Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-19

SEMCON: Delårsrapport januari-juni 2017

Andra kvartalet är, som tidigare kommunicerats, resultatmässigt svagt
på grund av relativt få arbetsdagar i kvartalet. I år har det
dessutom varit tre färre arbetsdagar jämfört med föregående år,
vilket har påverkat både tillväxten och lönsamheten negativt. För det
första halvåret redovisar vi ett bättre rörelseresultat jämfört med
föregående år, men kompetensbristen inom produktutveckling på
framförallt den svenska marknaden har under perioden haft en
tillväxthämmande effekt. Med vår internationella verksamhet har vi
dock möjlighet att leverera kostnadseffektiv produktutveckling till
våra kunder från fler än 30 kontor runt om i världen. Detta innebär
att vi är väl positionerade för tillväxt och en förbättrad lönsamhet.

Att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare kommer även framöver
vara en väsentlig prioritering. Tillsättningen av ny HR-chef, med
ansvar för att leda koncernens strategiska HR- och hållbarhetsarbete,
är därför ett viktigt steg. Vi fortsätter också vårt arbete med att
stärka varumärket ytterligare med en rad aktiviteter. I mitten av
juni lanserades en ny global kommunikationskampanj med smarta och
uppkopplade produkter som huvudtema. Kampanjen har fått stor
spridning i sociala medier och ett flertal sälj- och
rekryteringsrelaterade aktiviteter som bygger vidare på kampanjen
kommer lanseras under tredje kvartalet.

Teknikskiften sker i allt högre hastighet i de branscher där vi är
verksamma och efterfrågan bedöms vara god framöver. Tredje kvartalet
påverkas dock av semesterperioden och att det är en färre arbetsdag
jämfört med samma period föregående år. Kalendereffekten i tredje
kvartalet bedöms påverka resultatet negativt med ca 6 Mkr.

Vår finansiella ställning är mycket god och vi har vid utgången av
kvartalet en nettokassa på 118 Mkr. Vi ser fortfarande goda
möjligheter att växa organiskt och utvärderar även potentiella
förvärvsobjekt som kan komplettera vårt erbjudande.

Andra kvartalet
· Rörelsens intäkter uppgick till 447 Mkr (473) och den organiska
tillväxten blev -6 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (26), vilket gav en
rörelsemarginal på 2,1 procent (5,6)

· Resultat efter skatt uppgick till 8 Mkr (20)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,42 kr (1,09)
Januari-juni
· Rörelsens intäkter uppgick till 922 Mkr (907) och den organiska
tillväxten blev 1 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr (47), vilket gav en
rörelsemarginal på 5,4 procent (5,2)

· Resultat efter skatt uppgick till 38 Mkr (35)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,09 kr (1,92)
· Soliditeten uppgick till 55 procent (46)
Intäkter och resultat
Andra kvartalet
Rörelsens intäkter uppgick till 447 Mkr (473). Justerat för
valutakurseffekter, förvärv och avyttringar minskade intäkterna med 6
%. Kvartalet innehöll tre färre arbetsdagar jämfört med föregående
år, vilket svarade för cirka 5 % av de minskade intäkterna.
Rörelse-resultatet uppgick till 10 Mkr (26), vilket gav en
rörelsemarginal på 2,1 % (5,6). Både Engineering Services och Product
Information redovisar ett sämre resultat till följd av färre
arbetsdagar under kvartalet. Finansnettot uppgick till - Mkr (-)
vilket gav ett resultat före skatt på 10 Mkr (26). Kvartalets
skattekostnad uppgick till -2 Mkr (-6). Resultat efter skatt uppgick
till 8 Mkr (20) och resultat per aktie efter utspädning blev 0,42 kr
(1,09).

Januari-juni
Rörelsens intäkter uppgick till 922 Mkr (907). Justerat för
valutakurseffekter, förvärv och avyttringar ökade intäkterna med 1 %.
Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr (47), vilket gav en
rörelsemarginal på 5,4 % (5,2). Engineering Services redovisar en
resultatförbättring medan Product Information redovisar ett sämre
resultat. Föregående år ingick positiva engångsposter om 7 Mkr i
Product Informations resultat. Finansnettot uppgick till -1 Mkr (-1)
vilket gav ett resultat före skatt på 49 Mkr (46). Periodens
skattekostnad uppgick till -11 Mkr (-11). Resultat efter skatt
uppgick till 38 Mkr (35) och resultat per aktie efter utspädning blev
2,09 kr (1,92).

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 73 Mkr
(-40). Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och
utrustning uppgick till 6 Mkr (26). Koncernens likvida medel uppgick
till 149 (47). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om
372 Mkr (223) per den 30 juni. Det egna kapitalet uppgick till 524
Mkr (622) och soliditeten till 55 % (46). Under andra kvartalet har
en utdelning till aktieägarna utbetalts om 40 Mkr (22). Koncernens
nettokassa (nettolåneskuld) uppgick till 118 Mkr (-170).

Medarbetare
Antal medarbetare den 30 juni var 2 077 (2 023) och antal medarbetare
i tjänst var 1 984 (1 951). Inom respektive affärsområde var antalet
medarbetare följande: Engineering Services 1 458 (1 434) och Product
Information 619 (589).

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer. Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 19 juli 2017 kl. 11.30 CET.

Kontaktperson
Björn Strömberg, Finanschef Semcon AB, 031-721 03 06
bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter
baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från
slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet
mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta
för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna
fordon, industri, energi, life science och telekom. Med över 2 000
specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela
produkt-utvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till
design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och
har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte
koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/semcon/r/delarsrapport-januari-juni-2017,c2313728
http://mb.cision.com/Main/1934/2313728/702243.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.