsen har i och med detta bred
erfarenhet av läkemedelsutveckling, kliniska prövningar,
regulatoriska frågor och marknadskommunikation.

- Rekryterat en VD med erfarenhet av finansiering och från motsvarande
befattningar inom andra noterade företag.

- Rekryterat en Chief Medical Officer med bred klinisk erfarenhet.

- Genom organisationsförstärkningarna, och genom fortsatt uppbyggnad
av bolagets nätverk, fått tillgång till bred kompetens avseende
forskning och utveckling, kliniska studier, finansiella frågor,
juridik, patentfrågor, regulatoriska frågor, läkemedels-tillverkning
toxikologi och investor relations.

- Genomfört två emissioner om sammanlagt 40 MSEK och noterat bolagets
aktier på Spotlight Stock Market. Emissionen inför noteringen
tecknades till 240% och var därmed kraftigt övertecknad.

Forskningsgruppen vid Lunds universitet har dessutom gjort molekylära
framsteg som definierar effekter av immunoterapi mot infektioner.

- Identifierat specifika molekylära strategier som ska användas mot
svåra bakteriella infektioner i njurarna (IRF7 inhibition) eller mot
akut och återkommande cystit; en infektion som är mycket vanlig och
drabbar urinblåsan (inhibitorer av IL-1b, MMP7 och NK1R).

- Isolerat nya molekyler från "snälla" bakterier, som påverkar
vävnadsmiljön hos patienten. Djurexperimentella resultat styrker
behandlingseffekter inklusive anti-inflammatoriska effekter av dessa
bakterier och molekyler.

- Drivit en nationell populationsstudie av njurinfektioner hos
spädbarn <1 år. Ca 30 barnkliniker i Sverige är engagerade i denna
studie och > 1000 barn har hittills undersökts. Med hjälp av DNA
prover och noggranna undersökningar kan denna studie identifiera
gener som styr infektionskänslighet och patientgrupper som har extra
stort behov av de nya behandlingar som SelectImmune utvecklar.

- Erhållit tillstånd från forskningsetisk kommitté för kliniska
studier avseende immunomodulerande behandling av akuta och kroniska
inflammatoriska tillstånd inom nedre urinvägarna.

Efter räkenskapsårets slut presenterades en ny preklinisk studie som
visar att immunterapi fungerar lika bra som antibiotika mot
urinvägsinfektion i en djurmodell. Den första genomgången av data
visar att immunmodulerande behandling gav en utläkning av infektionen
som var fullt jämförbar med antibiotika. Resultaten stärker bolagets
strategiska arbete mot att inleda kliniska behandlingsstudier, främst
mot urinvägsinfektioner. Behandlingen minskade inflammationen i
infekterad vävnad och dödade effektivt bakterierna. Hos den
obehandlade kontrollgruppen observerades ingen motsvarande utläkning.
Fortsatta laborativa analyser av materialet pågår och avsikten är att
snarast publicera data i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift.
Dessa resultat stärker bolagets strategiska arbete mot att inleda
kliniska behandlingsstudier, i först hand riktade mot återkommande
urinvägsinfektioner.

Översikt över SelectImmune Pharmas patent portfölj, se bifogad pdf

Styrelse och ledning

Styrelse

Catharina Svanborg

Styrelseordförande sedan 2017.

Professor i Klinisk Immunologi vid Lunds universitet sedan 1989 och
överläkare vid Lunds universitetssjukhus. Avdelningschef vid MIG
(Mikrobiology, Immunology and Glykobiology), Institutionen för
Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Ledamot av Kungliga
Vetenskapsakademin sedan 1997. Mottagare av ett flertal nationella
och internationella priser. Grundare av och styrelseordförande i det
noterade bolaget Hamlet Pharma AB. Styrelseordförande i Selectimmune
Pharma sedan bolaget grundades 2017. Catharina är tillsammans med
moderbolaget Linnane Pharma AB bolagets stiftare.

Helena Lomberg

Styrelseledamot sedan 2017.

Medicine doktor i klinisk immunologi från Göteborgs universitet.
Specialiserad inom utveckling av läkemedel och medicintekniska
produkter med fokus på kliniska studier. Har över 20 års erfarenhet i
ledande befattningar i internationella företag såsom GlaxoWelcome,
Bayer, NMCT och Quintiles. Driver sedan 2008 BCT Consulting, och
arbetar som rådgivare till mindre biotechföretag. Är författare till
"Handbok i genomförande av Klinisk Prövning" och utbildar inom
området. Har varit ledamot i styrelsen för Sektionen Klinisk Prövning
Apotekarsocieteten (Swedish Academy for Pharmaceutical Sciences)
1997-2009 och var dess ordförande 2006-2009. Helena Lomberg är även
styrelseledamot i bland annat Hamlet Pharma AB.

Carl-Johan Wachtmeister

Styrelseledamot sedan 2018.

Fil. kand. inom ekonomi och statsvetenskap vid Lunds universitet. PR
och kommunikationskonsult med mer än 30 års erfarenhet som rådgivare
inom strategisk kommunikation. Har bland annat varit informationschef
för läkemedelsbolagen Kabi och Kabi Pharmacia, vice VD för Procordia
Euro Centre i Bryssel och informationsdirektör och tillsammans med
CFO:n ansvarig för Investor Relations på Atlas Copco. Carl-Johan har
arbetat som rådgivare åt ett stort antal noterade bolag.

Björn Kettilsson Wullt (Avgår vid Årsstämman 2019)

Styrelseledamot sedan 2018.

Docent i Urologisk kirurgi och medicinsk mikrobiologi vid Lunds
universitet. Fram till 2010 senior överläkare vid Urologiska
universitetskliniken i Lund, med ansvar för, och forskning inom,
njurcancer och urinvägsinfektioner. För närvarande verksam med egen
klinik med bl.a. läkemedelsprövningsuppdrag, och som fristående
konsult. Affilierad som forskare till avdelningen för immunologi och
mikrobiologi (MIG) vid Lunds universitet. Medlem av Europeiska
Urologföreningen (EAU)s infektionsgrupp (ESIU) och har deltagit i ett
stort antal nationella och internationella expertgrupper för
behandlingsriktlinjer ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.