Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

SERSTECH AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SERSTECH

Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 9 maj
2017 klockan 15.00 på Elite Hotel Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 3 maj 2017,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom
förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha
rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig,
måste vara verkställd onsdagen den 3 maj 2017.
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB (publ),
att: Thomas Pileby, Sölvegatan 43 A, 223 70 Lund, via e-post till
tp@serstech.com eller per telefon 0702-072643. Vid anmälan ska anges namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier
samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras
vid stämman.
För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i
original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska
även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på www.serstech.com och kan även beställas från bolaget.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två protokolljusterare
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

1 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
2 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
3 Val av styrelseledamöter och revisorer
4 Beslut avseende valberedning
5 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
6 Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas
samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Styrelse m m (punkt 2 och 9 - 11)

Valberedningen, som består av Jörg Hübner (ordförande), Peter Höjerback och
Åke Forsström, föreslår följande:

Styrelse m.m.
: Förslag till beslut avseende styrelse m.m. kommer att presenteras senast i
samband med stämman.

Antal revisorer och revisorssuppleanter
: En revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode
: Enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisor
: Omval av Per-Arne Petersson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för
utseende av valberedning.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter med en ledamot
utsedd av var och en av de tre största aktieägarna. Ordförande i
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som
utses av den största aktieägaren. Valberedningen ska ha möjlighet att
adjungera bolagets styrelseordförande.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista
bankdagen i augusti 2017 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig
för Bolaget vid denna tidpunkt. Namnen på de utsedda ledamöterna i
valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de
utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna,
ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande
och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna
ska ha rätt att utse ny ledamot/nya ledamöter. Om inte särskilda skäl
föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om
endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen
inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2018 för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman, b) förslag till styrelseledamöter,
c) förslag till styrelseordförande, d) förslag till arvoden och annan
ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt
ersättning för utskottsarbete, e) förslag till revisor, f) förslag till
arvode till bolagets revisor, och g) förslag till nomineringsprocess avseende
valberedningen inför årsstämman 2019.

13. Bolagsordning

Styrelsen förslår att bolagsstämma beslut om ändring av § 9 samt införande av
en ny § 10 i bolagets bolagsordning, med syfte att anpassa bestämmelsen till
de kallelseregler som gäller för publika, noterade bolag.

§ 9 föreslås lyda:

Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i
Dagens Industri.

§ 10 föreslås lyda:

Anmälan om deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i
7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena
fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
__________________

Stämmohandlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida, www.serstech.com, senast tre veckor före stämman och sänds med post
till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Kopior kommer även
att delas ut vid stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Lund i april 2017

Styrelsen för Serstech AB (publ)

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en
handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning,
ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar
kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället - kemikalier som finns i t
ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är
spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning
sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified Adviser
till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer:serstech

Serstech PM_Vinge_årsstämma_20170410
http://hugin.info/173222/R/2094874/792190.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SERSTECH AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.