Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

SenzaGen: SenzaGen offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 42,4 MSEK

Styrelsen i SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") beslutade den 11
november 2019, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj
2019, om en nyemission av högst 2 248 071 aktier med företrädesrätt
för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").
Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 18,85 SEK
och kan tillföra Bolaget cirka 42,4 MSEK före avdrag för kostnader
relaterade till transaktionen. Styrelsen i SenzaGen har med anledning
av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag har godkänts
och registrerats av Finansinspektionen.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION
ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER
KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER
AV SVENSK RÄTT.

Offentliggörande av prospekt
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det
prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på
Bolagets hemsida (www.senzagen.com) samt på Vator Securities AB:s
("Vator Securities") hemsida (www.vatorsecurities.se/erbjudanden/)
och kommer även att inom några dagar finnas tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida
(https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.
Tidsplan för Företrädesemissionen

Avstämningsdag för deltagande i 19 november
Företrädesemissionen
Prospektet godkänns av Finansinspektionen och 19 november
offentliggörs samt publiceras på Bolagets
hemsida
Teckningsperioden i Företrädesemissionen 21 november - 6
december 2019
Handel med teckningsrätter 21 november - 4
december 2019
Handel med BTA 21 november -
17 december
2019
Slutligt teckningsresultat i Omkring den 10
Företrädesemissionen o?entliggörs december 2019
Leverans av nya aktier Omkring den 19
december 2019
Handel med nya aktier inleds Omkring den 23
december 2019

Rådgivare
Vator Securities agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Baker
McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med anledning av
Företrädesemissionen.

Ansvariga personer
Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom
nedanstående personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt
som är angiven av SenzaGen AB:s nyhetsdistributör Cision vid
publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan
också kontaktas för ytterligare information.

Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51
Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708-21 83 30
Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications, SenzaGen AB
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44
Om GARD[®]
GARD[®] består av en grupp med tester för analys av kemikaliers
förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna
utförs på mänskliga celler (in vitro) i kombination med artificiell
intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar
GARD[®] stora mängder data och levererar resultat med över 90
procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod -
tester på djur - som endast uppnår 70-75 procents precision.
Produktportföljen består av säkerhetstester för hud- och
luftrörsallergi: GARD[®]skin, GARD[®]air, GARD[®]potency och
GARD[®]skin Medical Device.

Om SenzaGen AB
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med cellbaserade
tester för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och
innehåller mer information än traditionella utvärderingsmetoder.
Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i
flera andra länder. I strategin ingår att expandera geografiskt,
knyta till sig fler distributions- och licenspartners och lansera
nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och
dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker:
SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Bolagets
Certified Adviser.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i
SenzaGen i någon jurisdiktion, varken från SenzaGen eller från någon
annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Emissionerna ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget.
Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Vator
Securities AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs
endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara
fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på
informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller
någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering
eller distribution av denna information skulle stå i strid med
gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende
Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har
upprättats av Bolaget och har godkänts av Finansinspektionen och
hålls tillgängligt på bland annat SenzaGens hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.