Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Sensys Traffic: Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

JANUARI - MARS 2014
· Orderingång 13,5 Mkr (17,1)
· Nettoomsättning 14,5 Mkr (7,8)
· Rörelseresultat -5,0 Mkr (-6,9)
· Resultat efter skatt -5,0 Mkr (-7,0)
· Resultat per aktie -0,01 kr (-0,01)
· Kassaflöde per aktie 0,01 kr (-0,01)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Totalt 1,5 Mkr intäktsfört av Trafikverkets avropsorder för 2014 om
85 Mkr

· Leveranser till Jordanien och Saudiarabien
· Leverans och driftsättning till Malta
· Produktionsstart av serieleveranser för Trafikverket
VD-KOMMENTARER
Vi står nu i en unikt stark situation med det svenska kontraktet värt
110 mkr men med ett bedömt kontraktsvärde på upp till en halv
miljard kr. Dessutom är vi på väg in i ett antal mycket intressanta
marknader och ett flertal internationella affärsmöjligheter.

· Vi fortsätter att implementera vår strategi för tillväxt.
· Bearbetar befintliga kunder för att öka våra affärer med dem år för
år,

· Utvecklar en serviceorganisation med tillhörande affär.
· Bearbetar nya potentiella volymmarknader för att skapa två-tre
volymaffärer till 2017, och

· Bearbetar järnvägsmarknaden för att nå ett internationellt
genombrott med vår APMS-produkt.

Under första kvartalet nådde vi synliga framgångar genom flera affärer
med befintliga kunder och en ny serviceorganisation är på plats i
Sverige.

Vi har erhållit den förväntade avropsordern från Trafikverket om 85
Mkr för årets leveranser av mätsystem, mätskåp och reservdelar för
både utbyte och nyetablering av ATK-system. Därefter har vi lagt
kraft på produktionsstart och på att bygga upp den
underhållsorganisation i Sverige som ska genomföra utbytesprogrammet
samt sätta upp nya ATK-system.

Vi har lanserat ett nytt erbjudande till kunderna "Design, funktion,
precision" som är utformat för att bättre möta våra kunders behov.
Hittills har vårt fokus legat på teknikledarskap, då tekniken är
fortsatt mycket viktig. Genom att dessutom utnyttja flexibiliteten i
vår teknik kan vi skapa lösningar utformade efter varje kunds unika
behov, vilket stärker vår konkurrenskraft och knyter kunderna närmare
oss.

Som ett led i lanseringen av det nya erbjudandet visade vi på mässan
Intertraffic i Amsterdam i mars ett nytt och flexibelt designkoncept
som låter kunderna påverka mätskåpens design så att de passar in i
den lokala miljön. Konceptet mottogs med stort intresse och har
levererats i pilotskala till två kunder.

I början av året erhöll vi mindre pilotorder från två nya kunder som
ett led i arbetet att etablera oss på nya potentiella volymmarknader.

Efter kvartalets utgång, från och med 1 april, tog vi över ansvaret
för allt underhåll av ATK i Sverige och strax därefter godkändes och
driftsattes de första nya mätsystem enligt det nya kontrakt som
skrevs med Trafikverket. Därmed har vi nått vårt mål att ta
totalansvar för ATK-systemen gentemot Trafikverket. Vi bedömer att
underhållsverksamheten kommer att omsätta 10-15 Mkr under 2014 och
att volymen därefter stiger med ökad installerad bas.

VERKSAMHETEN UNDER KVARTALET
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för
trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av
hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Enskilda affärer
är ofta av sådan storlek att de märkbart påverkar omsättning och
resultat. Sensys offentliggör som regel sådana order så snart de
erhålls.

Orderingången uppgick till 13,5 Mkr (17,1), och inkom i huvudsak från
svenska Trafikverket samt från Mellanöstern. Under kvartalet
fortsatte Sensys på att bygga upp den service- och supporttjänst som
kontraktet med Trafikverket efterfrågar.

