Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-09

Serneke Group AB: Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETS-DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG.

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") har meddelat Serneke Group AB
(publ) ("Serneke" eller "Bolaget") att stabiliseringsåtgärder
avseende Bolagets aktier av serie B har vidtagits.

Som tidigare offentliggjorts är Carnegie stabiliseringsansvarig i
samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga
aktier av serie B i Bolaget och noteringen på Nasdaq Stockholm
("Erbjudandet") och Carnegie kan såsom stabiliseringsansvarig
genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna
på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på
marknaden.

Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq
Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att
genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen
för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30
kalenderdagar därefter. Carnegie har dock ingen skyldighet att
genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att
stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan
vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga
omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja
marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som
fastställts i Erbjudandet.

Bolaget har även utfärdat en option till Carnegie, vilken kan
utnyttjas helt eller delvis, under 30 dagar från första dagen för
handel i Bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, att teckna
ytterligare 681 818 aktier av serie B i Bolaget, motsvarande 11,8
procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet, till ett pris
motsvarande priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell
övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Carnegie har meddelat att Carnegie (med kontaktperson: Tony Elofsson,
tel: 08-5886 88 00, har vidtagit stabilisering (i enlighet med
Artikel 3.2(d) i EU:s marknadsmissbruksförordning) på Nasdaq
Stockholm i enlighet med vad som framkommer nedan.

+-----------------------+-------------------------------------+
|Stabiliseringsinformation: |
+-----------------------+-------------------------------------+
|Emittent: |Serneke Group AB (publ) |
+-----------------------+-------------------------------------+
|Instrument: |Aktier av serie B (ISIN SE0007278841)|
+-----------------------+-------------------------------------+
|Erbjudandestorlek: |5 786 818 aktier av serie B |
+-----------------------+-------------------------------------+
|Erbjudandepris: |110 kronor (SEK) per aktie |
+-----------------------+-------------------------------------+
|Ticker: |SRNKE |
+-----------------------+-------------------------------------+
|Stabiliseringsansvarig:|Carnegie Investment Bank AB (publ) |
+-----------------------+-------------------------------------+

+----------+---------+--------+--------+----------------+------+------------+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+----------+---------+--------+--------+----------------+------+------------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats|
| | |(högsta)|(lägsta)|(genomsnittligt)| | |
+----------+---------+--------+--------+----------------+------+------------+
|2016-12-05|39 056 |102:00 |97:00 |98:66 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+----------------+------+------------+
|2016-12-06|17 500 |97:50 |91:75 |94:06 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+----------------+------+------------+
|2016-12-08|7 938 |98:00 |97:00 |97:50 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+----------------+------+------------+

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, Investerarrelationer
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@serneke.se
Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 december 2016, kl. 19:00 (CET).

Serneke Group i korthet
Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad- och
projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg,
anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan
verksamheten inleddes 2002 har Serneke utvecklats från att vara ett
lokalt entreprenadbolag till en dynamisk och snabbväxande
entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling.
Mellan 2002 och 2015 ökade Sernekes intäkter från 14 miljoner kronor
till 3,1 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om
51,5 procent. För räkenskapsåret 2015 redovisade Serneke ett
rörelseresultat om 128 miljoner kronor, vilket motsvarar en
rörelsemarginal om 4,1 procent. Bolagets orderbok uppgick till 6 629
miljoner kronor per den 30 september 2016.

Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter,
industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt
övrig infrastruktur. Serneke arbetar dessutom med projektutveckling
och fastighetsförvaltning. Bolagets kunder utgörs främst av stat,
kommuner, landsting, fastighetsbolag, industri- och handelsbolag samt
kommunala och statliga bolag. Verksamheten är fokuserad kring de tre
storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst)
och Malmö (Region Syd). Bolaget har huvudkontor i Göteborg och kontor
i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad,
Trollhättan, Varberg och Alingsås. Den 30 september 2016 uppgick
antalet anställda till 838.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group.

Viktig information
Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om
försäljning av värdepapper.

Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte
distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller
till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara
otillåten enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller andra
åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och
kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i
gällande lydelse ("Securities Act"), och får följaktligen inte
erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller utan
tillämpning av undantag från registreringskrav enligt Securities Act
samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i
USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA
eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas
genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").
Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i
detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat
till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som
avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som
kan vara mottagare av erbjudandet utan att ett prospekt registreras i
medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande.
En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas
med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste
själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan
identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar",
"förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan",
"fortsätter", "bör" eller liknande uttryck. De framåtriktade
uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar
och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden.
Även om Serneke anser att dessa antaganden var rimliga när de
gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och
okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra
eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets
kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda faktorer och andra
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan
ändras utan att det meddelas.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning,
projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002
och har idag intäkter på över 3 miljarder kronor och mer än 800
anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och
skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt
byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella
fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av
offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad
kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm
(Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.