Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

Senzime: Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 21 augusti 2019 i
bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala varvid aktieägarna fattade
i huvudsak följande beslut.

Beslut om riktad emission av aktier

Bolagsstämman beslutade att genom nyemission av högst 3 370 787 aktier
öka bolagets aktiekapital med högst 421 348,375 kronor enligt
följande villkor.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma de personer, och med den fördelning, som
anges nedan.

Teckningsberättigad Antal aktier
Adam Dahlberg 449 437
Ebba Fischer 56 180
Margareta Nilsson 112 360
Anna Manhusen 112 360
Carl Rosenblad 28 090
Aktiebolaget Pethle 28 090
Aktiebolaget Segulah 338 877
Segulah Venture AB 330 000
Fruholmen Invest AB 120 000
Mijesi Aktiebolag 110 000
Ulf Lindskogs dödsbo 458 427
Mikael Lindskog 87 640
Canola AB 165 169
Jerry Fredriksson 75 281
Länsförsäkringar 449 438
Handelsbanken 449 438

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
Bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ska kunna inbringa
finansiering inför Bolagets expansion i Europa och produktlansering i
USA. Genom nyemissionen stärks ägarbilden i Bolaget, bl.a. med
investerare inriktade mot läkemedels- och medicinteknikindustrin,
vilket är strategiskt betydelsefullt för Bolaget. Jämfört med en
traditionell företrädesemission innebär en riktad emission dessutom
att Bolaget kan genomföra en finansiering på ett tidseffektivt sätt
och till betydligt lägre kostnader. Nyemissionen bedöms mot denna
bakgrund ligga i aktieägarnas intresse.

3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 28 augusti
2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 8,90 kronor per aktie,
vilket motsvarar den genomsnittliga handelskursen för Bolagets aktie
under perioden den 22 juli 2019 till den 24 juli 2019. Detta innebär
att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 30 miljoner kronor före
emissionskostnader.

5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 4 september
2019 genom kontant betalning. Styrelsen har rätt att förlänga
betalningstiden.

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt
att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband
med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut på bolagsstämman beslutades enhälligt.

------------

Senzime AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD för Senzime

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer
och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska
impulser - inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter
TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt
mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är
förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom
att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att
följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar
TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader - i
en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en
värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
(ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified
Adviser för Senzime. www.senzime.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/senzime/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/11572/2885960/1093427.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.