Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-16

SensoDetect AB: Delårsrapport för 2015-01-01 till 2015-09-30

Sammanfattning av delårsrapporten

Perioden (2015-01-01 - 2015-09-30)

ü Nettoomsättningen uppgick till 4 (253) TSEK.

ü Resultat efter finansiella poster var -5 947 (-5 687) TSEK.

ü Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,82 (-0,79) SEK.

ü Soliditeten** uppgick per den 30 september 2015 till 77 % (88 %).

Tredje kvartalet (2015-07-01 - 2015-09-30)

ü Nettoomsättningen uppgick till 4 (81) TSEK.

ü Resultat efter finansiella poster var -1 560 (-1 845) TSEK.

ü Resultat per aktie* uppgick till -0,22 (-0,25) SEK.

* Periodens resultat dividerat med 7 242 949 aktier per 2015-09-30.
Notera att antalet aktier efter periodens utgång vid registrering hos
Bolagsverket kommer att uppgå till 11 105 855 aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

· SensoDetect meddelade den 10 augusti att artikeln "Abnormal
brainstem auditory response in young females with ADHD" accepterats
för publicering i den internationella vetenskapliga tidskriften
Psychiatry Research. Artikeln baseras på de forskningsresultat som
doktorand Emma Claesdotter-Hybbinette presenterade i april.

· Den 27 augusti publicerades kallelse till extra bolagsstämma i
SensoDetect den 14 september. På stämman beslutades att genomföra en
företrädesemission av högst 4 828 632 aktier, motsvarande cirka 9,7
MSEK. Kommuniké finns att tillgå i "Kommuniké från extra
bolagsstämma" publicerad den 14 september på AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 1 oktober meddelade SensoDetect att Bolagets VD Martin Terins
och forskningschef Jens Holmberg höll en bolagspresentation på
Aktiedagen i Malmö.

· SensoDetect meddelade den 5 oktober att Bolaget förlänger
samarbetet med ADHD-kliniken NeoCog som nu sträcker sig till och med
juni 2016.

· Den 13 oktober meddelade Bolaget att Landstinget Dalarna inte valt
att gå vidare med en valideringsstudie avseende SensoDetects
objektiva diagnosstöd till psykiatrin.

· Den 14 oktober meddelade SensoDetect resultatet av genomförd
företrädesemission där totalt 3 474 082 aktier tecknades. Bolaget
tillfördes cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader.

· SensoDetect meddelar den 16 oktober att forskare vid BUP i Lund
har submittat ytterligare ett manuskript avseende ADHD för barn och
ungdom till den vetenskapliga tidskriften Psychiatry Research.
Manuskriptet har titeln "Gender specific differences in auditory
brain stem response in young patients with ADHD" och beskriver
olikheter i hjärnstamsrespons mellan pojkar och flickor med ADHD
jämfört med kontroller.

· SensoDetect meddelade den 12 november att Bolaget erhållit en
andra utbetalning på 2,6 miljoner kronor från tidigare beviljat
tillväxtlån från Almi Företagspartner Skåne. Tillsammans med den
nyligen genomförda nyemissionen kommer kapitaltillskottet att
användas till att förstärka bolagets marknads- och
försäljningssatsningar.

VD Martin Terins kommenterar

En händelserik period har passerat då vi bland annat genomfört en
företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 7,7 MSEK. Genom
emissionen och tillväxtlånet från Almi kan vi stärka Bolagets
ekonomiska ställning inför planerade säljaktiviteter i främst Sverige
och Danmark samt etablera samarbete/partnerskap för expansion på nya
marknader. Försäljningsaktiviteter har fortsatt högsta prioritet och
tillsammans med styrelsen är jag övertygad om att vi genom fortsatt
hårt arbete kommer att nå våra försäljningsmål.

Under perioden godkändes artikeln "Abnormal brainstem auditory
response in young females with ADHD" för publicering i den
internationella vetenskapliga tidskriften Psychiatry Research. I
artikeln beskrivs SensoDetects metod som hjälpmedel inom psykiatrin
för att identifiera ADHD hos flickor. Under hösten submittade
forskargruppen en artikel gällande pojkar. Dessa artiklar är en
bekräftelse för vår metod generellt och stärker SensoDetect i det
fortsatta säljarbetet. Publicering av dessa artiklar är ett viktigt
steg mot CE-märkning och kommersialisering av diagnosstöd avseende
ADHD för barn och ungdom.

