Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Serstech: Justerade villkor för företrädesemission i Serstech AB

Serstech AB (publ), som ?r noterat p? AktieTorget, meddelade den 3
februari 2016 att bolagets styrelse beslutat, under f?ruts?ttning av
bolagsst?mmans godk?nnande, att genomf?ra en nyemission med
f?retr?desr?tt f?r befintliga aktie?gare. Villkoren f?r
f?retr?desemissionen har justerats och med de f?reslagna ?ndringarna
av emissionsvillkoren garanteras nyemissionen till 100 procent.
D?rmed f?rb?ttras bolagets finansiella uth?llighet, vilket skapar
stabilitet n?r verksamheten nu g?r in i en kommersiell fas.

De nya villkoren f?r f?retr?desemissionen:
? F?r varje befintlig aktie erh?lls en (1) teckningsr?tt

? En (1) teckningsr?tt ber?ttigar till teckning av en (1) ny aktie

? Teckningskursen ?r fastst?lld till 1,10 SEK per aktie

? Totalt kan h?gst 21.373.102 nya aktier komma att ges ut i emissionen

? Avst?mningsdag f?r f?retr?desemissionen ?r den 29 februari 2016

? Sista dag f?r handel i Serstech-aktien med r?tt att delta i
nyemissionen ?r den 25 februari 2016

? Teckningsperiod p?g?r 2 mars till 17 mars 2016

? Handel med teckningsr?tter p?g?r 2 mars till 15 mars 2016

? Handel med betalda tecknade aktier p?g?r fr?n 2 mars tills dess att
emissionen har registrerats hos Bolagsverket

? Informationsmemorandum kommer att offentligg?ras i samband med
teckningsperiodens b?rjan.

Motiv f?r emissionen samt ans?kan om listbyte
Vid full teckning tillf?r f?retr?desemissionen Serstech cirka 23,5
miljoner kronor f?re emissionskostnader. Serstech s?krar d?rigenom
finansiering f?r s?v?l fortsatt internationell expansion som ?kad
kundanpassning av b?de instrument och molntj?nst. D?rut?ver kommer
fem miljoner av emissionslikviden att anv?ndas till att l?sa den
l?nefinansiering som gjordes under november 2015.

Styrelsen har beslutat att i samband med f?retr?desemissionen ans?ka
om byte av handelsplats till Nasdaq First North. F?rutsatt att Nasdaq
godk?nner ans?kan r?knar styrelsen med att f?rsta dag f?r handel
kommer att ske n?gon g?ng under andra kvartalet 2016. Listbytet g?rs
f?r att p? sikt kunna attrahera nya och st?rre aktie?gare i takt med
v?r expansion och d?rigenom ?ka attraktionskraften och likviditeten i
Serstechs aktie.

F?r fullst?ndig information och motiv kring f?retr?desemissionen se
Serstechs pressmeddelande fr?n den 3 februari 2016.
http://serstech.com/pressmeddelande-2/

Extra bolagsst?mma
Extra bolagsst?mma f?r beslut om bland annat godk?nnande av styrelsens
beslut om f?retr?desemission enligt ovan kommer att h?llas den 25
februari 2016, kl 13.00 p? Ideon Gateway i Lund. Kallelse till den
extra bolagsst?mman kommer att offentligg?ras genom separat
pressmeddelande inom kort.

Informationsmemorandum
Bolaget kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med
f?retr?desemissionen. I detta ?terfinns ytterligare information om
garanti?taganden etc. Det fullst?ndiga memorandumet kommer att finnas
tillg?ngligt p? Bolagets hemsida (www.serstech.com), V?stra Hamnen
Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se) i samband med teckningsperiodens b?rjan.

Finansiell och legal r?dgivare
V?stra Hamnen Corporate Finance ?r finansiell r?dgivare och
Advokatfirman Vinge legal r?dgivare f?r Serstech i samband med
f?retr?desemissionen.

