Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

SEMCON: Kallelse till årsstämma i Semcon AB (publ)

Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, kallas till
årsstämma måndagen den

28 april 2014 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Theres Svenssons gata 15
i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per
tisdagen den 22 april 2014, dels anmält sitt deltagande till bolaget
senast tisdagen den 22 april 2014 kl. 16.00. Aktieägare får ha med
sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till
bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan kan göras skriftligen till
Semcon AB, att: Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, per fax 031-721 03
33, per e-post till annika.tedenhag@semcon.se eller per telefon
0736-84 07 99. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och
aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd
hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 22 april 2014. Aktieägare
som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i
god tid före detta datum.

Fullmakt
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda
senast den 22 april 2014 under ovanstående e-post eller postadress
och bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär på svenska och
engelska finns på bolagets hemsida www.semcon.se och kan även
beställas på adress och telefonnummer som gäller för anmälan till
stämman enligt ovan.

Antalet aktier och röster
I bolaget finns 18 112 534 aktier och röster. Samtliga aktier är
stamaktier. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 142 718 egna
aktier. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i anslutning därtill redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen, anförande av koncernchefen och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag

12. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag

14. Fastställande av arvode åt styrelsen

15. Fastställande av arvode åt revisorer

16. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter

17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag

18. Beslut om valberedning

19. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till ledande befattningshavare

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
stamaktier

21. Beslut om (a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
stamaktier och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om
överlåtelse av stamaktier

22. Övriga frågor

23. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utsetts enligt den procedur som beslutades av
årsstämman 2013, utgörs av Gabriel Berg (JCE Group) ordförande i
valberedningen, Evert Carlsson (Swedbank Robur fonder), Martin
Jonasson, Andra AP-fonden, och styrelsens ordförande Kjell Nilsson,
vilka tillsammans representerar cirka 36% av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget. Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Kjell
Nilsson som ordförande vid stämman.

Punkt 9 - Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår att en vinstutdelning på 2,50 kr per aktie ska utgå
och att samtliga till årsstämmans förfogande återstående vinstmedel
ska överföras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås
den 2 maj 2014. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas
utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 7 maj 2014.

Punkt 12 - Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem
bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 13 - Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till
revisor.

Punkt 14 - Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen förslår att styrelsearvodet skall höjas i förhållande
till föregående år med sammanlagt 110 000 kronor varav 50 000 kronor
för styrelsens ordförande och 15 000 kronor för övriga stämmovalda
ledamöter. Ett sammanlagt arvode om 1 610 000 kronor ska utgå till de
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 550 000 kronor till
styrelsens ordförande och 265 000 kronor till respektive övrig
stämmovald ledamot. Valberedningen föreslår vidare att särskilt
arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella
kommittéer/utskott.

Punkt 15 - Fastställande av arvode åt revisorer

Valberedningen föreslår att arvode åt bolagets revisorer ska utgå
enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 16 - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Kjell Nilsson, Marianne Brismar,
Gunvor Engström, Håkan Larsson och Joakim Olsson som
styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av Kjell
Nilsson som styrelseordförande. Kjell Nilsson, som under de senaste
fem åren, har haft uppdrag som vd och koncernchef är inte att anse
som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men är
att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i
bolaget. De övriga föreslagna styrelseledamöterna är att anse som
oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större
aktieägare i bolaget. Valberedningens motiverade yttrande till
förslaget och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns
på bolagets hemsida, www.semcon.se.

Punkt 17 - Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag

Vid årsstämman 2013 valdes Deloitte AB till bolagets revisor för tiden
intill slutet av årsstämman 2014. Valberedningen föreslår att det
registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs till revisor för en
period om ett år.

Punkt 18 - Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår, i likhet med föregående år, att bolaget ska
ha en valberedning, att ingen ersättning ska utgå till
valberedningens ledamöter, dock att bolaget ska svara för kostnader
hänförliga till valberedningens arbete, samt i övrigt en
valberedningsprocess med följande huvudsakliga innehåll:
Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre eller, i
visst fall, fyra ytterligare ledamöter. Baserat på ägarstatistik per
den 31 augusti ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt
största aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera. Om
någon avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande
största aktieägare. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet
största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande. Om
förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men
tidigare än två månader före årsstämman, och om aktieägare som efter
denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet
största aktieägarna framställer önskemål om att ingå i
valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse en
ytterligare

ledamot eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot som ska
ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till
röstetalet minsta aktieägaren. Avgår ledamot eller blir ledamot
förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska styrelsens ordförande utan
onödigt dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom
skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår övergår rätten till
den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte
redan utsett eller avstått från att utse ledamot av

valberedningen. Valberedningen ska utföra de arbetsuppgifter som från
tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I
valberedningens uppdrag ingår bl.a. att lämna förslag till (i)
ordförande vid årsstämma, (ii) styrelseordförande och övriga
styrelseledamöter, (iii) arvode och annan ersättning för
styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, (iv)
arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) arvodering av
valberedningens ledamöter och valberedningsprocess i övrigt.

Punkt 19 - Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman fastställer riktlinjer för bestämmande
av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med
följande huvudsakliga innehåll: Bolaget ska ha ersättningsnivåer och
anställningsvillkor i övrigt som fordras för att behålla och
rekrytera ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att
nå uppställda mål. Totalersättningen - som utgörs av olika
komponenter och kan bestå av fast lön, bonus, deltagande i
aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga
ersättningar och förmåner - ska vara skälig, konkurrenskraftig och
marknadsmässig och ska bestämmas med beaktande av bl.a. prestation,
position och betydelse för koncernen. Fast lön ska utgå för fullgott
arbete och ska normalt omprövas kalenderårsvis. Bonus får erbjudas,
men ska primärt vara baserad på resultat och bonusmål, fastställas
kalenderårsvis och maximalt uppgå till 6 månadslöner. Ledande
befattningshavare får...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.