Tidigare i år inledde vi ett strategiskt samarbete med ADHD-kliniken
NeoCog och efter att den första perioden utfallit positivt för båda
parterna har vi valt att förlänga samarbetet som nu sträcker sig till
och med juni 2016. Vi gläder oss åt den positiva feedback vi fått
från NeoCog och ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet.
Björn Roslunds (grundare av NeoCog) initiativförmåga och drivkraft
att vilja förbättra och utveckla metoder inom psykiatrin ligger väl i
linje med våra ambitioner.

I oktober fick vi besked att Landstinget Dalarna inte kommer att gå
vidare med en valideringsstudie avseende vårt diagnosstöd. Vi hade
naturligtvis hoppats på att de skulle ansöka om en valideringsstudie.
Vår bedömning är att SensoDetects metod har validerats med hög
sensitivitet och specificitet i forskningsstudier som ännu ej
publicerats. Därtill finns redan ett antal publicerade vetenskapliga
publikationer och flera planerade aktiviteter på gång.

Vi befinner oss i en mycket spännande period, vi har en unik produkt
på en global marknad med fantastisk potential och vi tror att vårt
objektiva diagnosstöd verkligen kan göra skillnad inom psykiatrin.
Jag vill återigen tacka befintliga och nya aktieägare för förtroendet
för SensoDetect och vår metod samt för investeringen som stärker våra
möjligheter att nå försäljningsframgångar.

Martin Terins

SensoDetect Aktiebolag

Allmänt om SensoDetects verksamhet

SensoDetect Aktiebolag bildades 2005 och är sprunget ur mångårig
forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den
underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SD-BERA, utgår
från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre
produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av
läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet
(Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är
noterad på AktieTorget.

Affärsmodell

SensoDetects affärsmodell består av att generera intäkter från
mätinstrument och genomförda mätningar. Prissättningen är beroende av
flera parametrar såsom indikation/område, avtalstid och antal
mätningar. SensoDetect har ett datahanteringssystem som möjliggör en
väl fungerande struktur för hantering av stora datamängder och system
för smidig hantering av data från genomförda mätningar.
Datahanteringssystemet möjliggör autonom användning av Bolagets
produkt för såväl nationella som internationella kunder. Med
kontinuerlig ny anonymiserad rådata vidareutvecklas SensoDetects
databas och modeller, varvid analyssäkerheten kontinuerligt
förbättras. Försäljning sker direkt mot kund i Norden och planeras
ske via distributörer och/eller partnerskap i övriga delar av
Europa/världen.

Målsättningar

SensoDetects övergripande målsättning är att genom kostnadskontroll
och ökad försäljning uppnå positivt kassaflöde under 2016. Bolagets
primära försäljningsfokus är inriktad mot vuxenpsykiatrin med
nuvarande produktportfölj (ADHD, Asperger och Schizofreni)
kompletterad med Bipolär sjukdom. Andra viktiga satsningsområden är
Barn- och ungdomspsykiatrin för ADHD samt Demens i takt med att
Bolaget uppnår CE-märkning.

Intäkter och resultat

Försäljningen under de första nio månader av 2015 är en besvikelse och
händelserna i Mora har tyvärr fortsatt att påverkat den svenska
försäljningen negativt. Beslutsfattare avvaktar resultat från
pågående och nya studier innan man tar beslut om köp av systemet.
Bolaget fortsätter med aktiva kostnadsprioriteringar för att nå
uppsatta mål.

Aktien

SensoDetect Aktiebolag noterades på AktieTorget i november 2009.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.
Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i SensoDetect till 7
242 949 stycken. Notera att antalet aktier efter periodens utgång vid
registrering hos Bolagsverket kommer att uppgå till 11 105 855
aktier.

Principer för delårsrapportens upprättande

SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av
finansiella rapporter.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2015; 22 februari 2016

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 16 november 2015

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Styrelsen och verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/delarsrapport-for-2015-01-01-...
http://mb.cision.com/Main/11594/9867708/445032.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.