F?r ytterligare information, v?nligen kontakta:

Thomas Pileby, ordf?rande, Serstech AB, tel: +46 702 072 643, e-mail:
tp@serstech.com

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samh?llet genom att
omvandla information fr?n m?tinstrument och databaser till kunskap
som g?r verksamheter effektivare. Genom en kombination av en s?ker
molnl?sning och innovativa instrument skapar bolaget snabbt enkla
system som hanterar allt fr?n narkotika och spr?ng?mnen till farligt
gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och
pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av r?varor, medan man
inom tull, polis och milj?s?kerhet skapar ett tryggt och s?kert
samh?lle. Serstech ?r noterat p? AktieTorget och har sitt kontor p?
Ideon i Lund.

Fram?triktade uttalanden
Detta pressmeddelande inneh?ller vissa fram?triktade uttalanden som
?terspeglar Bolagets aktuella syn och f?rv?ntningar p? framtida
h?ndelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende f?retr?desemissionen samt uttalanden r?rande
v?gledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som
"avses", "bed?ms", "f?rv?ntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och
andra uttryck som inneb?r indikationer eller f?ruts?gelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte ?r grundade p?
historiska fakta, utg?r fram?triktad information.

?ven om Bolaget anser att dessa uttalanden ?r baserade p? rimliga
antaganden och f?rv?ntningar kan Bolaget inte garantera att s?dana
fram?triktade uttalanden kommer att f?rverkligas. D? dessa
fram?triktade uttalanden inbegriper s?v?l k?nda som ok?nda risker och
os?kerhetsfaktorer, kan verkligt utfall v?sentligen skilja sig fr?n
vad som uttalas i fram?triktad information. Fram?triktade uttalanden
i pressmeddelandet g?ller endast vid tidpunkten f?r pressmeddelandet
och kan komma att ?ndras utan tillk?nnagivande. Bolaget g?r inga
utf?stelser om att offentligg?ra uppdateringar eller revideringar av
fram?triktade uttalanden till f?ljd av ny information, framtida
h?ndelser eller dylikt ut?ver vad som kr?vs enligt till?mpliga lagar
eller aktiemarknadsr?ttslig reglering.

Viktig information
Detta pressmeddelande utg?r inte ett erbjudande avseende n?gra
v?rdepapper i Serstech. Emissionen riktar sig inte till aktie?gare
eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i n?got
annat land d?r deltagande i emissionen skulle f?ruts?tta ytterligare
prospekt, registrerings- eller andra ?tg?rder ?n enligt svensk r?tt
eller strida mot regler i s?dant land. Inga teckningsr?tter, betalda
tecknade aktier, aktier eller andra v?rdepapper utgivna av Serstech
har registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act 1933, eller enligt v?rdepapperslagstiftningen i n?gon
delstat i USA eller n?gon provinslag i Kanada. D?rf?r f?r inga
teckningsr?tter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra
v?rdepapper utgivna av Serstech ?verl?tas eller erbjudas till
f?rs?ljning i USA eller Kanada annat ?n i s?dana undantagsfall som
inte kr?ver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i)
personer som befinner sig utanf?r Storbritannien; (ii) till
professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i
dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den
lagligen kan riktas.

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samh?llet genom att
omvandla information fr?n m?tinstrument och databaser till kunskap
som g?r verksamheter effektivare. Genom en kombination av en s?ker
molnl?sning och innovativa instrument skapar bolaget snabbt enkla
system som hanterar allt fr?n narkotika och spr?ng?mnen till farligt
gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och
pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av r?varor, medan man
inom tull, polis och milj?s?kerhet skapar ett tryggt och s?kert
samh?lle. Serstech ?r noterat p? AktieTorget och har sitt kontor p?
Ideon i Lund.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/serstech/r/justerade-villkor-for-foretradesemi...
http://mb.cision.com/Main/11658/9916029/478321.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.