Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Senzime: Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ), nedan Bolaget, hölls den 17
maj 2016 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala. Samtliga beslut
nedan fattades enhälligt.

A. Beslut om riktad apportemission

Bolagsstämman beslutade att genom nyemission av högst 16 076 730
aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 2 009 591,25 kronor. Rätt
att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma aktieägarna i Acacia Designs B.V. pro rata
i förhållande till deras respektive ägande i Acacia Designs B.V.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
Bolaget önskar förvärva Acacia Designs B.V. mot betalning med egna
aktier. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista
senast den 18 maj 2016. Styrelsen har rätt att förlänga
teckningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs av 5,90 kronor
per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på
AktieTorget den 29 april 2016. Teckningskursen för de nya aktierna
motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 18 maj 2016
genom tillförsel av, vid full anslutning, samtliga aktier i Bolaget
Acacia Designs B.V. som beräknas tas upp i Bolagets balansräkning
till ett sammanlagt värde av 94,85 MSEK. Beräkningen är baserad på
Bolagets aktiekurs per den 29 april 2016. Det slutliga värde varmed
Acacia Designs B.V. kommer att tas upp i Bolagets balansräkning
kommer emellertid att bestämmas baserat på stängningskursen för
Bolagets aktie på AktieTorget vid tillträdet/transaktions-tidpunkten.
Värdet kan därmed komma att avvika från det beräknade värdet.
Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

B. Beslut om företrädesemission

Bolagsstämman beslutade att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital
med högst 502 397,875 kronor genom nyemission av högst 4 019 183
aktier. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma
de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som
aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska
ha företrädesrätt att teckna en ny en (1) aktie för varje åtta (8)
befintliga aktier. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska
vara fredagen den 27 maj. De nya aktierna emitteras till en kurs av
3,80 kronor per aktie. Vid full teckning kommer Bolaget därmed att
tillföras 15 272 895,40 kronor (före emissionskostnader).

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med
företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid
överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare
aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av
teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av
att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till
tecknat belopp samt i tredje hand till dem som har lämnat
emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning
under tiden från och med den 31 maj 2016 till och med den 15 juni
2016. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på
teckningslista under tiden från och med den 31 maj 2016 till och med
den 15 juni 2016. Betalning ska erläggas kontant senast tre bankdagar
efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen har även i
detta fall rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

C. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning

Bolagsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter
och valde Adam Dahlberg, Ulf Lindskog, Philip Siberg, Terry Cross och
Sorin J. Brull som ledamöter av styrelsen. Bolagsstämman beslutade
även att Philip Siberg skulle utses till ordförande.

------------

Senzime AB (publ)

Styrelsen

För frågor vänligen kontakta Lena Söderström, VD, tel. + 46 18 51 56
40.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzime/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma,c2...
http://mb.cision.com/Main/11572/2010838/516774.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.