Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-25

Senzime

"Stärkt plattform för fortsatt tillväxt"

VD Pia Renaudin inledde sitt anförande på årsstämman i Uppsala med de orden.  Den totala försäljningen 2022 uppgick till 14 miljoner kronor vilket var en ökning med 22 procent. I USA uppgick försäljningen till nära 7 miljoner och svarar nu för 50 procent av den totala försäljningen. I USA tecknades ett stort antal strategiskt viktiga avtal med några av de mest välrenommerade sjukhusen i världen.  Även försäljningen i Europa visade en god tillväxt och ökningen för hela året uppgick där till 50 procent. Hon avslutar med orden ”Jag ser 2023 som ett år då vi kommer se fortsatt tillväxt drivet av vår kommersiella strategi med stöd av de kliniska riktlinjerna."

Senzime är ett svenskt medicinsktekniskt företag som utvecklar CD- och FDA-godkända övervakningssystem för patienter som genomgår anestesi i samband med operationer. TetraGraph- systemet hjälper personalen att digitalt och kontinuerligt mäta graden av neuromuskulär blockad under och efter operationen.  Senzime verkar på en global växande marknad som idag enbart i Europa och USA värderas till över 100 miljarder SEK årligen. Viktigaste marknaderna är USA, Tyskland, Frankrike Italien, Storbritannien, Schweiz, Sydkorea och Japan.

Viktiga händelser under året

Den kommersiella strategin har fortsatt att utvecklas och det finns nu egna försäljningsorganisationer i USA och Tyskland och ett nära samarbete med de största och viktigaste marknaderna i Europa.

Flera stora upphandlingar på sjukhus i USA av TetraGraph-systemet och engångssensorer

Den nya engångssensorn TetraSens Pediatric avsedd för barn vann 510k-godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för användning på barn och CE-MDR certifiering i Europa.

Senzime ingick ett strategiskt avtal med Massimo, ett globalt medicintekniskt bolag ledande inom system för patientövervakning som med Tetra Graph smart kan erbjuda neuromuskulär övervakning.

Förvärvet av Respiratory Motion 2Xi ett system för övervakning av andningsfunktionen breddar marknadspotentialen avsevärt genom att patienten kan följas genom hela vårdkedjan. 

Viktig händelse efter årets slut.

I januari 2023 beslutade styrelse om en nyemission som kommer att tillföra Senzime cirka 92 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader

Produktion i egen regi.

För att möta kraven på en potentiell stor produktionsökning och förbättra effektiviteten satsade man på produktion i egna lokaler 2021. Företaget har 34 anställda. Att tillverka medicinska produkter medför ett stort hållbarhetsansvar. På Senzime har man en hållbarhetspolicy som utarbetats av styrelsen.

Senzimes aktie handlas sedan juni 2021 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Eftersom bolaget är inne i en intensiv tillväxtfas ges ingen utdelning. Men man hoppas på en ökad synlighet och exponering av bolaget.    

Årsstämman hölls 2023 05 16 i de egna lokalerna. Styrelsen med ordförande Philip Siberg och ledamöterna Adam Dahlberg, Sorin Brull, Eva Walde, Jenny Freeman och Laura Piccinini omvaldes och nyval av Göran Brorson.

Den tryckta årsredovisningen gav bra information om bolagets produkter och på bolagets hemsida presenteras verksamheten.

 

Bevakare och skribent: Amelie Hjelmstedt

Författare Bolagsbevakningen