Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-17

Sensys Traffic: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Sensys Traffic AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 24 april 2014 kl 15.00 i Elite Stora Hotellet,
Hotellplan, Jönköping.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
onsdagen den 16 april 2014, dels senast onsdagen den 16 april 2014 kl
12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB
för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd
onsdagen den 16 april 2014. Detta innebär att aktieägaren i god tid
före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys
Traffic AB, Box 2174, 550 02 Jönköping, per telefon 036 - 34 29 80,
per telefax 036 - 12 56 99 eller via e-post till info@sensys.se. Vid
anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal
aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden
(högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att
låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär
tillhandahålles på bolagets webbplats www.sensys.se.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

17. Beslut om utseende av valberedning
18. Avslutning
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse mm (punkterna 2, 12 - 15)
Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken bestått av
Andre Vatsgar, Lars-Gunnar Berntsson, Jan Johansson och Anders
Bergstrand, har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12 -
15:

Ordförande vid stämman: Peter Svensson.

Styrelseledamöter: omval av Gunnar Jardelöw, Torbjörn Sandberg,
Ingemar Skogö och Claes Ödman samt nyval av Karin Ahl och Helena
Nordman-Knutsson.

Styrelseordförande: nyval av Gunnar Jardelöw.

Styrelsearvode: 650 000 kr, att fördelas med 150 000 kr till
styrelsens ordförande och med 100 000 kr vardera till styrelsens
övriga ledamöter. Arvode till styrelseledamot får efter
överenskommelse med Sensys Traffic faktureras genom bolag, varvid det
fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för
Sensys Traffic åstadkoms.

Revisorer: omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Martin Odqvist
som huvudansvarig revisor.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets
hemsida www.sensys.se.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare,
återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Valberedningen har lämnat ett förslag avseende tillsättning av
valberedning samt beträffande valberedningens uppgifter. Förslaget
finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sensys.se.

Dokumentation
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8
kap 54 § aktie-bolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls
tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sensys.se, senast
tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar
och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen.

I Sensys Traffic AB finns totalt 541 234 314 aktier, vilka berättigar
till lika många röster.

Jönköping i mars 2014

Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ)

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 17 mars 2014, kl. 13.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och
trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och
rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-traffic/r/kallelse-till-arsstamma,c9552203
http://mb.cision.com/Main/496/9552203/220968.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.