Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

SenzaGen: Kallelse till Årsstämma i SenzaGen AB

Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 14 juni 2017 kl. 16.30 i Gamla Gästmatsalen på
Medicon Village, hus 302-2, Scheelevägen 2 i Lund.

The shareholders of SenzaGen AB, reg. no. 556821-9207, are hereby
summoned to the annual general meeting on Wednesday 14 June 2017 at
16.30 at Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, building 302-2,
Scheelevägen 2 in Lund.

The English translation is for convenience only and in case of any
discrepancy, the Swedish text shall control.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Right to attend the general meeting and notification

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen
den 8 juni 2017.

Shareholders who wish to attend the annual general meeting must be
included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as
of Thursday 8 June 2017.

Aktieägare ombeds även vänligen att senast måndagen den 12 juni 2017
anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post
till SenzaGen AB, Medicon Village, 401, 223 81 Lund eller per e-post
till gun.olsson@senzagen.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Shareholders are also kindly asked to notify the Company of their
participation and any assistants (no more than two) in the annual
general meeting no later than Monday 12 June 2017. The notification
shall be in writing to SenzaGen, Medicon Village, 401, 223 81 Lund or
via e-mail: gun.olsson@senzagen.com. The notification should state
the name, personal/corporate identity number, shareholding, address
and telephone number and, when applicable, information about
representatives, counsels and assistants. When applicable, complete
authorization documents, such as registration certificates and powers
of attorney for representatives and assistants, should be appended
the notification.

Förvaltarregistrerade aktier

Nominee shares

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd senast torsdagen den 8 juni 2017 och måste därför begäras
hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or
other nominee, must temporarily register their shares in their own
name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate
in the annual general meeting. Such registration, which normally is
processed in a few days, must be completed no later than Thursday 8
June 2017 and must therefore be requested from the nominee well
before this date.

Ombud m.m.

Proxy etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat
fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst
fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis
ska även uppvisas på årsstämman.

Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power
of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity,
attested copies of the certificate of registration or equivalent
authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy,
shall be enclosed. The proxy's validity may not be more than five
years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where
applicable, the registration certificate, should be submitted to the
Company by mail at the address set forth above well in advance of the
annual general meeting. The proxy in original and, when applicable,
the certificate of registration must be presented at the annual
general meeting.

Förslag till dagordning

Proposed agenda

1. 1. Val av ordförande vid stämman.

Election of chairman of the meeting.

1. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Preparation and approval of voting list.

1. 3. Val av en eller två justeringsmän.

Election of one or two persons to certify the minutes.

1. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Question whether the general meeting has been duly convened.

1. 5. Godkännande av dagordningen.

Approval of the agenda.

1. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Presentation of the annual report and auditor's report and the group
annual report and the group auditor's report

1. 7. Beslut om:

Resolution regarding:

1. a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Adoption of income statement and balance sheet and the group income
statement and the group balance sheet.

1. b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.

Decision regarding the profit or loss of the company in accordance
with the adopted balance sheet.

1. c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör.

Decision regarding discharge from liability for the board of directors
and the managing director.

1. 8. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer.

Determination of the number of directors, deputy directors and
auditors.

1. 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

Determining the fees for the board of directors and the auditor.

1. 10. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor.

Election of board of directors, deputy directors and auditor.

1. 11. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Resolution regarding amendments of the articles of association.

1. 12. Beslut om fondemission.

Resolution regarding bonus issue.

1. 13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Resolution regarding amendments of the articles of association.

1. 14. Beslut om uppdelning av aktier.

Resolution regarding share split.

1. 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier.

Resolution regarding authorization to the board of directors to issue
shares.

1. 16. Beslut om incitamentsprogram för anställda i koncernen genom
emission av högst 150 000 teckningsoptioner.

The board of director's proposal regarding incentive program for
employees within the company group through issue of a maximum of
150,000 warrants.

1. 17. Beslut om incitamentsprogram för styrelsens ledamöter genom
emission av högst 150 000 teckningsoptioner.

Resolution regarding incentive program for members of the board of
directors through issue of a maximum of 150,000 warrants.

1. 18. Stämmans avslutande.

Closing of the meeting.

Beslutsförslag

Proposed resolutions

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Item 1: Election of chairman of the meeting

Styrelsen föreslår att Carl Borrebaeck väljs till ordförande vid
stämman.

The board of directors proposes that Carl Borrebaeck is elected as
chairman of the general meeting.

Punkt 7.b Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

Item 7.b Decision regarding the profit or loss of the company in
accordance with the adopted balance sheet.

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

The board of directors proposes that all funds available for the
annual general meeting shall be carried forward.

Punkt 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter och revisorer, samt arvode åt styrelse och
revisor och val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Item 8-10: Determination of the number of directors, deputy directors
and auditors, and determining the fees for the board of directors and
the auditor and election of board of directors, deputy directors and
auditor

Aktieägare som representerar ca 47 procent av rösterna i Bolaget
föreslår följande:

Shareholders representing app. 47 percent of the votes in the Company
proposes the following:

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Antalet revisorer
ska vara ett registrerat revisionsbolag.

It is proposed that the board of directors shall comprise of five
directors. The number of auditors shall be one registered audit firm.

Föreslås vidare att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till
var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i
Bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 600
000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It is further proposed that the remuneration to each director elected
by the meeting and who is not employed by the Company shall be SEK
100 000 and the chairman of the board of directors is to receive SEK
200 000, in total SEK 600 000. Remuneration to the auditor is to be
paid according to approved invoice.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian
Kimber och Carl-Henric Nilsson samt nyval av Laura Chirica. Vidare
föreslås att Carl Borrebaeck omväljs som styrelseordförande.

It is proposed re-election of the directors Carl Borrebaeck, Ann
Gidner, Ian Kimber and Carl-Henric Nilsson and election of Laura
Chirica. Furthermore, Carl Borrebaeck is proposed to be re-elected as
chairman of the board of directors.

Föreslås välja det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET
Revisionsbyrå AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av
årsstämman 2018. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har anmält auktoriserade
revisorn Mats-Åke Andersson som huvudansvarig.

It is proposed to elect the registered audit firm MAZARS SET
Revisionsbyrå AB for the period until the end of the annual general
meeting 2018. MAZARS SET Revisionsbyrå AB has announced its
appointment of Mats-Åke Andersson as main responsible auditor.

Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen

Item 11 : Resoluti...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.