Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

SEMCON: Bokslutskommuniké 2015

?ret avslutas med ett svagt sista kvartal, d?r bland annat
aff?rsomr?det Product Information tappar i f?rs?ljning p? grund av
minskade aff?rer i England och Kina. Samtidigt tar vi som tidigare
kommunicerats strukturkostnader om 26 Mkr i Engineering Services
Germany. 2015 har inneburit m?nga utmaningar f?r Semcon. De ?tg?rder
som vi vidtagit har haft stor negativ p?verkan p? resultatet, men ?r
avg?rande f?r Semcons l?ngsiktiga konkurrenskraft. V?rt
omstruktureringsarbete inom Engineering Services Germany, f?r att
anpassa organisationen till r?dande marknadsl?ge, har inneburit stora
kostnader vilka uppgick till 46 Mkr under ?ret. Omst?llningen till en
mer s?ljorienterad organisation kommer sannolikt ta ytterligare tid
innan den ger full effekt. Vi har tecknat flera partnerskapsavtal med
globala kunder under 2015 och ?kat v?rt ?gande i norska Devotek. V?rt
st?rsta aff?rsomr?de, Engineering Services Nordic, b?rjar se effekten
av arbetet med v?rdebaserade helhetsl?sningar. Jag ser med
tillf?rsikt p? 2016, d? vi har bra processer, medarbetare och
kundn?jdhet i toppklass. Vi ska kunna leverera med samma h?ga
kvalitet och tekniska kunnande men med en f?rb?ttrad l?nsamhet.

Fj?rde kvartalet
? R?relsens int?kter uppgick till 637 Mkr (731) och den organiska
tillv?xten blev -12 %

? R?relseresultatet uppgick till -9 Mkr (27) vilket gav en
r?relsemarginal p? -1,5 % (3,6)

? Resultat efter skatt uppgick till -8 Mkr (22)
? Resultat per aktie efter utsp?dning blev -0,46 kr (1,23)
Januari-december
? R?relsens int?kter uppgick till 2 557 Mkr (2 726) och den organiska
tillv?xten blev -7 %

? R?relseresultatet uppgick till 10 Mkr (102) vilket gav en
r?relsemarginal p? 0,4 % (3,8)

? Resultat efter skatt uppgick till 3 Mkr (75)
? Resultat per aktie efter utsp?dning blev 0,20 kr (4,16)
? Soliditeten uppgick till 45 % (48)
? Avkastning p? eget kapital blev 1 % (12)
? Styrelsen f?resl?r en utdelning p? 1,25 kr per aktie (2,50)
Int?kter och resultat
Fj?rde kvartalet
R?relsens int?kter uppgick till 637 Mkr (731). Justerat f?r
valutakurseffekter, f?rv?rv och avyttringar minskade int?kterna med
12 %. Samtliga aff?rsomr?den f?rutom Engineering Services Nordic
redovisar minskade int?kter. R?relseresultatet uppgick till -9 Mkr
(27) vilket gav en r?relsemarginal p? -1,5 % (3,6). R?relseresultatet
har belastats med strukturkostnader inom Aff?rsomr?det Engineering
Services Germany om -26 Mkr (-4), avseende ?tg?rder kopplade till en
ny aff?rsstruktur och minskad administrativ personal. Aff?rsomr?det
Product Informations resultat har p?verkats negativt av att
f?rs?ljningen minskade organiskt med 25 % under kvartalet, som en
f?ljd av att leveranserna avseende partnerskapet med Jaguar Land
Rover minskade samt att f?rs?ljningen till en av de st?rre kunderna i
Kina avslutades under tredje kvartalet. Kongsberg Devotek AS, som
konsoliderades fr?n och med november, har belastat r?relseresultatet
med -6 Mkr. Finansnettot uppgick till -1 Mkr (-1) vilket gav ett
resultat f?re skatt p? -11 Mkr (26). Kvartalets skatteint?kter
uppgick till 2 Mkr (-3). Resultat efter skatt uppgick till -8 Mkr
(22) och resultat per aktie efter utsp?dning blev -0,46 kr (1,23).

