Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

SERSTECH AB: Kvartalsrapport januari-september 2017

Serstech visar fortsatt lönsamhet
Tredje kvartalet 2017 * Nettoomsättning uppgick till KSEK 6 718 (8 511)

* Periodens resultat uppgick till KSEK 1 657 (354)

* Resultat per aktie: SEK 0,04 (0,01)

Perioden januari - september 2017 * Nettoomsättning uppgick till KSEK 16 275 (9 206)
* Periodens resultat uppgick till KSEK 4 668 (-7 096)
* Resultat per aktie: SEK 0,11 (-0,17)
* Eget kapital per aktie: SEK 0,97 (0,85)

VDs kommentarTredje kvartalet har för Serstech inneburit fortsatt löpande lönsamhet, nya
förfrågningar men också utvärdering av vilka affärer som är framgångsrika,
ledningsförändringar och fortsatt långsamma löptider för nya kundprojekt.
Under perioden fortsatte leveranserna till kunder som planerat, dock till
lägre volymer än vad som budgeterats. Bearbetningen av hemmamarknaden tar
betydligt längre tid och någon större genombrottsorder har inte erhållits
under det tredje kvartalet.

Vårt produktkoncept som består av både instrument och mjukvara, som gör det
möjligt att samordna och dela mätresultat med flera användare, har mottagits
väl på marknaden. Under perioden så har detta marknadserkännande resulterat i
flera förfrågningar om att OEM-tillverka enheter för större aktörer. Utifrån
de redan genererade affärerna ser vi tydligt hållbarheten i OEM segmentet för
Serstechs lösningar. Distributörer med OEM-tillverkning innebär flera
fördelar: Kunden har etablerade kanaler ut på marknaden och volymer är
snabbare och enklare att uppnå än med små säljpartners eller via
direktförsäljning för ett mindre bolag som Serstech.

För att kunna klara av de längre ledtiderna för kundprojekt så sker nu en
kostnadsanpassning som ger effekt under det fjärde kvartalet. I linje med
tidigare fastställd inriktning så fokuseras verksamheten primärt på
försäljning och affärsutveckling. För att jämna ut kassasituationen under de
långa ledtiderna vid försäljning har ett kortfristigt lån tagits upp av
bolaget.

Mikael Wanland begärde under kvartalet att bli entledigad som VD på grund av
familjeskäl och rekrytering av ny VD inleddes omedelbart. Under
rekryteringsprocessen har jag trätt in som VD parallellt med uppgiften som
CFO. Mikael Wanland kommer att vara kvar i bolaget som säljare på deltid
tills vidare.

Mot bakgrund av den långa säljcykeln, samt utvärdering av framgångsrika
affärer och hur de kan multipliceras, kommer Serstech under hösten gå igenom
den strategiska inriktningen för bolaget för att utvärdera om en justering av
strategin kan ge bättre volym på kortare tid.

Vårt handhållna Raman-instrument och beslutsstödssystemet ChemDash ger
Serstech uppmärksamhet även på andra håll: vi är nominerade till Sweden
Technology Fast 50 2017 som arrangeras av Deloitte. Det glädjer oss!

Thomas Pileby, VD, Serstech AB (publ)

Försäljning och resultatNettoomsättningen uppgick till KSEK 16 275 (9 206). Det redovisade resultat
för perioden uppgick till KSEK 4 668 (-7 096), vilket är enligt plan.

Resultatet har belastats med avskrivningar för aktiverade kostnader.

Bolagets försäljning varierar mellan olika kvartal då försäljningsarbetet är
projektbaserat med långa cykler.

Resultatet per aktie under perioden januari till och med september 2017
uppgick till SEK 0,11 per aktie (-0,17).

InvesteringarSerstechs totala investeringar under perioden januari- september 2017 uppgick
till KSEK 5 256 (7 312) och avser immateriella anläggningstillgångar med KSEK
5 246 (6 655), såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, samt avser
materiella anläggningstillgångar med KSEK 10 (657) såsom inventarier, verktyg
och installationer.

AvskrivningarResultatet för perioden januari- september 2017 har belastats med KSEK 3 353
(3 024) i avskrivningar varav KSEK 257 (82) avskrivningar på inventarier,
verktyg och installationer, KSEK 3 096 (2 941) avskrivningar på tidigare års
balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt KSEK 0 (0) i avskrivning av
goodwill.

