Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

SEMCON: DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

Tredje kvartalet är, som tidigare kommunicerats, resultatmässigt svagt
på grund av semesterperioden och att det dessutom är en arbetsdag
mindre jämfört med föregående år. Vi har under kvartalet fortsatt vår
förflyttning mot mer värdebaserade erbjudanden och internationella
leveranser vilket ger Semcon en bra marknadsposition.

Vårt erbjudande där vi levererar digitala strategier och utveckling av
nästa generations smarta uppkopplade produkter har genererat ett
stort intresse. Semcon har under året fått förtroendet att leverera
digitaliseringsstrategier till nya och befintliga kunder i olika
branscher som kommer leda till attraktivare och mer användarvänliga
produkter. Kombinationen av vår strategiska höjd och långa
produktutvecklingserfarenhet som vi erhållit genom samarbetet med
tusentals kunder i ett flertal branscher och länder gör oss till en
attraktiv och strategisk samarbetspartner.

Produktinformationens betydelse för användarupplevelsen av en produkt
och för våra kunders eftermarknad är central. Vi har under kvartalet
utökat vårt samarbete med en kund inom telekomindustrin som tydligt
ser nyttan av att höja kvaliteten, öka den digitala distributionen
och effektivisera framtagandet av sin produktinformation. Vi kan
stolt konstatera att vi är en internationellt ledande aktör när det
gäller att optimera våra kunders eftermarknadsaffär.

Vår användarfokuserade produktutveckling fortsätter att vinna priser
och i augusti utsågs Semcon till vinnare av NES-priset 2017.
Kampanjfilmen för smarta uppkopplade produkter har också blivit
utnämnd till Sveriges näst bästa reklamfilm 2017, vunnit Svenska
Designpriset samt prisats internationellt. Vi har även i september
varit värd för forskningsprojektet Born to Drive som visat hur bilar
kan transporteras förarlöst genom logistikkedjan. Projektet är ett
samarbete mellan teknikbolag, myndigheter, komponenttillverkare och
Volvo Cars. Våra kunder har dessutom visat sin uppskattning för
Semcon som leverantör genom att Semcon i oktober tilldelades Stora
Leverantörspriset.

Vårt främsta mål är att stärka marginalen ytterligare genom att bli en
än mer attraktiv arbetsgivare, förbättra produktivitet och
kostnadseffektivitet oavsett affärsmodell och accelerera vår
strategiska förflyttning genom att öka försäljningen av Semcons
koncepterbjudanden. Trots att även fjärde kvartalet innehåller en
arbetsdag mindre, jämfört med föregående år, så förväntar vi oss en
resultatmässigt stark avslutning på 2017.

Tredje kvartalet
· Rörelsens intäkter uppgick till 367 Mkr (383) och den organiska
tillväxten till -4 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 9 Mkr (16), vilket gav en
rörelsemarginal på 2,4 procent (4,2)

· Resultat efter skatt uppgick till 6 Mkr (12)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 kr (0,67)
Januari-september
· Rörelsens intäkter uppgick till 1 289 Mkr (1 289) och den organiska
tillväxten till 0 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 59 Mkr (63), vilket gav en
rörelsemarginal på 4,5 procent (4,9)

· Resultat efter skatt uppgick till 44 Mkr (47)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,45 kr (2,59)
· Soliditeten uppgick till 61 procent (51)
Intäkter och resultat
Tredje kvartalet
Rörelsens intäkter uppgick till 368 Mkr (383). Justerat för
valutakurseffekter, förvärv och avyttringar minskade intäkterna med 4
%. Kvartalet innehöll en arbetsdag mindre jämfört med föregående år,
vilket svarade för cirka 2 % av de minskade intäkterna.
Rörelseresultatet uppgick till 9 Mkr (16), vilket gav en
rörelsemarginal på 2,4 % (4,2). Kalendereffekten har påverkat
resultatet negativt med cirka 6 Mkr jämfört med föregående år.
Finansnettot uppgick till - Mkr (-) vilket gav ett resultat före
skatt på 9 Mkr (16). Kvartalets skattekostnad uppgick till -2 Mkr
(-4). Resultat efter skatt uppgick till 6 Mkr (12) och resultat per
aktie efter utspädning blev 0,35 kr (0,67).

Januari-september
Rörelsens intäkter uppgick till 1 289 Mkr (1 289) och den organiska
tillväxten till 0 %. Perioden innehöll en arbetsdag mindre jämfört
med föregående år. Inom Product Information har nya affärer, till
bland annat telekomsektorn, inte fullt ut kunnat kompensera den
reducerade omfattningen av partnerskapet med Jaguar Land Rover i
Storbritannien. Rörelseresultatet uppgick till 59 Mkr (63), vilket
gav en rörelsemarginal på 4,5 % (4,9). Kalendereffekten under
perioden har påverkat resultatet negativt med cirka 6 Mkr jämfört med
föregående år. Engineering Services redovisar en resultatförbättring
medan Product Information redovisar ett sämre resultat. Föregående år
ingick positiva engångsposter om 7 Mkr i Product Informations
resultat. Finansnettot uppgick till -1 Mkr (-1) vilket gav ett
resultat före skatt på 58 Mkr (62). Periodens skattekostnad uppgick
till -14 Mkr (-15). Resultat efter skatt uppgick till 44 Mkr (47) och
resultat per aktie efter utspädning blev 2,45 kr (2,59).

Finansiell ställning
Januari-September
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 42 Mkr
(8). Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och
utrustning uppgick till 7 Mkr (30). Koncernens likvida medel uppgick
till 88 Mkr (56). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften
om 369 Mkr (257) per den 30 september. Det egna kapitalet uppgick
till 528 Mkr (638) och soliditeten till 61 % (51). Under andra
kvartalet har en utdelning till aktieägarna utbetalts om 40 Mkr (22).
Koncernens nettokassa (nettolåneskuld) uppgick till 84 Mkr (-133).

Medarbetare
Antal medarbetare den 30 september var 2 082 (2 036) och antal
medarbetare i tjänst var 2 017 (1 914). Inom respektive affärsområde
var antalet medarbetare följande: Engineering Services 1 451 (1 455)
och Product Information 631 (581).

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 27 oktober 2017 kl. 13.00 CET.

Kontaktperson
Björn Strömberg, Finanschef, Semcon AB. 031-721 03 06
bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter
baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från
slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet
mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta
för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna
fordon, industri, energi och life science. Med över 2000
specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela
produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till
design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och
har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte
koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/semcon/r/delarsrapport-januari-september-2017,...
http://mb.cision.com/Main/1934/2377930/743134.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.