DELÅRSPERIODEN JANUARI - MARS
Nettoomsättningen steg till 14,5 Mkr (7,8) och utgjordes till största
delen av leveranser till Mellanöstern. Intäkter från kontraktet med
Trafikverket, vilka redovisas successivt i takt med att kostnader för
projektet upparbetas, uppgick till 1,5 Mkr. Sensys har erhållit
avropsorder från Trafikverket om 85 Mkr för leverans under 2014,
varav 8,9 Mkr är utöver kontraktsåtagandet om 110 Mkr.

Kvartalets bruttomarginal var 37,9 procent (33,5).

Omkostnaderna ökade till 10,5 Mkr (9,5). Samtliga kostnader för ej
orderspecifikt utvecklingsarbete har löpande belastat resultatet.

Rörelseresultatet uppgick till -5,0 Mkr (-6,9) och resultatet efter
skatt till -5,0 Mkr (-7,0).

FINANSIELL STÄLLNING
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 109,0 Mkr
(90,4) vilket gav en soliditet på 79,4 procent (87,4).

SKATTER
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid kvartalets utgång till
39,1 Mkr (39,1).

Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång.
Framtida utnyttjande av denna skattefordran är beroende av framtida
skattepliktiga överskott. Från och med andra kvartalet 2012 har
styrelsen valt att inte aktivera ytterligare underskottsavdrag.

INVESTERINGAR
Investeringarna uppgick under perioden till 2,1 Mkr (0) varav 0,6 Mkr
avser investering i immateriella tillgångar.

PERSONAL
Medelantalet anställda uppgick till 39 personer (32). Antalet
anställda vid periodens utgång var 40 (32).

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till
6,4 Mkr (-2,8). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 53,5
Mkr (9,6), varav 0,8 Mkr (0,6) i kortfristig placering. Härutöver har
bolaget 10 Mkr (0) i spärrade medel i bank på 24 mån, utgörande
fullgörandegaranti i kontraktet med Trafikverket.

ANTAL AKTIER
Antalet aktier var vid kvartalets slut 541 234 314 (479 837 886).
Genomsnittligt antal aktier under perioden var 541 234 314 (479 837
886).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt
andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till
följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga
risker återfinns på sidan 12, 26 och 33 i årsredovisningen för 2013.
Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och
Årsredovisningslagen. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med
senaste årsredovisningen. Sedan fjärde kvartalet 2013 har intäkten
avseende ordern till Trafikverket redovisats enligt så kallad
successiv vinstavräkning. Bolaget följer årsredovisningslagen och
rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet
för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2 innebär att
bolaget i delårsrapporten tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan
redovisning och beskattning.

I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt
aktiebolag med nuvarande firman Sensys International AB. Bolaget är,
och har sedan det bildades, varit helt vilande. Syftet med förvärvet
var endast att infria villkor i en internationell upphandling. Sensys
har ej för avsikt att bedriva någon verksamhet genom Sensys
International AB inom det närmaste året.

Mot bakgrund av att Sensys International AB är vilande och aldrig har
bedrivit någon verksamhet, har ingen koncernredovisning upprättats.

AUDIOCAST
Den 25 april kl 09.00 presenterar VD Johan Frilund rapporten och
besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa över
internet, via länk på Sensys webbplats; www.sensys.se. Det går även
att lyssna till presentationen och ställa frågor över telefon, via
följande nummer:

Sverige : 020-089 6377
USA: +1 866 966 5335
Storbritannien: +0808 109 0700 eller +44 (0) 20 3003 2666
Lösenord: Sensys. Var vänlig ring 10 minuter innan utsatt tid.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport april - juni 19 aug, 2014
Delårsrapport juli - sept 29 okt, 2014
Bokslutskommuniké 29 jan, 2015

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisor.

Jönköping den 24 april 2014

Johan Frilund, VD

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i denna
delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2014, kl
13.30.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och
trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och
rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-traffic/r/delarsrapport-for-sensys-traf...
http://mb.cision.com/Main/496/9573631/236720.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.