Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

SensoDetect AB: Delårsrapport för 2016-01-01 till 2016-03-31

Perioden (2016-01-01 - 2016-03-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kkr.
· Resultat efter finansiella poster var -1 949 (-2 103) kkr.
· Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,27 (-0,29) kr.
· Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2016 till 54 % (89 %).

* Periodens resultat dividerat med 11 105 855 aktier per 2016-03-31.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

· SensoDetect publicerar en statusuppdatering avseende Tromsö-studien där Bolaget meddelar att de inte kommer att gå vidare med produktutveckling avseende bipolär sjukdom efter bristfälliga resultat.
· Bolaget erhåller positiva resultat i en pilotstudie för SensoDetect®-metoden avseende barn och ungdomar som genomfördes under november - december 2015 vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Lund/Eslöv.
· SensoDetect gör bedömningen att risken ökat för försening av uppfyllandet av målsättningen att nå positivt kassaflöde under 2016. SensoDetect konstaterar att besluts- och regulatoriska processer har tagit längre tid än beräknat i planerade och pågående försäljningsaktiviteter därav en ökad risk för försening av uppfyllandet av målsättningen.
· SensoDetect tecknar konsultavtal med Professor Poonam Kumar i UK som driver konsultföretaget Mega Ace Consultancy och som under det senaste året samordnat en utvärdering av SensoDetects metod på en privat klinik i London.
· SensoDetect tecknar ett kommersiellt avtal med Chelsea River Practice i London som utfört en utvärdering av SensoDetects metod med positiva resultat.
· I slutet av mars meddelar Bolaget ny tidpunkt för delårsrapport 1, 2016.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Artikeln Gender specific differences in auditory brain stem response in young patients with ADHD, författad av Emma Claesdotter-Hybbinette, Matti Cervin, Sofia Åkerlund, Maria Råstam och Magnus Lindvall, publiceras i den internationella vetenskapliga tidskriften Journal of Neuropsychiatry. SensoDetects målsättning är att, tillsammans med forskargruppen, i närtid inleda en valideringsstudie baserad på de publicerade forskningsresultaten.
· I samråd med Bolagets revisor har styrelsen i SensoDetect beslutat att genomföra en nedskrivning av det bokförda värdet på Aktiverat utvecklingsarbete, detta mot bakgrund av försenad publicering av en valideringsstudie gällande SensoDetects grundläggande metodik, samt i avvaktan inför ett regulatoriskt godkännande för SensoDetect®BERA i Saudiarabien.
· Europeiska Patentverket (EPO) har meddelat SensoDetects patentombud KIPA AB att EPO kommer att godkänna patentansökan avseende bolagets metod för diagnosstöd i psykiatrin baserad på hjärnstamsaudiometri. SensoDetect kommer nu att gå vidare med en valideringsprocess för metoden i länder inom EPO.
· På styrelsesammanträde den 17 maj 2016 beslutades - villkorat av godkännande vid årsstämma - att genomföra en riktad emission av aktier om 3 MSEK och teckningsoptioner om cirka 6,25 MSEK till en begränsad krets investerare samt en företrädesemission om cirka 2 MSEK. Investerare har åtagit sig att teckna samtliga aktier och teckningsoptioner i den riktade emissionen samt garanterat företrädesemissionen till 100 %.

Övriga händelser

SensoDetects metod presenterades och demonstrerades på Svenska
Psykiatri kongressen i mars liksom Barn- och ungdomspsykiatri
kongressen i april. Sammanfattningsvis från dessa viktiga mötesdagar
är att det finns en avsaknad av biologiska markörer som diagnosstöd
och att ett tydligt intresse finns för SensoDetects metod även om det
finns en märkbar försiktighet.

VD Martin Terins kommenterar

De första månaderna av 2016 har passerat och det är dags att summera
den tid som gått med flera positiva händelser.

Bolagets målsättningar inför 2016.har varit baserad på att vi lyckas
ingå nya försäljnings- och samarbetsavtal. Vi har kunnat konstatera
att besluts- och regulatoriska processer tagit längre tid än beräknat
i planerade och pågående försäljningsaktiviteter. Våra målsättningar
ligger kvar i enlighet med vad som tidigare kommunicerats men till
följd av att ingående av nya försäljnings- och samarbetsavtal
fördröjts bedömer vi i dagsläget att risken för ytterligare
förseningar av uppfyllandet av målsättningar har ökat.

Förseningarna innebär att tillskott av nytt kapital är nödvändigt och
vi är mycket glada över avtalet med en investerargrupp som med
godkännande årsstämman 17 juni, garanterar ett kapitaltillskott på ca
5 MSEK Vi ser lösningen som mycket positiv då Bolaget tillförs både
kapital och viktig kompetens.

