Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Sensori AB: Beslutsförslag till Bolagsstämma i Sensori AB (publ)

Beslutsförslag till Bolagsstämma i Sensori AB (publ) den 23 maj 2016, kl 14:00

Punkt 2 i kallelsen – Val av ordförande vid stämman

Föreslås, Advokat Magnus Daar

Punkt 12 i kallelsen – Beslut om antalet styrelseledamöter
Föreslås att antalet ordinarie ledamöter skall vara fem stycken utan
styrelsesuppleanter

Punkt 13 i kallelsen – Beslut om arvoden åt styrelse och revisor
Föreslås att ersättning till styrelsen utgår med 550 000 SEK att fördelas med
250 000 SEK till styrelsens ordförande samt 75 000 kr vardera för övriga
ledamöter. Styrelseledamot äger fakturera styrelsearvode via bolag så länge
det är kostnadsneutralt för Sensori. Ersättning till revisorerna föreslås
utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 i kallelsen – Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
Förslag till styrelse i Sensori AB Ägare till ca 70 % av aktierna och rösterna
i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av följande personer: Jim
Blomqvist (omval), Charles Randquist (omval), Tommy Rönngren (omval), Lars
Gunneflo (nyval) och Robert Tranquilli (nyval) med Lars Gunneflo som
ordförande. Ingrid Atteryd Heiman och Monica Hedberg har meddelat att de ej
står till förfogande för omval.

Föreslås omval av Bengt Beergrehn vid Finnhammars Revisionsbyrå AB som
revisor, med Kerstin Hedberg vid samma byrå som suppleant, för tiden fram
till nästa årsstämma.

Punkt 15 i kallelsen – Beslut om valberedningens sammansättning och arbete
inför årsstämman 2017
Föreslås att besluta att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fyra
ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och tre av
ledamöterna representera de största aktieägarna. Vidare föreslås stämman anta
följande principer för valberedningens sammansättning och arbete.

Principer för valberedningens sammansättning och arbete
Stämman beslutade att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fyra
ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och tre av
ledamöterna representera de största aktieägarna.

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear per den sista
bankdagen i september månad, ska valberedningen enligt ovan konstitueras
genom styrelseordförandens försorg. Ordföranden ska kontakta de största
aktieägarna och uppmana dessa att namnge den person aktieägaren önskar utse
till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägaren från sin rätt att utse
ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till
röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller
har rätt att utse ledamot av valberedningen. Aktieägande fördelat på
juridiska och/eller andra personer inom samma närstående familj ska
sammanräknas.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den
röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutat
utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska
valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information
om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot
representerar. Bolaget ska utan dröjsmål offentliggöra valberedningens
sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på
bolagets hemsida.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när
informationen publicerats i särskilt meddelande på bolagets hemsida enligt
ovan. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning
vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt
koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande
på bolagsstämman, förslag på ordförande och övriga styrelseledamöter,
revisorer samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden
eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska
styrelseordföranden utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten
att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får
överstiga 20 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren en ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny
ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet
störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller
tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet
ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter
som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut förutsatt att
minst tre ledamöter är närvarande.

Valberedningen kan arbeta per telefon och/eller fysiskt möte efter
ordförandens val med hänsyn till vad som är praktiskt möjligt och lämpligt.

För ytterligare information: Tommy Rönngren, tf vd, på telefon +46 8 611 00 66
eller E-post:tommy@sensori.se

Om Sensori AB
Sensori är ett svenskt företag som utvecklat, tillverkar, marknadsför och
säljer ett hjälpmedel för att minska symptomen av hörselåkomman tinnitus.
Antinitus® är ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat. Antinitus är
en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) är baserat i Stockholm. Aktien
(SORI MTF, SE0007730510) är idag listad på NGM Nordic MTF, med
Gunther&Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan som Sensori AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se.

Sensori AB (publ) Nybrogatan 39 114 39 Stockholm Sverige +46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.