Januari-december
R?relsens int?kter uppgick till 2 577 Mkr (2 726). Justerat f?r
valutakurseffekter, f?rv?rv och avyttringar minskade int?kterna med 7
%. Aff?rsomr?det Engineering Services Germany redovisar, justerat f?r
valutakurseffekter, minskade int?kter med 13 % till f?ljd av
omst?llningen som p?g?r p? den tyska marknaden. Koncernens
r?relseresultat uppgick till 10 Mkr (102) vilket gav en
r?relsemarginal p? 0,4 % (3,8). Aff?rsomr?det Engineering Services
Germany redovisar ett v?sentligt f?rs?mrat resultat p? grund av den
minskade f?rs?ljningen samtidigt som strukturkostnader belastat
aff?rsomr?dets resultat med 46 Mkr (6). Aff?rsomr?det Product
Informations resultat har p?verkats negativt av att leveranserna
avseende partnerskapet med Jaguar Land Rover har minskat under fj?rde
kvartalet samt att f?rs?ljningen till en av de st?rre kunderna i Kina
avslutades under tredje kvartalet. Detta har p?verkat resultatet
negativt genom s?v?l nedskrivning av kundfordringar som operativa
extrakostnader. F?rs?ljningen har ?ven varit svag till den norska
olje- och gasindustrin, vilket ocks? har bidragit till
resultatf?rs?mringen. Finansnettot uppgick till -4 Mkr (-5) vilket
gav ett resultat f?re skatt p? 5 Mkr (97). ?rets skattekostnad
uppgick till -2 Mkr (-22). Resultat efter skatt uppgick till 3 Mkr
(75) och resultat per aktie efter utsp?dning blev 0,20 kr (4,16).

Finansiell st?llning
R?relsens kassafl?de fr?n den l?pande verksamheten uppgick till 27 Mkr
(82). Investeringar i h?rdvara, licenser samt kontorsinventarier och
utrustning uppgick till 33 Mkr (28). Koncernens likvida medel uppgick
till 126 Mkr (152). D?rut?ver hade koncernen outnyttjade kreditl?ften
om 226 Mkr (273) per den 31 december. Koncernens kreditavtal har i
b?rjan av det fj?rde kvartalet f?rl?ngts och l?per till oktober 2018.
Det egna kapitalet uppgick till 604 Mkr (662) och soliditeten till 45
% (48). Under andra kvartalet utbetalades en utdelning till
aktie?garna om 45 Mkr (45). D?rut?ver har ?terk?p av 100 000 egna
aktier skett till ett belopp av 6 Mkr. Koncernens nettol?neskuld
uppgick till 78 Mkr (14). Exklusive pensionsf?rpliktelser uppgick
nettol?neskulden till 10 Mkr (nettokassa 55). Skulds?ttningsgraden
uppgick till 0,1 ggr (0,0). R?ntet?ckningsgraden blev 2,4 ggr (24,8).

Aktieutdelning
Enligt Semcons finansiella m?l ska utdelningen till aktie?gare
l?ngsiktigt utg?ra minst en tredjedel av resultatet efter skatt.
Styrelsen f?resl?r en aktieutdelning om 1,25 kr per aktie (2,50).
Utdelningsbeloppet motsvarar 22,6 Mkr (45,3). Avst?mningsdag f?r r?tt
till utdelning f?resl?s till m?ndagen den 2 maj.

Personal
Antal anst?llda den 31 december var 2 936 (2 990) och antal
medarbetare i tj?nst var 2 796 (2 891). Under det senaste ?ret har
neddragningar av verksamheter genomf?rts inom framf?rallt
aff?rsomr?det Engineering Services Germany, vilket medf?rt att
antalet anst?llda har minskat. Inom respektive aff?rsomr?de var
antalet anst?llda f?ljande: Engineering Services Nordic 1 098 (1
038), Engineering Services Germany 957 (1 044), Engineering Services
International 352 (359) och Product Information 529 (549).

F?r mer information, kontakta:
Markus Granlund, Vd Semcon AB, 031-721 03 06
Bj?rn Str?mberg, Finanschef Semcon AB, 031-721 03 06
Per Nilsson, Kommunikationschef Semcon AB, 073-973 72 00

Semcon ?r ett internationellt teknikf?retag inom ingenj?rstj?nster och
produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med erfarenhet
fr?n m?nga olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter,
anl?ggningar och informationsl?sningar utmed hela utvecklingskedjan
och erbjuder ?ven en m?ngd tj?nster och produkter inom bland annat
kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon bidrar till
kundernas konkurrenskraft genom innovativa l?sningar, design och
genuin ingenj?rskonst. Verksamheten bedrivs i fyra aff?rsomr?den:
Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany,
Engineering Services International och Product Information. Utf?rande
och leverans anpassas efter kundernas behov, fr?n deltagande i
kundens team till utvecklingsprojekt i egen regi. Koncernen har en
oms?ttning p? 2,6 miljarder kronor och verksamhet p? fler ?n 40 orter
i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien,
Spanien och Norge. N?gra av Semcons st?rsta kunder ?r: ABB, AB Volvo,
Audi, BMW, CEVT, Jaguar Land Rover, Scania, Volvo Personvagnar och
VW. L?s mer p? semcon.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/semcon/r/bokslutskommunike-2015,c9913351
http://mb.cision.com/Main/1934/9913351/476521.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.