Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Serneke Group AB: Delårsrapport januari - september 2017

Fortsatt stark och lönsam tillväxt utan tecken på avmattning

Juli - september 2017

· Intäkterna uppgick till 1 271 Mkr (802), en ökning med 58 procent
· Rörelseresultatet uppgick till 67 Mkr (65) och rörelsemarginalen
uppgick till 5,3 procent (8,1)

· Nettoresultatet uppgick till 51 Mkr (52)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 kr (2,95)
· Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 45 Mkr
(12) och rörelsemarginalen till 3,6 procent (1,5)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 84 Mkr
(-59)

· Orderingången uppgick till 691 Mkr (920)
Januari - september 2017

· Intäkterna uppgick till 3 873 Mkr (2 712), en ökning med 43
procent

· Rörelseresultatet uppgick till 209 Mkr (377) och rörelsemarginalen
uppgick till 5,4 procent (13,9)

· Nettoresultatet uppgick till 171 Mkr (368)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,31 kr (20,91)
· Soliditeten uppgick till 42,1 procent (28,8)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 185 Mkr
(97)

· Orderingången uppgick till 4 502 Mkr (3 889)
· Orderstocken uppgick till 7 765 Mkr (6 629)
Ola Serneke, vd och koncernchef, kommenterar verksamheten under tredje
kvartalet 2017:

Koncernen Serneke växer i samtliga fyra affärsområden och uppvisar en
tillväxt på 58 procent i tredje kvartalet. Intäkterna ökar till 1 271
Mkr (802) med ett rörelseresultat om 67 Mkr (65). I resultatet ingår
värdeförändring på förvaltningsfastigheter om 11 Mkr (42). Störst
ökning står affärsområde Bygg för som i det enskilda kvartalet ökar
intäkterna 63 procent till 1 113 Mkr (683) med en fortsatt förbättrad
rörelsemarginal på 3,8 procent (2,8). Mycket positivt också att se
affärsområde Anläggning som ökar intäkterna 16 procent till 140 Mkr
(121) och som nu definitivt vänt en tidigare negativ trend med ett
positivt resultat i kvartalet på 3 Mkr (-7).

Med över 90 procent av koncernens intäkter genererade från
entreprenadverksamheten känns det otroligt glädjande att både Bygg
och Anläggning nu visar stark och lönsam tillväxt i linje med våra
förväntningar. Det skapar förutsättningar och stabilitet för hela
koncernen. Inom såväl Bygg som Anläggning upplever vi en god
efterfrågan utan tecken på avmattning. Även om vår bransch de senaste
åren producerat fler bostäder än tidigare så är vi långt ifrån det
ackumulerade underskott som över tid skapats av ökad befolkning och
urbanisering. Lägg därtill stora och nödvändiga satsningar inom
infrastruktur och samhällsfastigheter samt ett fundamentalt gynnsamt
ekonomiskt läge så är vår bedömning att förutsättningar finns för att
efterfrågan ska vara fortsatt god.

Den positiva utvecklingen i entreprenadrörelsen lyfter också
kassaflödet från den löpande verksamheten som i perioden uppgick till
84 Mkr (-59). I kombination med en fortsatt stark kassa och en
soliditet på 42,1 procent (28,8) står vi väl rustade för fortsatt
expansion. Antalet medarbetare närmar sig tusen och uppgår vid
periodens slut till 970 (800). Att behålla våra engagerade
medarbetare och att fylla på med nya talanger är fortsatt vår största
och viktigaste utmaning.

