Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

Senzime: Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 23 maj 2017 i Advokatfirman
Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och
beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt
den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning.
Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter
under räkenskapsåret 2016.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med 100 000
kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje styrelseledamot
av styrelsen. Beslutades emellertid att inget styrelsearvode skulle
till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2017 erhållit ett
sammanlagd konsultersättning från bolaget uppgående till mer än det
dubbla beslutade styrelsearvodet.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle
utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att styrelsen skulle ha fem styrelseledamöter,
utan suppleanter.

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa
årsstämma, omvälja Adam Dahlberg, Philip Siberg, Ulf Lindskog, Terry
Cross (oberoende ledamot) och Sorin Brull som styrelseledamöter.
Bolagsstämman beslutade även att Philip Siberg skulle utses till
ordförande.

Beslutades att till revisor, för tiden intill utgången av nästa
årsstämma, utse PricewaterhouseCoopers AB, med Leonard Daun som
huvudansvarig revisor.

E. Valberedning inför årsstämma 2018

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av
valberedning inför årsstämman som kommer att hållas 2018. Det
beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför
årsstämman 2018 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de
tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant
vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

F. Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutades att anta ny bolagsordning innebära att gränserna
för antalet aktier och aktiekapital ändras.

G. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut
om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån.
Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra
villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan användas
för att öka bolagets aktiekapital med högst 495 730 kronor.

Samtliga beslut på bolagsstämman beslutades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

------------

Senzime AB (publ)

Styrelsen

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt
att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför,
under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som
möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska
ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att
monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att
säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med
operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
(ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzime/r/kommunike-fran-arsstamma-i-senzime-a...
http://mb.cision.com/Main/11572/2272499/679006.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.