Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

Serstech: Serstech genomför  företrädesemission samt avser att ansöka om listbyte till Nasdaq First North

Serstech AB (publ), som är noterat på AktieTorget, meddelar att
Bolagets styrelse idag beslutat, under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission om cirka 23,2
miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Företrädesemissionen är genom garantiåtaganden av etablerade garanter
och större investerare säkerställd till motsvarande 80% av
emissionsbeloppet. I anslutning till företrädesemissionen avser
Bolaget att ansöka om att byta handelsplats till Nasdaq First North.

Likviden från nyemissionen säkrar finansiering för intensifierad
marknadsbearbetning som inbegriper såväl fortsatt internationell
expansion som ökad kundanpassning av såväl instrument som molntjänst.
Av emissionslikviden kommer fem miljoner kronor att användas till
lösa den lånefinansiering som gjordes under november 2015. Det är
styrelsens uppfattning att företrädesemissionen skall ta Bolaget till
positiva kassaflöden. Styrelsen står därmed fast vid tidigare
kommunicerade finansiella målsättningar, dvs att Serstech skall
uppvisa ett positivt kassaflöde och nettoresultat mot slutet av 2016
samt på rullande 12-månaders basis omsätta i storleksordningen 150
miljoner kronor inom tre år.

Villkor företrädesemission:

· För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt

· Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

· Teckningskursen är fastställd till 2,18 kronor per aktie

· Totalt kan högst 10 686 551 nya aktier komma att ges ut i emissionen

· Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 29 februari 2016

· Sista dag för handel i Serstech-aktien med rätt att delta i
nyemissionen är den 25 februari 2016

· Teckningsperiod pågår 2 mars till 17 mars 2016

· Handel med teckningsrätter pågår 2 mars till 15 mars 2016

· Handel med betalda tecknade aktier pågår från 2 mars tills dess att
emissionen har registrerats hos Bolagsverket

· Informationsmemorandum kommer att offentliggöras i samband med
teckningsperiodens början.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för beslut om bland annat godkännande av styrelsens
beslut om företrädesemission enligt ovan kommer att hållas den 25
februari 2016, kl 13.00 på Ideon Gateway i Lund. Kallelse till den
extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat
pressmeddelande inom kort.

Motiv för emissionen samt ansökan om listbyte

Vid full teckning tillför företrädesemissionen Serstech cirka 23,2
miljoner kronor före emissionskostnader. Serstech säkrar därigenom
finansiering för såväl fortsatt internationell expansion som ökad
kundanpassning av både instrument och molntjänst. Därutöver kommer
fem miljoner av emissionslikviden att användas till att lösa den
lånefinansiering som gjordes under november 2015.

Styrelsen har beslutat att i samband med företrädesemissionen ansöka
om byte av handelsplats till Nasdaq First North. Förutsatt att Nasdaq
godkänner ansökan räknar styrelsen med att första dag för handel
kommer att ske någon gång under andra kvartalet 2016. Listbytet görs
för att på sikt kunna attrahera nya och större aktieägare i takt med
vår expansion och därigenom öka attraktionskraften och likviditeten i
Serstechs aktie.

Peter Höjerback, VD för Serstech, kommenterar:

Serstech har under 2015 byggt upp sin försäljningsstruktur och en
förtydligad segmentering inom säkerhetsvärlden har gett allt större
uppmärksamhet hos kunderna. Den tydligare segmenteringen särskiljer
respektive kundgrupps behov inom säkerhetsbranschen, exempelvis
särbehov inom tull, polismyndighet, laboratorier, etc. Bolagets
representanter har under året också varit talare på flera
säkerhetskonferenser och bolagets erbjudande har nominerats som en av
de tre mest innovativa lösningarna på världens största säkerhetsmässa
(Milipol i Paris). Serstech belönades också för sin produktutveckling
med The Swedish Embedded Award för bästa produkt i november 2015 . De
första ordrarna har mottagits, trots att säljcyklerna inom säkerhet i
många länder är långa. Flera av ordrarna avser krävande
applikationer, såsom identifiering av farliga ämnen, och bolaget har
därför knutit till sig en kvalificerad partner i Hotzone Solutions
(HZS). HZS är ett välrenommerat säkerhetsföretag specialiserat på
utbildning i hur man hanterar verkligt farliga ämnen. Deras team leds
av personer med bakgrund som inspektörer och instruktörer på
nobelprisbelönta OPCW (en internationell organisation som ansvarar
för att eliminera kemiska vapen) och med personliga erfarenheter från
Syrien, Libyen, Irak och flera andra krigszoner. Att HZS valt
Serstech som partner skapar trygghet i marknaden och för bolagets
potentiella kunder.

