Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Serstech: Kvartalsrapport 1 2016

Första kvartalet

· Nettoomsättning uppgick till KSEK 630 (232)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -2 579 (-3 362)
· Resultat per aktie*: SEK -0,12 (-0,16)
· Erhåller order avseende kemiskt försvar
· Tecknar avtal med säljpartner i Frankrike
· Vinner upphandling i Indien
· Tillförs MSEK 23,5 i nyemission
· Nettoomsättning uppgick till KSEK 630 (232)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -2 579 (-3 362)
· Resultat per aktie*: SEK -0,12 (-0,16)
· Eget kapital per aktie*: SEK 1,64 (1,34)

Perioden januari - mars

Antal aktier uppgår efter nyemissionen till 42 746 204 och
aktiekapitalet är 4 808 946 SEK. I rapporten har emellertid 21 373
102 aktier använts vid beräkningar då bolaget inte förfogade över
hela kapitalet innan periodens utgång.

VDs Kommentar

När jag nu skriver detta VD ord gör jag det sittandes i en
flygplansstol, på väg till ett möte med kund. Denna verklighet
sammanfattar första kvartalet rätt väl och så kommer även de kommande
kvartalen se ut. Mötet med kund och utvecklingen av vårt
partnernätverk är de i särklass högst prioriterade aktiviteterna på
Serstech och kommer så förbli lång tid framöver. Serstech har ett
helhetserbjudande och detta är vi mycket stolta över. Inte nog med
att det är ett erbjudande som är hundra procent Serstech, det är även
ett erbjudande som är unikt. De frön vi sår idag kommer bära frukt
under året.

Under kvartalet har vi fördjupat vårt fokus inom säkerhetssegmentet
och i synnerhet inom identifiering av sprängmedel. Vi har
intensifierat vårt samarbete med Hotzone Solutions och tillsammans
utvecklat en enkel och smidig lösning för att på ett säkert sätt
identifiera potentiellt farliga ämnen och sprängmedel. Hotzone
Solutions har även i sin roll som systemintegratör kontinuerligt köpt
in flera Serstech 100 Indicator till sina mobila
laboratorielösningar.

Med vårt tydligare fokus inom säkerhet och sprängmedel har vi fortsatt
expansionen av vårt partnernätverk. Vårt partnernätverk sträcker sig
nu till ett tjugotal länder i främst norra Europa, Sydamerika,
Sydostasien samt Indien.

Indien har varit föremål för flera attentat genom åren. Samtidigt
utvecklas Indiens ekonomi starkt och säkerhetssegmentet är därför ett
prioriterat område för att säkerställa en fortsatt trygg ekonomisk
utveckling. Under första kvartalet vann Serstech genom en partner en
utvärderingsorder till polismyndighet samt en av de stora
internationella flygplatserna i Indien. Vi kommer i nära samarbete
med vår partner följa utvärderingen av vår lösning hos dessa kunder.

Vidare genomförde Serstech under kvartalet en garanterad nyemission om
MSEK 23,5 som möjliggör fortsatt fokusering på marknadsbearbetning.
Bolaget förfogar därmed över den kassa som behövs för att ta Serstech
till ett positivt kassaflöde.

I slutet av april lanserade vi vår egenutvecklade molntjänst ChemDash
och vi kommer under maj månad jobba vidare med att implementera
ChemDash hos redan befintliga kunder.

Med nyvunna order, nära samarbeten med välrenommerade integratörer som
Hotzone Solutions, ett växande säljpartnernätverk och en ökande
efterfrågan så är vi på väg att förverkliga våra mål och bidra till
en säkrare värld.

We make the world chemically aware and safer!

Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 630 (KSEK 232 ). Det redovisade
resultat för perioden uppgick till KSEK -2 579 (KSEK -3 362), vilket
är enligt plan.

Resultatet har belastats med avskrivningar för aktiverade kostnader
samt emissionskostnader.

Bolagets försäljning varierar mellan olika kvartal då
försäljningsarbetet är projektbaserat med långa cykler.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till SEK -0,12 per aktie (SEK -0,16).

Investeringar

Serstechs totala investeringar under perioden januari-mars 2016
uppgick till KSEK 3 084 (KSEK 687) och avsåg immateriella
anläggningstillgångar med KSEK 3 084 (KSEK 687) såsom balanserade
utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella
anläggningstillgångar KSEK 0 (0) såsom inventarier, verktyg och
installationer.

Avskrivningar

Resultatet för perioden januari till och med mars 2016 har belastats
med KSEK 967 (KSEK 16) i avskrivningar varav KSEK 27 (KSEK 16)
avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 940
(KSEK 0) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för
utvecklingsarbete samt 0 (0) avser avskrivning av goodwill.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 13 924 (KSEK 15 657) i likvida
medel och KSEK 500 i outnyttjade krediter. Per rapportdatumet hade
bolaget långfristiga räntebärande skulder om KSEK 3 592 (KSEK 1 843).

Vid företrädesemissionen i mars tillfördes bolaget MSEK 23,5 före
emissionskostnader som uppgick till MSEK 4,0.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per 31 mars 2016 uppgick Serstechs egna kapital till KSEK 35 070 (KSEK
28 569)

Bolagets soliditet uppgick den 31 mars 2016 till 71 procent (77).

