Du är här

2018-03-05

Senzime: Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Pressmeddelande: Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 5
mars 2018 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i
Uppsala.

A. Riktad nyemission (nr 1)

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad
nyemission. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med
högst 447 917,0004 kronor genom nyemission av högst 3 583 336 aktier
på nedanstående villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma följande personer/bolag:

Teckningsberättigad Antal aktier Teckningslikvid

Segulah Venture AB 2 500 000 aktier 15 000 000 kr

Mikael Lindskog 250 000 aktier 1 500 000 kr

Jerry Fredriksson 250 000 aktier 1 500 000 kr

Margareta Nilsson 133 334 aktier 800 004 kr

Anna Manhusen 133 334 aktier 800 004 kr

Crafoordska stiftelsen 133 334 aktier 800 004 kr

Carl Rosenblad 100 000 aktier 600 000 kr

Lennart Nilsson (via helägt bolag) 83 334 aktier 500 004 kr

Totalt: 3 583 336 aktier 21 500 016 kr

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inhämta
nödvändigt kapital till Bolaget, knyta strategiskt viktiga
investerare till Bolaget samt förstärka ägarbasen i Bolaget och
därigenom öka förutsättningarna för en framgångsrik kommersialisering
av Bolagets produkter, samt därutöver att åstadkomma ett tids- och
kostnadseffektivt emissionsförfarande. Mot denna bakgrund bedöms det
ligga i alla aktieägares intresse att avvika från företrädesrätten.

Teckning av aktier ska ske genom betalning senast den 7 mars 2018.
Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 6 kronor per aktie,
vilket vid full teckning innebär att Bolaget tillförs 21 500 016
kronor (före emissionskostnader).

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på
armlängds avstånd med Segulah Venture AB och motsvarar en rabatt om
cirka 8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs under
de 10 handelsdagar som föregått kallelsen. Marknadsmässigheten har
säkerställts genom ovan nämnda förhandlingar och med beaktande av
rådande villkor på marknaden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

B. Riktad nyemission (nr 2)

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad
nyemission. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med
högst 72 916,7501 kronor genom nyemission av högst 583 334 aktier på
nedanstående villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma följande personer:

Teckningsberättigad Antal aktier Teckningslikvid

Ulf Lindskog 400 000 aktier 2 400 000 kr

Adam Dahlberg 183 334 aktier 1 100 004 kr

Totalt: 583 334 aktier 3 500 004 kr

Villkoren för emissionen är desamma som för den riktade emissionen i A
ovan.

Samtliga beslut på bolagsstämman beslutades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

------------

Senzime AB (publ)

Styrelsen

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt
att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför,
under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som
möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska
ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att
monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att
säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med
operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
(ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzime/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/11572/2464722/800862.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.