Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Serneke Group AB: Stämmokommuniké från årsstämman i Serneke Group AB (publ)

Vid årsstämman i Serneke Group AB (publ) den 8 maj 2019 fattades
följande huvudsakliga beslut:

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och
verkställande direktören

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018. Styrelseledamöterna
och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna
någon utdelning för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skulle utgå
med sammanlagt 2 250 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens
ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga
bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i
koncernen. För arbete i revisionsutskottet utgår arvode med 100 000
kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga två
ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår inget arvode till
ordföranden (ingår som del av styrelseordförandens ordinarie
ersättning) och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.
Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omvaldes Kent Sander, Mari Broman, Ludwig Mattsson, Ola Serneke och
Anna-Carin Celsing. Till nya styrelseledamöter valdes Anna Belfrage
och Fredrik Alvarsson. Vidare omvaldes Kent Sander till
styrelseordförande.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 omvaldes
Deloitte AB med Harald Jagner som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande att återköpa aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, besluta om att återköp av sammanlagt högst 400 000
aktier av serie B. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast
ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Betalning för återköpta aktier skall betalas kontant. Syftet med
bemyndigandet är att kunna säkerställa leverans av matchnings- och
prestationsaktier till deltagare enligt koncernens incitamentsprogram
som beslutades vid årsstämman 2018 samt säkra bolagets kostnader,
huvudsakligen sociala avgifter, hänförliga till dessa program.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Styrelsen har beslutat om återköp av egna aktier
Styrelsen i Serneke Group AB har vid det konstituerande styrelsemötet
efter årsstämman beslutat utnyttja det bemyndigande för återköp av
egna aktier som gavs vid årsstämman. Återköp kan endast ske av
sammanlagt högst 400 000 aktier av serie B i Serneke Group AB, vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris
inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för
återköpta aktier skall betalas kontant. Syftet med eventuella återköp
är att kunna säkerställa leverans av matchnings- och
prestationsaktier till deltagare enligt koncernens aktiesparprogram
samt säkra bolagets kostnader, huvudsakligen sociala avgifter,
hänförliga till dessa program.

För mer information, kontakta:
Michael Berglin, vice VD, Serneke Group AB
Tel: +46 31 712 97 39
michael.berglin@serneke.se

Anders Düring, CFO Serneke Group AB
Tel: +46 70 888 7733
anders.during@serneke.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning,
projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002
och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200
anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och
skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt
byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella
fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av
offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad
kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm
(Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i
Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna,
Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan,
Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/stammokommunike-fran-arsst...
https://mb.cision.com/Main/12984/2807256/1040100.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.