Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

SenzaGen: Förtydligande: SenzaGen offentliggör avsikt att genomföra kapitalanskaffning om cirka 100 MSEK genom en riktad ...

Förtydligande: Såsom framgick av den PDF-fil som bifogades till
pressmeddelandet med samma rubrik som ovan, och som offentliggjordes
idag 11 november 2019 kl. 17.33, utgör informationen nedan
insiderinformation.

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") offentliggör härmed en avsikt
att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 100 MSEK genom en
riktad nyemission om cirka 60 MSEK till svenska investerare av
institutionell karaktär (den "Riktade Emissionen") samt en nyemission
av aktier med företräde för befintliga aktieägare om cirka 40 MSEK
("Företrädesemissionen"). SenzaGen har gett Vator Securities AB
("Vator Securities") i uppdrag att utreda förutsättningarna för den
Riktade Emissionen genom ett så kallat accelererat
bookbuilding-förfarande som kommer att inledas omgående.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION
ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER
KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER
AV SVENSK RÄTT.

Den Riktade Emissionen

Teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer att bestämmas genom
ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att
påbörjas omgående idag den 11 november 2019 och avslutas innan dess
att handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds den 12
november 2019. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolagets styrelse så
beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst
avslutas. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet i den Riktade
Emissionen senast innan handeln på Nasdaq First North Growth Market
inleds den 12 november 2019.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska investerare av
institutionell karaktär och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga
villkor anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt. Vidare syftar den
Riktade Emissionen, tillsammans med Företrädesemissionen, till att
finansiera investeringar i marknadsexpansion och
applikationsoptimering i syfte att öka försäljningsvolymerna. Genom
att teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom ett
bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att
teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

Förutsatt att styrelsen beslutar om den Riktade Emissionen kommer
kallelse till extra bolagsstämma att offentliggöras för godkännande
av styrelsens beslut avseende den Riktade Emissionen.
Offentliggörande av kallelsen förväntas ske i anslutning till att
utfallet av bookbuilding-förfarandet offentliggörs.

Företrädesemissionen

Styrelsen har för avsikt att besluta om Företrädesemissionen i samband
med den Riktade Emissionen. Förutsatt att styrelsen beslutar om
Företrädesemissionen kommer Teckningskursen i Företrädesemissionen
motsvara den teckningskurs som fastställs i det accelererade
bookbuilding-förfarandet.

Bakgrund och motiv

SenzaGen har påbörjat och fokuserar på den kommersiella fasen där
Bolagets tester framförallt används av industriella kunder som vill
utnyttja den senaste teknologins träffsäkerhet, testa svåra
substanser och/eller stärka sitt CSR arbete. Hittills har testet
sålts i pilotskala, främst via egen försäljning men även via
partneravtal med kontraktslaboratorier (CRO:er) samt genom
distributörer. Bland slutkunderna finns stora företag med starka
varumärken, som t.ex. CRODA och Lubrizol, och under 2019 utökade
SenzaGen marknadsnärvaron i USA genom licensavtal med
kontraktslaboratoriet MB Research Labs. Responsen som Bolaget
mottagit är mycket positiv och i OECD och ECVAM pågår nu arbetet för
att ge det regulatoriska godkännandet för produkterna GARD®skin och
GARD®potency, som innebär en ytterligare ökning av den adresserbara
marknaden.

Den 17 juni 2019 tillträdde Axel Sjöblad, med stor erfarenhet av
försäljning och kommersialisering från bland annat BioGaia AB och
Getinge Sverige AB, som VD för Bolaget. Hans uppdrag är att leda
SenzaGen i transformationen från ett forskningsbolag till ett
internationellt etablerat, kommersiellt och lönsamt bolag. Under Axel
Sjöblads första tid i Bolaget har ledning och styrelse arbetat med
att analysera nuvarande strategi, verksamhet och förutsättningar att
öka försäljningen. Den 19 september 2019 presenterade Bolaget en ny
kommersiell organisation som kommer att leda arbetet med att
implementera försäljningsstrategin och säkerställa den kommersiella
etableringen av GARD® i primärt Europa och USA. Styrelsen i Bolaget
presenterade samma dag ett nytt finansiellt mål som ersätter de
tidigare finansiella målen och som innebär att SenzaGen ska nå
break-even 2022.

Styrelsen bedömer att Bolagets strategi är väl planerad för att möta
Bolagets finansiella mål, samt att det befintliga rörelsekapitalet
inte är tillräckligt för att för att nå break-even i enlighet med
Bolagets finansiella mål. SenzaGen genomför därför
kapitalanskaffningen som vid full teckning bedöms täcka Bolagets
resterande kapitalbehov fram till break-even 2022.

Rådgivare

Vator Securities agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Baker
McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med anledning av
Emissionerna.

Ansvariga personer

Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom
nedanstående personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt
som är angiven av SenzaGen AB:s nyhetsdistributör Cision vid
publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan
också kontaktas för ytterligare information.

Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB

Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB

Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708-21 83 30

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications, SenzaGen AB

Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD[®]

GARD[®] består av en grupp med tester för analys av kemikaliers
förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna
utförs på mänskliga celler (in vitro) i kombination med artificiell
intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar
GARD[®] stora mängder data och levererar resultat med över 90
procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod -
tester på djur - som endast uppnår 70-75 procents precision.
Produktportföljen består av säkerhetstester för hud- och
luftrörsallergi: GARD[®]skin, GARD[®]air, GARD[®]potency och
GARD[®]skin Medical Device.

Om SenzaGen AB

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med cellbaserade
tester för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och
innehåller mer information än traditionella utvärderingsmetoder.
Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i
flera andra länder. I strategin ingår att expandera geografiskt,
knyta till sig fler distributions- och licenspartners och lansera
nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och
dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker:
SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Bolagets
Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i
SenzaGen i någon jurisdiktion, varken från SenzaGen eller från någon
annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Emissionerna ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget.
Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Vator
Securities AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs
endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara
fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på
informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller
någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering
eller distribution av denna information skulle stå i strid med
gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende
Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att
upprättas av Bolaget. Prospektet ska granskas och godkännas av
Finansinspektionen godkännande därefter kommer prospektet att
offentliggöras och hållas tillgängligt på bland annat SenzaGens
hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.