Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-22

Senzime: Delårsrapport januari - september 2016

Vi fortsätter att bygga ett världsledande bolag inom
patientmonitorering.

" Förvärvet av Acacia Designs skapar ett bolag med ett unikt och brett
marknadserbjudande inom patientmonitorering. Vi ökar vår
marknadspotential väsentligt och kan dra nytta av Acacias
internationella kliniska nätverk".

Lena Söderström, VD

Finansiell information tredje kvartalet 2016

· Försäljningen under perioden uppgick till 900 KSEK (33).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 964 KSEK (-1
968).

· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,06 SEK
(-0,12) och efter utspädning till -0,06 SEK (-0,12).

· Likvida medel uppgick per 2016-06-30 till 15,8 MSEK (17,3).
· Antalet aktier uppgick per 2016-09-30 till 36 172 643 st. (32 153
460).

Finansiell information januari - september 2016

· Försäljningen under perioden uppgick till 1 443 KSEK (111).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 840 KSEK (-5
769).

· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,24 SEK
(-0,40) och efter utspädning till -0,24 SEK (-0,40).

Definitioner

- Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

- I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Juli 2016. Företrädesemissionen som genomfördes under maj och
juni registrerades hos Bolagsverket. Bolaget tillförs cirka 15,3 MSEK
före emissionskostnader.

· Augusti 2016. Örebro universitet har tilldelats 11 MSEK för att
tillsammans med Senzime, Sandvik, Techtum och Nanoxis förklara varför
immunförsvaret reagerar olika hos olika personer efter en operation,
vid en infektion eller på grund av förorenad luft.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

· Oktober 2016. Ny svensk registerstudie - ett nationellt samarbete
mellan Senzime, Swedish Medtech, Skånes Universitetssjukhus i Lund
och Göteborgs universitet och det nationella kvalitetsregistret för
matstrups- och magsäckscancer. I Lund pågår en klinisk studie med
OnZurf Probe för kontinuerlig, organspecifik mätning av laktat efter
operation av patienter med cancer i matstrupen. Denna studie utökas
nu i samarbete ytterligare aktörer i syfte att även utvärdera
hälsoekonomiska frågeställningar.

· November 2016. Senzime inleder ett studiesamarbete med Mayo
Clinic, USA. Studierna är avsedda att praktiskt testa TetraGraph -
Senzimes patientövervakningssystem inom anestesi. De kliniska
valideringsstudier som utförs vid Mayo Clinic syftar till att jämföra
dess användbarhet där TetraGraph ställs mot en före detta
marknadsledande numera utgången extern produkt inom området.
Studieresultaten planeras att presenteras redan under december 2016.

· November 2016. Senzime inleder ett studiesamarbete med Northshore
University Chicago, USA. Professor Glenn Murphy kommer att leda
studier där Senzimes patientövervaknings-system TetraGraph används.
Studierna syftar till att undersöka den kliniska nyttan av TetraGraph
på totalt 150 patienter och kommer att jämföra dess
användarvänlighet, tillförlitlighet och precision med tidigare
ledande produkt som har upphört på marknaden.

· November 2016. Senzime inleder en klinisk studie vid University
of Debrecen, Ungern. Denna studie kommer att utvärdera TetraGraph.
Studien omfattar totalt 40 patienter och är utformad för att
undersöka den kliniska användbarheten. Studien kommer att jämföra
TetraGraphs användarvänlighet, pålitlighet och precision med den
tidigare marknadsledande produkten, TOF-Watch, som inte längre
marknadsförs. Resultaten planeras att bli presenterade under första
kvartalet 2017.

VD-kommentar

Vi fortsätter att bygga ett världsledande bolag inom
patientmonitorering

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt
att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför,
under och efter en operation. Lösningarna syftar till att säkerställa
maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer
och minska vårdkostnader.

Under andra kvartalet 2016 förvärvade vi Acacia som har utvecklat ett
helt nytt sätt att övervaka narkosförlopp för att minska graden av
komplikationer hos patienter som genomgår operation. Sammanslagningen
av Senzimes och Acacias verksamheter skapar ett bolag med ett bredare
marknadserbjudande inom patientmonitorering av biologiska och
fysiologiska processer hos patienter under och efter operation. Vi
ökar vår marknadspotential väsentligt och får stora möjligheter att
dra nytta av Acacias internationella kliniska nätverk.

Så inledde jag VD-kommentaren för andra kvartalet och det tål att
upprepas. Vi bygger ett världsledande bolag inom patientmonitorering,
ett område som fortsätter vinna mark i takt med ökade krav på
patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Som ett led i denna strategi
fortsatte vi under tredje kvartalet att produktutveckla, kliniskt
verifiera, vässa vår patentportfölj och stärka organisationen för att
bygga nya Senzime. Vi har en unik och konkurrenskraftig portfölj av
produkter inom patientmonitorering som står inför marknadslansering
2017.

Under kvartalet inleddes tillsammans med Sandvik, Techtum och Nanoxis
ett samarbete med Örebro Universitet som syftar till att öka
patientsäkerheten och sänka vårdkostnaderna, där Senzime ska leverera
resurser, instrument, förbrukningsmaterial och mikrodialysprober för
att bidra till att öka kunskapen om inflammasomer och därmed tidigt
kunna identifiera patienter som löper högre risk att bli sjuka efter
en operation, vid en infektion eller på grund av förorenad luft.

Vi inledde även en svensk registerstudie i samarbete med Swedish
Medtech, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Göteborgs universitet och
det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer.
I Lund pågår sedan tidigare en klinisk studie med OnZurf Probe, vår
produkt för kontinuerlig, organspecifik mätning av laktat efter
operation av patienter med cancer i matstrupen, en sjukdom som
drabbar cirka 500 000 patienter globalt årligen. Denna studie har nu
utökats i samarbete ytterligare aktörer i syfte att även utvärdera
hälsoekonomiska frågeställningar. Resultat från denna studie beräknas
kunna redovisas under andra kvartalet 2017.

Efter rapportperioden inleddes studiesamarbeten med två av världens
främsta sjukhus; Mayo Clinic och Northshore University Hospital, USA.
Studierna som genomförs inom ramen för samarbetet är avsedda att
utvärdera TetraGraph - Senzimes patientövervakningssystem inom
anestesi. Studieresultaten planeras att presenteras redan under
december 2016.

Slutligen och även det efter rapportperioden inleddes en studie med
TetraGraph i Ungern vid University of Debrecen. Resultaten planeras
att bli presenterade under första kvartalet 2017.

Avslutningsvis och liksom jag tidigare sagt är vi fortsatt övertygade
om att vi har högintressanta produkter och att vi är på rätt marknad
vid rätt tillfälle. Diskussioner med potentiella licenspartners
fortgår, vi närmar oss marknadsintroduktion av våra produkter och vi
ser fram emot en händelserik avslutning på 2016 och inledning av
2017.

Uppsala i november 2016

Lena Söderström, VD i Senzime AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzime/r/delarsrapport-januari---september-20...
http://mb.cision.com/Main/11572/2128215/593843.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.