I slutet av februari hade vi glädjen att berätta att vi tecknat ett
konsultavtal med professor Poonam Kumar i Storbritannien. Professor
Kumar driver konsultföretaget Mega Ace Consultancy och har under de
senaste året samordnat en utvärdering av SensoDetects metod på en
privat klinik i London. De positiva resultaten, kombinerat med en
marknadsutvärdering var grunden till ett fortsatt samarbete mellan de
två parterna. Ett avtal har tecknats på inledningsvis sex månader där
syftet är att stödja såväl praktiska som formella aktiviteter för en
marknadsintroduktion i Storbritannien. Vi är mycket nöjda över detta
avtal med professor Kumar och Mega Ace Consultancy som är en av flera
viktiga aktiviteter för att etablera förutsättningarna för en
expansion utanför Skandinavien.

I mitten av mars tecknade vi ytterligare ett avtal, denna gång med
Chelsea River Practice i London. Kliniken har utfört en utvärdering
av SensoDetects metod med positiva resultat. Avtalet är ett viktigt
led i det inledda etableringsarbetet i Storbritannien och kliniken
kommer att utgöra en viktig referenskund inom den privata sjukvården
som senare kan bidra till en etablering inom den offentliga
sjukvården i Storbritannien.

Inom vuxenpsykiatrin fortsätter vi att fokusera på diagnosstöd för
ADHD, Aspergers syndrom samt schizofreni och i dagsläget väljer vi
att inte gå vidare med produktutvecklingen avseende bipolär sjukdom.

I början av april meddelades att en artikel avseende SensoDetects
metod har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften
Journal of Neuropsychiatry. Artikeln beskriver SensoDetects metod som
hjälpmedel inom psykiatrin för att identifiera olikheter i
hjärnstamsresponsen mellan pojkar och flickor med ADHD jämfört med
kontroller. Målsättningen är att, tillsammans med forskargruppen i
Lund, i närtid initiera en valideringsstudie avseende biomarkörer för
ADHD och autism för barn och ungdomar. Syftet med valideringsstudien
är att erbjuda ett objektivt beslutsstöd inom psykiatrin för att
identifiera eller utesluta samsjuklighet avseende dessa indikationer.
Publiceringen i Journal of Neuropsychiatry är ytterligare en
milstolpe i vår produktutveckling som dessutom gynnar
implementeringen av vår framtida valideringsstudie.

Jag ser fram emot ett fortsatt spännande och händelserikt år!

Martin Terins
SensoDetect Aktiebolag

Allmänt om SensoDetects verksamhet

SensoDetect Aktiebolag bildades 2005 och är sprunget ur mångårig
forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den
underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SD-BERA, utgår
från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre
produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av
läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet
(Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är
noterad på AktieTorget.

Affärsmodell

SensoDetects affärsmodell består av att generera intäkter från
mätinstrument och genomförda mätningar. Prissättningen är beroende av
flera parametrar såsom indikation/område, avtalstid och antal
mätningar. SensoDetect har ett datahanteringssystem som möjliggör en
väl fungerande struktur för hantering av stora datamängder och system
för smidig hantering av data från genomförda mätningar.
Datahanteringssystemet möjliggör autonom användning av Bolagets
produkt för såväl nationella som internationella kunder. Med
kontinuerlig ny anonymiserad rådata vidareutvecklas SensoDetects
databas och modeller, varvid analyssäkerheten kontinuerligt
förbättras. Försäljning sker direkt mot kund i Norden och planeras
ske via distributörer och/eller partnerskap i övriga delar av
Europa/världen.

Målsättningar

SensoDetects övergripande målsättning är att genom kostnadskontroll
och ökad försäljning uppnå positivt kassaflöde under 2016. Bolagets
primära försäljningsfokus är inriktad mot vuxenpsykiatrin med
nuvarande produktportfölj (ADHD, Asperger och Schizofreni). Andra
viktiga satsningsområden är barn- och ungdomspsykiatrin för ADHD samt
demens i takt med att Bolaget uppnår CE-märkning.

Aktien

SensoDetect Aktiebolag noterades på AktieTorget i november 2009.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.
Per den 31 mars 2016 uppgick antalet aktier i SensoDetect till 11 105
855 stycken.

Principer för delårsrapportens upprättande

SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av
finansiella rapporter.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning 2015 offentliggörs 27 maj 2016
Halvårsrapport 2016 22 augusti 2016
Delårsrapport 3, 2016 14 november 2016

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 19 maj 2016
SensoDetect Aktiebolag (publ)
Styrelsen och verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/delarsrapport-for-2016-01-01-...
http://mb.cision.com/Main/11594/2012632/517905.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.