Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

SelectImmune: Kallelse till årsstämma i SelectImmune Pharma AB

Aktieägarna i SelectImmune Pharma AB, 559104-6874, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 20 november 2019 kl. 17.30 i Gamla Börssalen,
Malmö Börshus med adress Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Samling från
klockan 16.30 med kaffe och lätt förtäring.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 november
2019, och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast
måndagen den 18 november 2019, helst före klockan 16.00.

Anmälan görs skriftligen till SelectImmune Pharma AB, BMC D10,
Klinikgatan 32, 222 42 Lund eller per e-post info@selectimmune.com.
Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer). Aktieägare som önskar medföra biträden (högst
två) eller företrädas av ombud bör uppge detta vid anmälan. För ombud
krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i
original. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman.

Fullmakt får inte vara äldre än 1 år. Om den är äldre måste
giltighetstid (högst 5 år) anges i fullmakten. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida
www.hamletpharma.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg låta
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 14 november 2019 och
bör begäras i god tid innan. Sådan omregistrering kan vara
tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av protokollförare.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av dagordningen.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

9. Anföranden av bland annat styrelsens ordförande och VD.

10. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna.

13. Val av styrelse.

14. Beslut om antal revisorer.

15. Beslut om arvode till revisorer.

16. Val av revisor.

17. Övriga ärenden.

18. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, kronor 31 828
499 SEK balanseras i ny räkning.

Val av stämmoordförande, styrelse, revisor samt arvode till styrelse
och revisor (punkterna 2 samt 11-16)

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar
mer än 50 procent av samtliga röster har gemensamt till bolaget
lämnat följande förslag:

Till stämmoordförande föreslås, Jan Zetterberg, som är bolagets
jurist. Vidare föreslås fyra styrelseledamöter utan suppleant. Arvode
till styrelseordförande utgår ej, ett fast arvode om 75 000 kronor
till övriga externa styrelseledamöter, revisorsarvode enligt godkänd
räkning, omval av Catharina Svanborg (ordförande), Helena Lomberg,
och Carl-Johan Wachtmeister. Nyval av Gabriela Godaly (se nedan).
Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor
Magnus Karlström, som revisor till nästkommande årsstämma.

Tidigare har meddelats att Rolf Lood skulle ersätta styrelseledamoten
Björn Wullt som bedömt sig ha svårt att rent praktiskt kombinera sitt
arbete som styrelseledamot i SelectImmune Pharma med sin kliniska
gärning. Då uppdraget skulle innebära en intressekonflikt med ett av
Rolf Loods andra uppdrag har Rolf meddelat att han inte kan åta sig
uppdraget. I stället föreslås Gabriella Godaly ersätta Björn Wullt.

Gabriela Godaly, PhD, Docent och Forskningsgruppledare vid Lunds
universitet, är disputerad inom immunologi och mikrobiologi och har
drivit forskning inom naturlig immunitet vid infektioner och nya
behandlingsmetoder som alternativ till antibiotika. Med fokus på
tuberkulos driver Dr Godaly forskning med inriktning på att hitta
alternativa behandlingsstrategier mot tuberkulos. Viktiga
internationella samarbeten inkluderar ledande tuberkulos-specialister
vid Imperial College i London och Ulms Universitet. Dr Godaly har
publicerat ca 60 vetenskapliga artiklar och står bakom 9 patent.
Dessutom har Dr Godaly erfarenhet av läkemedelsindustri och
medicinteknik, och drev under en period forsknings- och
utvecklingsprojekt på Gambro AB.

Övrig information

När kallelsen utfärdas är totalt antal aktier i bolaget 15 666 660 och
antalet röster 33 666 660

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och andra handlingar
som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 7 på den
föreslagna dagordningen, finns tillgängliga på bolagets kontor,
Klinikgatan 32 i Lund för aktieägarna tre veckor före stämman.
Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats
(www.selectimmune.com) samt skickas därefter till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46-709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Fredrik Herslow

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: 070-591 15 44

E-post: fredrik.herslow@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på
Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya
infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda
alternativ till antibiotika.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/selectimmune/r/kallelse-till-arsstamma-i-sele...
https://mb.cision.com/Main/18423/2936992/1126614.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.