En ny global säljchef har rekryterats och ett antal nya länder har
bearbetats. En ny marknadsförings-plattform har också lanserats med
ny hemsida, nyhetsbrev och marknadsmaterial.

Under 2015 har bolaget som planerat utvecklat en systemlösning som är
helt unik bland handhållna instrument. För första gången kan kunderna
i en skärmbild se alla sina instrument, uppdatera dem, hämta och
ladda ned spektran på kemikalier samt dela denna information i sin
organisation och med andra organisationer. Detta bygger på en säker
molnbaserad IT-lösning (ChemDash), som hjälper kunderna att
effektivisera sin verksamhet. Bolagets handhållna instrument
(Indicator) har i sin tur vidareutvecklats för att dels kunna
integreras med ChemDash, dels för att öka stabilitet och pålitlighet
i alla situationer. Bolaget har även ersatt externa konsulter med
nyanställd kompetens för ökad kostnadseffektivitet.

Sammantaget har marknads- och teknikutvecklingen tagit mer tid och
resurser i anspråk än förväntat. Säljcyklerna för
myndighetsrelaterade kunder är långa och förseningar i
upphandlingsförfarande är vanligt förekommande. Serstech ser dock att
de framsteg som nåtts under året tydligt visar att Serstech har ett
mycket innovativt erbjudande och bolaget vidhåller därför sin
finansiella målsättning att mot slutet av 2016 nå positivt kassaflöde
och nettoresultat, liksom den mer långsiktiga målsättningen att inom
3 år på rullande 12-månaders basis nå en omsättning på i
storleksordningen 150 miljoner SEK.

För att nå dessa målsättningar krävs ytterligare finansiering och en
till 80% garanterad företrädesemission om drygt 23 miljoner kommer
därför att genomföras. Den nya finansieringen kommer att gå till
ytterligare marknadssatsningar, uppbyggnad av säljpartnernätverk
globalt samt fördjupad kundsegmentsanpassning av såväl instrument som
molntjänst. Emissionslikviden kommer till en del också att nyttjas
för att lösa fem miljoner av den lånefinansiering som gjordes under
november 2015. Finansieringen kommer därutöver att användas till
produktion av ytterligare instrument eftersom samtliga instrument
från tidigare serier levererats till kunder och säljpartners. Vår
största order på nya instrument har därför lagts och kommer att
levereras under våren.

Bolaget ser med tillförsikt an 2016 med den fortsatta lanseringen av
den kombinerade hårdvaru- och molntjänstlösningen i flera delsegment
av säkerhetsmarknaden. Varje delsegment har sina speciella krav och
en marknadsanpassning krävs för varje segment. Denna
kundsegmentsanpassning kan sedan skalas globalt genom bolagets
säljpartnernätverk.

Informationsmemorandum

Bolaget kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med
företrädesemissionen. I detta återfinns ytterligare information om
garantiåtaganden etc. Det fullständiga memorandumet kommer att finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida (www.serstech.com), Västra Hamnen
Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se) i samband med teckningsperiodens början.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och
Advokatfirman Vinge legal rådgivare för Serstech i samband med
företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Pileby, ordförande, Serstech AB, tel: +46 702 072 643, e-mail:
tp@serstech.com

Peter Höjerback, VD, Serstech AB, tel: +46 709 759 000, e-mail:
ph@serstech.com

Denna information

Serstech offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30 den
3 februari 2016.

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att
omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap
som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker
molnlösning och innovativa instrument skapar bolaget snabbt enkla
system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt
gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och
pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man
inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert
samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på
Ideon i Lund.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande
vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som
"avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga
antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana
framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa
framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från
vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden
i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet
och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga
utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av
framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida
händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar
eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Serstech. Emissionen riktar sig inte till aktieägare
eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något
annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt<...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.