Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

Serstech: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
torsdagen den 25 februari 2016 klockan 13.00 på Ideon Gateway,
Scheelevägen 27 i Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
fredagen den 19 februari 2016, dels senast måndagen den 22 februari
2016 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i
eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 19 februari 2016.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB
(publ), Att: Thomas Pileby, Scheelevägen 27, 223 70 Lund, per telefon
0702 072 643 eller via e-post tp@serstech.com. Vid anmälan ska anges
namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid
samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda
skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av
en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida,
www.serstech.com, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
8. Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG

Nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av
den 2 februari 2016 om emission av nya aktier. Styrelsens beslut
innebär att högst 10.686.551 nya aktier ges ut, varigenom
aktiekapitalet ökas med högst cirka 1.202.237 kronor. Teckningskursen
uppgår till 2,18 kronor per aktie.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets
aktieägare, varvid två aktier ska berättiga till teckning av en ny
aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem
som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse
för teckning även utan företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske i
förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer
utnyttjat för teckning. Därefter ska tilldelning ske till övriga
personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt. Eventuella
därefter återstående aktier ska tilldelas de personer som enligt
avtal med bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i
nyemissionen, i förhållande till gjorda åtaganden.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 29 februari
2016. Teckning av nya aktier ska ske under tiden 2 - 17 mars 2016.
Sista dag för handel i Serstech-aktien inklusive rätt att delta i
nyemissionen är den 25 februari 2016.

Nyemissionen är genom garantiåtaganden av etablerade garanter och
större investerare säkerställd till motsvarande 80 procent av
emissionslikviden. Garantiprovision till konsortiet utgår med 10
procent av den garanterade emissionslikviden.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv
för nyemissionen, se Serstechs pressmeddelande den 3 februari 2016.

Handlingar m.m.
Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på
Scheelevägen 27 i Lund och på dess hemsida www.serstech.com senast
två veckor före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära
upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i februari 2016

Styrelsen
Serstech AB (publ)

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att
omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap
som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker
molnlösning och innovativa instrument skapar bolaget snabbt enkla
system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt
gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och
pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man
inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert
samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på
Ideon i Lund.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/serstech/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,c9...
http://mb.cision.com/Main/11658/9907364/472379.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.