Orderbok för långsiktigt hållbar tillväxt
Affärsområde Bygg har de senaste åren medvetet valt att prioritera
marknaden för stora projekt då vi tror att det långsiktigt och
affärsmässigt är strategiskt rätt. Stora kontrakt ger orderstocken
ökad duration och bygger långsiktiga relationer med våra beställare,
vilket ger oss längre framförhållning och motverkar eventuella
effekter av konjunktursvängningar i en cykliskt präglad bransch. Idag
är 50 procent av värdet i Byggs orderstock på 7,3 Mdr uppbyggt av
projekt med ordervärde över 300 Mkr. För projekt med ordervärde över
100 Mkr är siffran 88 procent. Majoriteten av våra kunder återfinns
inom den offentliga sektorn och resterande del består i princip
uteslutande av stora välrenommerade fastighetsbolag. Produkterna vi
levererar är i första hand hyresrätter och samhällsfastigheter.

För oss är orderstockens komposition ett medvetet val för att
säkerställa att koncernens långsiktiga tillväxt vilar på en stabil
grund.

Att orderingången på 691 Mkr för innevarande kvartal är lägre än
föregående år (920) är en konsekvens av längre ledtider vid
upphandling av stora projekt. Orderstockens uppbyggnad bör därför ses
över en längre tidscykel för att tillåta en relevant jämförelse.

Vi ser även en tydlig trend mot ökad samverkan i stora projekt och
allt fler upphandlingar sker nu i form av partnering eller
samverkansentreprenader där vi och beställaren tillsammans utvecklar
projektet. Lägre risk för oss och bättre förutsättningar för att
slutprodukten, i både kvalitet och pris, överträffar kundens
förväntningar. Mer än 25 procent av den totala orderstocken utgörs
idag av denna typ av avtal.

Flertalet egna projekt på väg ut i marknaden
Affärsområde Projektutveckling har sedan 2015 fokuserat på att bygga
upp en organisation och utveckla en väl riskavvägd projektportfölj.
Under 2017 börjar vi se effekterna av arbetet då intäkterna i
innevarande kvartal ökar till 56 Mkr (11). Förutom det unika
projektet Karlastaden i Göteborg är ett antal projekt på orter som
Helsingborg, Trollhättan, Borås och Landskrona på väg ut i marknaden.
Strategin är och har alltid varit att engagera sig i projekt till
rätt pris och i lägen som över tid har en god avsättning i marknaden.
Vi har undvikit spekulativa budgivningar och istället fokuserat på
projekt där vårt kunnande och projektens innehåll mer kommer till sin
rätt som till exempel i kommunala markanvisningstävlingar eller i
samverkansavtal med privata markägare.

I en tid då delar av marknaden, främst premiumsegmentet i och runt
Stockholm/Mälardalen, håller på att justera sig efter en tid av stort
utbud ser vi generellt ingen dämpad efterfrågan när det gäller rätt
projekt i rätt lägen. Projektutveckling har ett antal projekt på gång
ut i marknaden där förhandsintresset ger positiva indikationer men än
mer positivt för koncernen Serneke är att vi inte investerat mer
initialt än att vi kan vara selektiva med var och när vi väljer att
börja producera.

För mig är det en del av styrkan med koncernsamverkan och
helhetserbjudandet i våra fyra affärsområden. En i grunden sund och
stabil egen entreprenadverksamhet i kombination med utveckling av
egna fastigheter låter oss själva bestämma när och hur vi satsar.

Presentation av delårsrapporten januari-september 2017
Den 27 oktober 2017, kl 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna
delårsrapport i en telefonkonferens med webbpresentation för
investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska
och kan följas i direktsändning via en webbsändning på
www.serneke.group. Presentationsmaterial inför presentationen kommer
att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före
webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring
Från Sverige: +46 8 5664 2700
Från Storbritannien: +44 20 3008 9803

För mer information, kontakta:
Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: 0704 455 087
tomas.jarund@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 oktober 2017 kl 08:00 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning,
projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002
och och är idag omkring 1000 anställda. Genom att tänka nytt driver
Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa
lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar
bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga
byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets
kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och
verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg
(Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke
har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö,
Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och
Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm
sedan november 2016.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/delarsrapport-januari---sep...
http://mb.cision.com/Main/12984/2377008/742904.pdf
http://mb.cision.com/Public/12984/2377008/b9e48a9989bf9cd0.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.