Likviditet och finansieringBolaget hade vid periodens utgång KSEK 315 (10 436) i likvida medel och KSEK
500 i outnyttjade krediter. Mot bakgrund av de betalningar som Serstech
erhöll efter rapporttidens utgång bedömer styrelsen fortsatt bolagets
likviditet tillräcklig. Efter rapporttidens utgång har bolaget tagit upp ett
kortfristigt lån på MSEK 5. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga
räntebärande skulder om KSEK 1 165 (3 083).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktierPer den 30 september 2017 uppgick Serstechs egna kapital till KSEK 41 633 (36
236). Bolagets soliditet uppgick den 30 september 2017 till 79 procent (72).
Aktiekapitalet är fördelat på 42 746 204 aktier med ett kvotvärde om SEK
0,11. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och
vinst i bolaget.

NoteringAktien handlas sedan den 29 september 2016 på Nasdaq OMX First North under
kortnamnet SERT och med ISIN-kod SE0005365095. Per den 30 september 2017 hade
bolaget cirka 2 000 aktieägare.

AnställdaPer den 30 september 2017 hade Serstech 13 anställda (8,5) varav 9 män och 4
kvinnor.

Väsentliga händelser under periodenUnder januari 2017 kunde Serstech bekräfta att bolaget vunnit ett
myndighetsanbud i nordöstra Indien med fokus på identifiering av sprängmedel
och farliga kemikalier. Serstechs lösning kommer användas av delstatspolisens
anti-terrorismdivision. Ordervärdet uppgår till SEK 625 000 och kommer efter
en längre utvärdering av användaren.

Ordern är ett resultat av den satsning på den indiska marknaden som Serstech
genomförde under 2016. Satsningar på den indiska marknaden gjordes
tillsammans med lokala återförsäljare där ett antal instrument inkluderande
mjukvarulösningen ChemDash köpts in av ett flertal myndigheter och privata
aktörer för utvärdering.

I mars kunde Serstech meddela att bolaget erhållit en order på ChemDash där
ChemDash samordnar information från utrustning från tredje part. Ordern på
närmare MSEK 1,5 innebär att Serstech för kunds räkning i Asien tar in
information från röntgensystem och sammanfogar det med information från
Serstechs handhållna Raman-instrument, Serstech 100 Indicator. Betalning har
redan erhållits och leverans skedde under våren 2017.

I april 2017 kallade Serstech till årsstämma. Till styrelsen invaldes Sverker
Göranson f.d. ÖB och General samt Anna Werntoft, MBA, CEO för Stratiteq AB.

Sverker Göranson och Anna Werntoft är oberoende i förhållande till bolagets
ägare.

De tidigare meddelade förskjutna leveranserna återupptogs under augusti månad.
Leveranserna har nu skett enligt plan och avser instrument såväl som ChemDash
där funktionen för samordning av information från tredje part är inkluderad.

Utbildning av Serstechs lösning med slutanvändaren har även genomförts på
plats.

Mikael Wanland lämnar rollen som VD på grund av familjeskäl. Till ny VD utses
Thomas Pileby, för närvarande CFO, och samtidigt tar rekryteringsprocessen
för att finna en ny VD vid.

Mikael Wanland tillträdde som VD för Serstech februari 2016 och återgår nu
till en ren säljroll .

Serstech fortsätter arbetet med att nå fortsatt kommersiellt genomslag för
Serstechs lösningar på en global marknad. Bolaget prioriterar fortsatt
sprängmedelssegmentet där lösningen redan är etablerad, i syfte att fokusera
säljresurser och minska utvecklingskostnaderna.

Väsentliga händelser efter periodens
utgångEfter periodens utgång har inga händelser av vikt kommunicerats.

FramtidSom vi rapporterade i Q2-rapporten pågår ett arbete kring realiseringen av
målsättningen för 2019. I det arbetet ingår att multiplicera de framgångsrika
större affärer Bolaget har gjort. Målet med arbetet är att nå en omsättning
som på rullande 12-månaders basis överstiger MSEK 150.

RedovisningsprinciperRapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning, K3. Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig
förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom
rubriceringen av posterna under eget kapital. Jämförelseposterna är därför
inte omräknade.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive
nominellt värde om ej annat framgår.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällenBolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

23 feb 2018 Bokslutskommuniké 2017

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Pileby,
VD, Serstech AB
tel: +46 702 07 26 43
e-mail:tp@serstech.com

Sophie Persson,
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 733 865660
e-mail: sp@serstech.com
eller besökwww.serstech.com

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 9 november, 2017 kl. 08.45.

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen
Corporate Finance AB.

Om SerstechSerstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en
handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker
systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar
och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället - kemikalier
som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och
partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund,
tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs
mer: www.serstech.com.

Serstech Q3 2017 version 2.8
http://hugin.info/173222/R/2148153/824020.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SERSTECH AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.