Aktiekapitalet är fördelat på 21 373 102 aktier med ett kvotvärde om
SEK 0,11. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt
till röst och vinst i bolaget. Under slutet av mars avslutade
Serstech en nyemission. Antal aktier uppgår efter nyemissionen till
42 746 204 och aktiekapitalet är SEK 4 808 946 .

I rapporten har emellertid 21 373 102 aktier använts vid beräkningar
då bolaget inte förfogade över hela kapitalet innan periodens utgång.

Notering

Aktien handlas sedan den 28 augusti 2013 på AktieTorget under
kortnamnet SERT och med ISIN-kod SE0005365095. Per den 31 mars 2016
hade bolaget cirka 900 aktieägare.

Anställda

Per den 31 mars 2016 hade Serstech 13 anställda (8,5) varav 10 män och
3 kvinnor.

Väsentliga händelser under perioden

Serstech kunde i januari meddela att företaget erhållit en order från
en kund inom kemiskt försvar (CBRNE) avseende ett system för
identifiering av okända ämnen. Systemet omfattar såväl Serstechs
molntjänst för effektiv hantering av instrument och delning av
information som ett antal handhållna instrument. Bolaget har även
erhållit ytterligare en order på instrument inom försvarssektorn. Det
sammanlagda ordervärdet är på cirka 1 miljon kronor.

I februari 2016 kallade styrelsen i Serstech till en extra
bolagsstämma för beslut om bland annat godkännande av styrelsens
beslut om företrädesemission varefter Serstech AB (publ) meddelade
att bolaget har för avsikt att genomföra en nyemission om MSEK 23,5
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är
genom garantiåtaganden av etablerade garanter och större investerare
säkerställd till motsvarande 100 % av emissionsbeloppet. Bolaget har
ansökt om att byta handelsplats till Nasdaq First North.

Likviden från nyemissionen säkrar finansiering för intensifierad
marknadsbearbetning som inbegriper såväl fortsatt internationell
expansion som ökad kundanpassning av såväl instrument som molntjänst.
Av emissionslikviden kommer fem miljoner kronor att användas till
lösa den lånefinansiering som gjordes under november 2015. Det är
styrelsens uppfattning att företrädesemissionen tar Bolaget till
positiva kassaflöden. Serstech skall uppvisa ett positivt kassaflöde
och nettoresultat mot slutet av 2016 samt på rullande tolvmånaders
basis omsätta i storleksordningen MSEK 150 inom tre år.

I februari meddelades att Peter Höjerback efter åtta år lämnar rollen
som VD i Serstech AB. Till ny VD har utsetts Mikael Wanland, tidigare
försäljningschef på Serstech.

Mikael Wanland har över 15 års erfarenhet av internationell
försäljning. Han har tidigare varit verksam på instrumentföretaget
Unfors RaySafe där han byggde upp en asiatisk verksamhet. Mikael har
stor kunskap om försäljning på tillväxtmarknader på global nivå.

De synkroniserade terrorattentaten i Paris under 2015 vittnar om ett
ökat terrorhot i Frankrike och världen i stort. Bara dagar efter
terrordåden i november 2015 deltog Serstech som utställare på den
stora säkerhetsmässan Milipol i Paris. Redan där märktes det ökade
behovet av säkerhet och metoder för att upptäcka och analysera
sprängämnen i tid.

I mars 2016 meddelades att Bolaget stärker sin marknadsnärvaro med ny
säljpartner i Frankrike i och med att Serstech och Polytec SAS France
slöt ett säljpartneravtal.

Under första kvartalet vann Serstech ett mindre myndighetsanbud i
Indien för identifikation av sprängmedel. Även om ordern är relativt
liten, två Serstech 100 Indicator enheter, innebär den en validering
av Serstechs produkt, och medför att möjligheten för betydligt större
order i framtiden ökar.

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Serstech AB (publ)
avslutades den 17 mars 2016 och sammanräkningen visar att emissionen
tecknades till 74 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter
motsvarade 59 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter
motsvarade 15 procent av de erbjudna aktierna. Resterande aktier,
motsvarande 26 procent av emissionen, tilldelas de emissionsgaranter
som enligt avtal med Bolaget åtagit sig att teckna aktier i
emissionen i förhållande till gjorda åtaganden.

Företrädesemissionen tillför Bolaget MSEK 23,5 före emissionskostnader
vilka beräknas uppgå till MSEK 4 .

Vid periodens utgång hade MSEK 13,9 inbetalts till bolagets bankkonto.

Antal aktier uppgår efter nyemissionen till 42 746 204 och
aktiekapitalet är SEK 4 808 946 .

Serstech förstärker försäljningsorganisationen med Jose Miguel Jimenez
som har anställts som Area Sales Manager och tillträder sin
befattning hos Serstech den 23 maj. Jose har verkat inom Bruker
Detection med försäljning av instrument inom CBRNe industrin under 10
års tid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under april månad erhöll Serstech en andra order på den indiska
marknaden, till en av de stora internationella flygplatserna i
Indien.

Framtid

Serstech bedömer att de förändringar som beslutats om i början på 2016
vad gäller ledning, strategifokusering, kostnadseffektivitet och
finansiering säkerställer målet att uppnå positiva kassaflöden vid
slutet av 2016 och nå omsättning på MSEK 150 inom tre år.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning, K3. Övergången till K3 innebar dock ingen
väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget
tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget
kapital. Jämförelseposterna är därför inte omräknade.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet
respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Denna rapport har ej varit föremål fö...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.